Hvorfor barneforsikring?

En liten forsikring kan utgjøre en stor forskjell.

Den viktigste oppgaven til en barneforsikring er å hjelpe deg og barnet ditt der den offentlige støtten ikke er nok – både i dag og i fremtiden.

I Norge har vi et godt offentlig helsevesen som gir barn høy prioritet og rask behandling hvis de blir syke. Og slik bør det være. Barneforsikring er derfor ikke en helseforsikring for barn.

En barneforsikring sikrer barnet muligheten til et selvstendig liv som voksen, selv om han eller hun skulle bli rammet av alvorlig sykdom eller skade. På kort sikt gir en barneforsikring familien muligheter for større grad av tilrettelegging og støtte for å tilpasse seg de nye utfordringene.

Støtte for barnet på lang sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring

Ved alvorlig sykdom og skade gir NAV støtte til å dekke nødvendige utgifter til utstyr, hjelpemidler, pleie og tilsyn i form av grunnstønad og hjelpestønad. 

Grunnstønad er en månedlig utbetaling for å dekke løpende ekstrautgifter. Ekstrautgiftene må vare i to år eller mer. 

Hjelpestønad er en månedlig utbetaling fra NAV for å dekke kostnad for pleie og tilsyn. Stønadene er uavhengig av om man er i jobb eller ikke. Etter barnet har blitt 18 år, er det ikke lenger mulig å få utvidet hjelpestønad fra NAV.

Inkludert

Hvis barnet ikke kan arbeide senere i livet på grunn av alvorlig sykdom eller skade, vil barnet få uføretrygd fra NAV når det er ferdig på skolen.

Som regel har ikke unge uføre hatt store inntekter de siste fem årene, så ved uførhet før fylte 26 år gir NAV en minstesats på drøyt 280 000 kroner i året i uføretrygd.

Inkludert

En uførepensjon er en månedlig utbetaling som sikrer barnet en høyere månedlig utbetaling helt frem til pensjonsalder, eller til det kan begynne å jobbe. Det vil bidra til at barnet kan ha en høyere levestandard og livskvalitet. 

Hvis barnet blir varig ufør, vil det også utbetales uførekapital som er en engangsutbetaling. Den kan for eksempel hjelpe barnet til å komme seg inn i boligmarkedet, eller på andre måter bidra til at barnet kan leve et selvstendig liv som voksen.

Ikke inkludert Inkludert

Sykdom eller skade kan gi varig mén og nedsatt funksjonsevne, kalt medisinsk invaliditet. Blir barnet alvorlig sykt eller skadet, er behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Ifs barneforsikring gir derfor dobbel erstatning ved invaliditetsgrader over 50 %, som betyr en utbetaling på inntil 4 millioner kroner.

Det kan være behov for ekstra pleie og tilsyn, hjelpemidler, eller andre former for tilrettelegging. Behovet vil som regel være der livet ut.

Erstatningen kan disponeres etter behov, og sikre barnet økonomisk selvstendighet som voksen.

Ikke inkludert Inkludert
Støtte for familien på kort sikt Offentlige støtteordninger Ifs barneforsikring

Ved alvorlig sykdom og skade gir NAV støtte til å dekke nødvendige utgifter til utstyr, hjelpemidler, pleie og tilsyn i form av grunnstønad og hjelpestønad. 

Grunnstønad er en månedlig utbetaling for å dekke løpende ekstrautgifter. Ekstrautgiftene må vare i to år eller mer. 

Hjelpestønad er en månedlig utbetaling fra NAV for å dekke kostnad for pleie og tilsyn. For barn under 18 år er det mulig å få utvidet hjelpestønad hvis behovet er ekstra stort.

Inkludert

Når barnet ditt blir sykt, er det mulig for en av foreldrene å få erstatning for tapt arbeidsinntekt av NAV.

Den vanligste erstatningen er omsorgspenger, og utbetales av arbeidsgiveren din. Du får fri i inntil 10 dager hvert år hvis du må være borte fra jobb på grunn av sykt barn under 12 år. Det trenger ikke være en alvorlig sykdom, det kan for eksempel skyldes feber eller omgangssyke. 

Blir barnet sykt over en lengre periode (mer enn syv dager), kan en av foreldrene få pleiepenger. Barnet må da være under 12 år, og ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. 

Begge erstatningene beregnes på samme måte som sykepenger.

Inkludert Ikke inkludert

Noen sykdommer og skader kan skape store utfordringer for en familie. Den økonomiske førstehjelpen er en engangsutbetaling som kan brukes til det dere ønsker og trenger. For eksempel kan begge foreldrene ta seg fri fra jobb for å ta vare på familien, eller dere kan betale for behandling i utlandet.


Inkludert

Sykehusopphold eller langvarig sykdom kan føre til ekstrautgifter, som for eksempel parkering, barnevakt til søsken eller hjelp og avlastning. 

Erstatningen ved sykehusopphold eller langvarig sykdom gjør at du får litt større handlingsrom og kan være mer tilstede for barnet ditt.


Inkludert

En liten forsikring kan utgjøre den store forskjellen

Dette tenker barna om egen fremtid:
Hvorfor trenger barn forsikring?

Dette gir Ifs barneforsikring til familien på kort sikt:

 • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
 • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
 • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
 • Støtte til ombygging av bolig

Dette gir Ifs barneforsikring for å sikre barnets økonomiske fremtid:

 • Erstatning hvis barnet for varige skader som følge av sykdommen eller ulykken
 • Månedlig utbetaling hvis det skjer noe i barndommen som gjør at barnet ikke kommer ut i full jobb som voksen, enten midlertidig eller permanent
 • Engangsutbetaling hvis barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen

Les mer om barneforsikring og hvilke støtteordninger som finnes gjennom NAV

Hvorfor velge Ifs barneforsikring?

 • Best i test

  Kåret til best i test av barneforsikring av Norsk Familieøkonomi. 

  Les mer om testen
 • Markedets høyeste erstatning

  Barnet er sikret inntil 4 millioner ved alvorlig sykdom og ulykke. 

  Les mer om barneforsikring
 • Gratis helsetelefon inkludert

  Kontakt Helsetelefonen og få råd og veiledning fra erfarne sykepleiere.