Barneforsikring

Trygghet for deg og barna dine i lang tid

En barneforsikring kan utgjøre den store forskjellen

Med vår barneforsikring gir du barn en trygg økonomisk fremtid om noe skulle skje. I tillegg får familien hjelp til å takle utfordringene her og nå. Barneforsikring kan kjøpes frem til barnet fyller 16 år.

Forsikringen blir overført til voksenforsikring uten ny helsevurdering når barnet fyller 25 år.


 • Markedets høyeste erstatning

  Barnet er sikret inntil 4 millioner kroner ved alvorlig sykdom og ulykke.

 • Uføreforsikring

  Med Super er barnet sikret en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet.

 • Helsetelefonen

  Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​

Hva dekker barneforsikringen? Super Standard Basis
Uføreforsikring – månedlig utbetaling

Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 40 prosent arbeidsufør, uansett årsak.

Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør. Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.

Uføreforsikring – engangsutbetaling

Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser. Forsikringssummen er 500 000 eller 1 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. 

Forsikringen gjelder ikke arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelse, adferdsforstyrrelser, lærevansker eller lignende.

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig sykt, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for sykdommen, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, og invaliditetsgrader under 20 % for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig skadet, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for skaden, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Ulykker i forbindelse med sport og idrett som gir en inntekt på over 2 G dekkes ikke.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos lege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR, medisiner og forbindingssaker, og reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.
CT eller MR må være forhåndsgodkjent av If.

Forsikringen dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Økonomisk førstehjelp

Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner som kan brukes til å dekke merkostnader som følge av utvalgte sykdommer eller skader. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at diagnosen er stilt. Se oversikten over diagnosene under.

Hvis sykdommen eller skaden også fører til medisinsk invaliditet, blir det som er utbetalt i økonomiske førstehjelp trukket fra erstatningen for invaliditet. Forsikrede må være i live 24 timer etter at forsikringstilfellet inntraff.

Sykehusopphold

Ved sykehusopphold i mer enn 10 dager til sammen, utbetales det erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn.

Langvarig sykdom

Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage/skole i minst 45 døgn sammenhengende, utbetales det erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.

Ombygging av bolig

Dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade erstattes med inntil 200 000 kroner.

Det er en forutsetning at kostnaden ikke kan dekkes av NAV eller andre offentlige støtteordninger.

Dødsfall

Ved dødsfall utbetales en erstatning på 100 000 kroner, uansett årsak.

Psykologisk førstehjelp

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp for familien til barnet, gjennom Psykologvakten.

Helsetelefonen

Du får fri tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

trenger barnet ditt forsikring? 

I Norge er vi langt på vei dekket av det offentlige helsevesenet. Men hva skjer egentlig hvis barnet ditt blir syk over en lengre periode, eller utsatt for en ulykke som gjør barnet ufør senere i livet? 

Vi mener en god forsikring for barnet ditt gir økonomisk trygghet for familien på kort sikt, og barnet på lang sikt.

Les mer om hvorfor norske barn bør forsikres


Hvordan sikre barn i bil?

Det er viktig at barn er trygt sikret i bilen. Les våre tips rundt barneseter i samarbeid med Trygg Trafikk.

Barn i bil

Å reise med barn

Reiser du på ferie med barn er det flere ting som kan være lurt å pakke med seg. Vi gir deg tips!

På reise med barn

Sår og skader

Oftest går det fint når barn leker, men det kan også ende med skrubbsår. Vi gir deg tips på flere type skader.

Hvis ulykken er ute

Helseerklæring

Når du kjøper personforsikring må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Opplysningene du gir kan føre til tillegg i prisen, begrensninger i forsikringen, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller helseplager som oppstår innen tre måneder etter at fullstendig helseerklæring er mottatt.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Karenstid

Forsikringen har en karenstid. Det vil si at forsikringen ikke dekker sykdom som er blitt påvist eller har vist symptomer innen en viss tid etter at helseerklæringen er sendt inn. De første 3 månedene av forsikringen gjelder den derfor bare ved ulykke.

Sykdommer og skader som omfattes av økonomisk førstehjelp

Barneforsikringen gir en økonomisk førstehjelp ved 13 utvalgte sykdommer og skader som er valgt ut i samråd med leger. I tillegg gis økonomisk førstehjelp ved andre alvorlige sykdommer eller skader som ikke er listet opp, men som vil føre til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • kreft
 • andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • multippel sklerose (MS)
 • epilepsi
 • cystisk fibrose
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • leddgikt
 • diabetes type 1
 • nyresvikt
 • amputasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • alvorlige brannskader
 • annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre.

Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Overføring til voksenforsikring

Når barnet fyller 25 år overføres barneforsikringen automatisk til voksenforsikringer, uten krav om ny helsevurdering.

Basis​

Den delen av barneforsikringen som dekker invaliditet ved sykdom og ulykke, overføres til en ulykkesforsikring, en livsforsikring og Kritisk sykdom

Standard

Engangsutbetalingen ved varig uførhet overføres til Uførhet som følge av kritisk sykdom​.

Super

Forsikringen med månedlig utbetaling ved uførhet overføres til en tilsvarende uføreforsikring med månedlig utbetaling​ for voksne.

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall