​I hovedsak omfatter dette følgende styrende dokumenter

  • Aktuell selskapslovgivning
  • Andre relevante lover og regler
  • Selskapets vedtekter
  • Generalforsamlingsvedtak
  • Retningslinjer for god virksomhetsstyring (NUES)
  • Styreinstruksen

Andre relevante lover kan være aktuell sektorlovgivning., eks energiloven, regnskapsloven, konkurranseloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, børsloven m.fl.

Alle norske lover finnes gratis tilgjengelig på www.lovdata.no​

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

NUES har utarbeidet den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse og har som formål å holde denne oppdatert og kjent i Norge og utlandet. Anbefalingen er obligatorisk for børsnoterte selskaper etter følg eller forklar-prinsippet («comply or explain»). Siste versjon fra 23. oktober 2012 finnes på www.nues.no​

Det er vanlig at det foreligger vedtekter som fastsetter selskapets formål, hovedmål og rammebetingelser. Vedtekter er obligatorisk for alle AS og ASA. Loven angir minstekravene til vedtektene. Disse minstekravene er ved lovrevisjon av 14.06.2013 i noen grad gjort valgfrie.

Styreinstruks gir regler for styrets oppgaver, og saksbehandling. Det er normalt styret selv som fastsetter og eventuelt endrer instruksen. Styreinstruks er obligatorisk i alle AS og ASA med styremedlemmer valgt av de ansatte. Frivillig, men vanlig også i andre selskaper.

Her kan du lese om vår styreansvarsforsikring

Vi samarbeider også med iStyrelsen