Hvorfor barneforsikring?

En god barneforsikring gir økonomisk trygghet for familien på kort sikt – og barnet på lang sikt.

Hvilken hjelp kan du få

hvis det skjer noe med barnet ditt?

I Norge har vi et godt offentlig helsevesen som gjør at alle barn får den hjelpen de trenger ved akutte hendelser. Men alvorlig sykdom eller ulykke kan også få langsiktige konsekvenser. Barneforsikringen gir familien støtte til å tilpasse seg de nye utfordringene, og barnet muligheten til å leve et selvstendig liv som voksen. 

Støtte for familien på kort sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring
Grunnstønad og hjelpestønad

Alvorlig sykdom og skade kan føre til ekstra kostnader, både til utstyr og hjelpemidler og pleie og tilsyn. NAV gir støtte til å dekke disse utgiftene i form av grunnstønad og hjelpestønad. 

Grunnstønad er en månedlig utbetaling for å dekke løpende ekstrautgifter. Ekstrautgiftene må vare i to år eller mer. 

Hjelpestønad er en månedlig utbetaling fra NAV for å dekke kostnad for pleie og tilsyn. For barn under 18 år er det mulig å få utvidet hjelpestønad hvis behovet er ekstra stort.

checkmark
Omsorgspenger / pleiepenger

Når barnet ditt blir sykt, er det mulig å få erstatning for tapt arbeidsinntekt av NAV. Den vanligste erstatningen er omsorgspenger, som utbetales av arbeidsgiveren din. Du får fri i inntil 10 dager hvert år hvis du må være borte fra jobb på grunn av sykt barn under 12 år. Det trenger ikke være en alvorlig sykdom, det kan for eksempel skyldes feber eller omgangssyke. 

Blir barnet syk over en lenger periode (mer enn syv dager), kan du få pleiepenger. Barnet må da være under 12 år, og ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. 

Begge erstatningene beregnes på samme måte som sykepenger. 

checkmark
Økonomisk førstehjelp

Noen sykdommer og skader kan føre til store endringer i livet for en familie. Ofte stabiliserer tilværelsen seg etter hvert, men det kan være utfordrende i starten. Den økonomiske førstehjelpen kan brukes til å dekke engangsutgifter eller merutgifter, eller til at foreldrene kan ta seg fri fra jobb for å ta vare på familien.


checkmark
Støtte ved sykehusopphold og langvarig sykdom

Blir barnet ditt innlagt på sykehus eller må være hjemme over en lenger periode på grunn av sykdom, kan dette ofte føre til ekstrautgifter for familien. Det kan være parkering på sykehuset, barnevakt hvis du har flere barn, eller hjelp og avlastning for å gjøre hverdagen litt lettere i en tøff periode.

Erstatningen ved sykehusopphold eller langvarig sykdom gjør at du får litt større handlingsrom og kan være mer tilstede for barnet ditt.


checkmark
Støtte for barnet på lang sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring
Grunnstønad og hjelpestønad

Alvorlig sykdom og skade kan føre til ekstra kostnader, både til utstyr og hjelpemidler og pleie og tilsyn. NAV gir støtte til å dekke disse utgiftene i form av grunnstønad og hjelpestønad. 

Grunnstønad er en månedlig utbetaling for å dekke tilbakevendende løpende ekstrautgifter. Ekstrautgiftene må vare i to år eller mer.

Hjelpestønad er en månedlig utbetaling fra NAV for å dekke kostnad for pleie og tilsyn. Stønadene er uavhengig av om man er i jobb eller ikke. Etter barnet har blitt 18 år, er det ikke lenger mulig å få utvidet hjelpestønad fra NAV.

checkmark
Uføretrygd

Alvorlig sykdom og skader som oppstår i barndommen kan påvirke barnets evne til å arbeide senere i livet. Skulle det skje, vil barnet få uføretrygd fra NAV når det er ferdig på skolen. Uføretrygd er en erstatning for bortfalt inntekt, og beregnes ut ifra inntekten de siste fem årene. Men som regel har ikke unge uføre hatt en inntekt de siste fem år. Ved uførhet før fylte 26 år gir NAV derfor en minstesats på drøyt 250 000 kroner i året i uføretrygd.

checkmark
Uførepensjon og engangsutbetaling ved varig uførhet

Uføretrygden fra NAV for unge uføre kan ofte oppleves som svært lav. En uførepensjon fra barneforsikringen  vil sikre barnet en høyere månedlig utbetaling helt frem til pensjonsalder, eller til det kan begynne å jobbe. Det vil bidra til at barnet kan ha en høyere levestandard og livskvalitet. 

Hvis barnet blir varig ufør, vil det også utbetales en engangserstatning. Den kan for eksempel hjelpe barnet til å komme seg inn i boligmarkedet, eller på andre måter bidra til at barnet kan leve et selvstendig liv som voksen. 

checkmark
Erstatning ved varig sykdom og skade

Sykdom eller skade kan noen ganger gi varig mén og nedsatt funksjonsevne. Dette kaller vi medisinsk invaliditet. Jo mer funksjonsevnen er nedsatt, jo større blir konsekvensene. Blir barnet alvorlig sykt eller skadet, er behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Ifs barneforsikring gir derfor dobbel erstatning ved invaliditetsgrader over 50 %, som betyr en utbetaling på inntil 4 millioner kroner.

Det kan være behov for ekstra pleie og tilsyn, hjelpemidler, eller andre former for tilrettelegging. Behovet vil som regel være der livet ut.

Erstatningen kan disponeres etter behov, og sikre barnet økonomisk selvstendighet som voksen.

checkmark

En liten forsikring kan utgjøre den store forskjellen

Dette tenker barna om egen fremtid:
 
Hvorfor trenger barn forsikring?

Dette gir Ifs barneforsikring til familien på kort sikt:

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
  • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
  • Støtte til ombygging av bolig

Dette gir Ifs barneforsikring for å sikre barnets økonomiske fremtid:

  • Erstatning hvis barnet for varige skader som følge av sykdommen eller ulykken
  • Månedlig utbetaling hvis det skjer noe i barndommen som gjør at barnet ikke kommer ut i full jobb som voksen, enten midlertidig eller permanent
  • Engangsutbetaling hvis barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen

Les mer om barneforsikring og hvilke støtteordninger som finnes gjennom NAV

Hvorfor velge Ifs barneforsikring?

Markedets høyeste erstatning

Barnet er sikret inntil 4 millioner ved alvorlig sykdom og ulykke. 

Les mer om barneforsikring

Gratis helsetelefon inkludert

Kontakt Helsetelefonen og få råd og veiledning fra erfarne sykepleiere. 

Les mer om Helsetelefonen

Topplassering i test

Blant de beste i stor test gjennomført av Norsk Familieøkonomi (2017). 

Les mer om testen