Husforsikring

Vi gir trygge rammer for deg og familien din. Hos oss får du økonomisk trygghet og rask hjelp dersom du får skade på huset ditt.

 • Supergaranti

  Velger du Super, garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn det du har i dag.

 • Fullverdiforsikring

  Skulle huset ditt bli totalskadet hjelper vi deg å bygge et tilsvarende hus.

 • Vi hjelper deg ved skade

  Skulle du få en skade på huset ditt hjelper vi deg umiddelbart.


Hva dekker husforsikringen? Super Standard
Fullverdi

Hvis huset ditt blir totalskadet, for eksempel i en brann, garanterer vi at erstatningen vår er tilstrekkelig til å bygge et tilsvarende hus.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brann-, lynnedslag- og elektrisk fenomenskade

Det kan ta lang tid å bygge opp boligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen, slik at du kan leve så normalt som mulig.

Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler). Vi erstatter også skade som ved brudd på bygningens elektriske kabler, samt skade som følge av for eksempel lyn- og tordenvær, kortslutning, eller overspenning.

Vann- og rørskader

Vi erstatter vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Vi erstatter også rørbrudd/lekkasje fra rør og tilkoblede maskiner, som for eksempel oppvaskmaskin. Videre hjelper vi deg med tining av utvendige rør hvis de skulle fryse til vinterstid.

Det gjøres blant annet fradrag i erstatningen hvis det oppstår skade der:

- vanntilkoblede maskiner (for eksempel oppvaskmaskin) er eldre enn 15 år
- innvendige rør er eldre enn 50 år
- årsaken er at innvendige rør har fryst til
- utvendige rør er eldre enn 20 år

Velger du standardforsikring dekkes ikke følgeskader av utett våtrom og utett yttertak/yttervegg, se superforsikring punkt "utett våtrom" og "Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg".

Skade på drenering eller som følge av kondens, dekkes uansett ikke av forsikringen.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på bolig og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskader

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på huset ditt forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. I tillegg hjelper vi deg med å bekjempe skadedyrene hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som igjen fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Utleieforsikring

Hvis du har oppgitt til oss at du leier ut hele eller deler av boligen, dekker forsikringen:

 • Økonomisk tap som skyldes skadeverk påført av leietaker
 • Misligholdt husleie. Vi dekker tapt husleie i perioden fra du sender begjæring til Namsmannen om utkastelse, til du får boligen tilbake i din besittelse, med tillegg for 2 måneder
 • Nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse, med inntil 20 000 kroner
 • Tyveri/underslag

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneders depositum, eller stilt bankgaranti tilsvarende 4 måneders husleie før innflytting.

Merk at ved bruk av forsikringen er egenandelen minimum 3 måneders husleie ved bruk av depositum, eller 4 måneder ved bruk av garanti.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du i kraft av å være huseier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som huseier er part i en tvist, dekker vi utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Skade som følge av utett tak ute eller yttervegg

Vi erstatter innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak og yttervegg. Dersom du har et tak som er eldre enn 30 år, gjøres det et fradrag i erstatningen på 8 000 kroner.

Merk at du selv har ansvar for å holde yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve taket/veggen (stedet hvor vannet har kommet inn i bygningen) er derfor ikke dekket av forsikringen.

Utett våtrom

Forsikringen dekker følgende ut i fra våtrommets alder.

0-5 år: Utførende håndverker er selv ansvarlig for å utbedre utettheten og dekke kostnadene til reperasjon av følgeskader. Er derimot håndverkeren konkurs vil vi dekke utgifter til utbedring av selve utettheten og kostnadene ved følgeskader i tilstøtende rom, forutsatt at arbeidet på våtrommet er utført av godkjent håndverker.

5-10 år: Du får dekket utbedring av selve utettheten på våtrommet i tillegg til følgeskader i tilstøtende rom, forutsatt at arbeidet på våtrommet er utført av godkjent håndverker.

10-25 år: Du får dekket følgeskadene i tilstøtende rom. Utbedringen av utettheten på våtrommet er ikke dekket av forsikringen.

25 år og eldre: Du får dekket følgeskader i tilstøtende rom, med et fradrag i erstatningen på 8000 kroner. Utbedring av utettheten på våtrommet er ikke dekket av forsikringen.

Sopp og råteskade

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i If.

Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Vi dekker heller ikke sopp- og råteskader på tilleggsbygninger (for eksempel uthus og garasjer) som er eldre enn 50 år.

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

If Boligsjekk

Som huseier kan det være vanskelig å vite hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Med If boligsjekk får du en uavhengig bygningsekspert fra Anticimex som går gjennom hele huset ditt og gir deg en tilstandsrapport på 150 punkter, slik at du får et godt overblikk over hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Vi sjekker for eksempel tilstanden på taket, drenering og bad, og vi gir deg et kostnadsoverslag på hva det vil koste deg å fikse feil og/eller slitasje.

Tjenesten er helt frivillig, gratis og du får tilbud om ny boligsjekk hvert 4. år. På denne måten får et utmerket servicehefte på boligen din og vi hjelper deg med å unngå skader som ikke er dekket av forsikringen din. If Boligsjekk.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode, eller bedre vilkår enn du hadde i ditt forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg og garantien gjelder i 2 år.

Supergarantien gjelder for hva forsikringen dekker, men for eksempel ikke egenandeler og fradrag som følge av alder.

Innboforsikring

Husforsikringen gjelder selve boligen. I tillegg trenger du også innboforsikring, for å sikre alle tingene dine inni boligen. Dette er typisk møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander - alt du tar med deg når du flytter. 

Når du kjøper husforsikring får du tilbud om å kjøpe innboforsikring med ubegrenset forsikringssum. Ubegrenset forsikringssum betyr at du får erstattet verdien av alle tingene dine ved en skade.

 • Vi sjekker huset for deg

  Sammen med Anticimex gir vi deg en grundig sjekk av huset ditt med Super husforsikring.

  Les mer om If Boligsjekk
 • Vi tar vare på kundene våre

  De fire siste årene har vi mottatt pris for beste kundeservice.

  Best på kundeservice
 • Meld skade

  Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingskjema  her.

  Meld skade

Vær og vannskader

Vinter er høysesong i Norge for vær preget av mye regn og vind. Hva skal man gjøre hvis værmeldingen melder store nedbørsmengder og huset er bygget i et utsatt område?