Bygningsforsikring

Be om tilbud ved å sende oss noen få opplysninger. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Når du skal velge bygningsforsikring kan du velge mellom tre forsikringsalternativer, der den mest omfattende dekningen er superforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Innhold i bygningsforsikring Super Standard Brann
Anticimex skadedyrforsikring (kun for boligbygning, våningshus og fritidsbolig)

Boligbygning

Superforsikringen omfatter bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, kakerlakker, maur, veggedyr og ulike andre skadedyr. Videre dekkes bekjempelse av og bygningsskade forårsaket av følgende treskadeinsekter: Husbukk, stripet borebille, stokkmaur, praktbille, parkettbille og splintvedbille. Samlet erstatning i hvert skadetilfelle: - Andre skadedyr: kr 1 000 000 - Treskadeinsekter: kr 2 000 000. Egenandelen er kr 6000 for utbedring av erstatningsmessig bygningsskade. Ellers ingen egenandel.

Våningshus/bolig i landbruket og fritidsbolig

Superforsikringen omfatter skadedyrsanering av skadeinsekter og gnagere. Ingen egenandel hvis problemet løses over telefon. Kr 500 for våningshus, og kr 1.000 for fritidsbolig ved besøk på skadestedet.

Forsikringen gjelder ikke hvis:

 • det drives korttidsovernatting, catering, restaurantvirksomhet, dyrepensjonat
 • våningshus inneholder mer enn 4 utleieenheter
 • fritidsboligen leies ut mer enn en gang pr. år
Annen plutselig skade

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til nedenfor nevnte skadeårsaker. Forsikringen dekker også svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 20 år etter at bygget var nytt, også som følge av setninger i grunnen. I tillegg dekker forsikringen plutselig fysisk skade med indre årsak på bygning og anlegg som medregnes til bygning, for eksempel skade på heis- og ventilasjonsanlegg.

Glass- og skiltskade

Skader ved brudd, skadeverk eller tyveri av glass i vindu, vegg, dørinnredning eller skilt. Dersom ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort.

Lyn- og elektrisk skade

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag. Elektrisk fenomen er kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Tyveri og skadeverk

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på den forsikrede bygning. Vi erstatter utgifter til utskifting av låsesylindere, og til nye nøkler til låsen dersom nøkler blir stjålet ved innbrudd eller tapt i forbindelse med ran.

Vann, annen væske, rørbrudd

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr. Vi dekker også skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet, samt oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Huseieransvar

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er voldt enten som eier, leier eller bruker av eiendom som benyttes i virksomheten.

Annen naturskade

Skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og skade på bygningen ved vind som er svakere enn storm. For veksthus omfattes i tillegg hagl som treffer bygningen. For bolighus omfattes skade ved innvendig frost.

Naturskade etter lov

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Brannskade

Skader ved ild som er kommet løs, eksplosjon, plutselig nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Bygningsforsikringen omfatter i tillegg
Kunders eiendeler

100 000 kroner.

Penger og verdipapirer
 • 50 000 kr i FG-godkjent verdiskap
 • 15 000 kr i låst skuff eller skap
 • 5 000 kr i ulåst kassaapparat 
 • 200 000 kr ved ran, brann eller lignende
Rekonstruksjon/re-installasjon

250 000 kroner (3 millioner produksjonsbygning)​.

Riving og rydding
 • 3 millioner
 • 6 millioner for produksjonsbygning
 • Inntil fullverdigrunnlaget for borettslag/sameier
 • Inntil 300 000 for våningshus og fritidsbolig.
Hageanlegg

200 000 kroner.

Påbud

10 000 000 kroner (1 000 000 for våningshus og fritidsbolig)​.

Superforsikring

Maskinskadedekning for bygningsmaskineri​.

For bygningstypene våningshus og fritidsbolig kan du utvide superforsikringen med supertillegg som omfatter skade ved:

 • insekter, gnagere og kjæledyr
 • ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte
 • at vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • at vann eller væske plutselig forårsaker skade, også som følge av utett våtrom.

Bygningsforsikring - eksempler på bygninger du kan forsikre

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til boligbygning, næringsbygning, produksjonsbygning, lager, våningshus og fritidsboliger.

Hva er huseieransvar

Huseieransvar dekker ditt erstatningsansvar hvis du er ansvarlig for en skade enten som eier, leier eller bruker av bygningen/lokalene/eiendommen du bruker i virksomheten.

Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bygningsforsikring.

Be om tilbud

Flere eiendomsforsikringer

Andre forsikringer som sikrer eiendelene og varene dine