Forsikring for bygg og anlegg/byggmesterforsikring

Send oss noen få opplysninger så hjelper vi deg med byggeforsikring/byggmesterforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Bygge- og anleggsvirksomhet

Vi har over 40 års erfaring som spesialister i byggeforsikring og hjelper deg med f.eks. byggmesterforsikring.

Dette tilbyr vi deg

 • Ledende digitale tjenester

  På Mine sider for bedrifter får du full oversikt over forsikringene dine. Her kan du også melde skade, endre på forsikringene og se fakturaene dine. Og mye mer.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.

 • Sertifiserte spesialister

  Vi samarbeider med de største interesseorganisasjonene, og har sertifisert egne spesialister i de ulike bransjene, og vet hvilke risikoer og utfordringer du møter i hverdagen.


Forsikring for bygg og anlegg
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super
Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, inventar, varer og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.

Prosjekt-/entreprenørforsikring

Det er anledning til å tegne prosjekt-/entreprenørforsikring som dekker plutselig og uforutsett fysisk skade som rammer entreprenørens kontraktsarbeider, og skader som rammer materialer, varer og brakker som brukes på anleggsplassen.

Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, eiendeler, varer eller maskiner medfører driftsstans.

Ansvarsforsikring

Dekker bedriftens erstatningsansvar for skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være skade som oppstår ved at snekker skader vannrør inne i veggen når han skrur opp gipsplater eller når mangler ved grunnarbeider, utført av entreprenør, medfører setningsskader på et bygg. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være bruker-/eier av fast eiendom. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Forsikringen dekker også ansvar for plutselig og uforutsett forurensningsskade som rammer andres eiendom/grunn. Dette kan være lekkasje fra oljetanker eller kloakkrør som er påført skade under bygningsarbeidene. Tilleggsdekninger som dekker ansvar for skade på ting ved graving, peling, sprengning og rivning er tilgjengelige.

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker ansvar etter naturmangfoldloven. Det vil si et objektivt ansvar for skade på naturen. Vi dekker kun skader som skjer plutselig. Produktet dekker skader innen ansvar, eiendom, marin og motor. Typiske skader er pålegg fra staten om å gjenopprette skadet natur (f.eks. død fiskebestand).

Personforsikringer for ansatte

Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.

Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G). En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.

Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet. For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk. En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.

Transportforsikring

Dekker skader på gods og varer under transport, løft og opphold. Dette kan være skader på gods oppstått under transportoppdrag, eller skader påført under lasting/lossing/håndtering av gods.

Varebil hvis (relevant)

Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader varebilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Lastebil (hvis relevant)

Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer lastebilen og skader som lastebilen påfører andre ting eller personer. Inkludert i Super-dekningen er avbruddsforsikring som blir utbetalt fra første dag med avtalt beløp. Forsikringen kan også utvidet til å omfatte ekstrautstyr. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.

Gravemaskin og andre arbeidsmaskiner (hvis relevant)

Med Superforsikring får bedriften dekket både skader som rammer arbeidsmaskinen og skader som arbeidsmaskinen påfører andre ting eller personer. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Hvis du også har avbruddsforsikring vil det avtalte beløpet bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre maskiner/motorkjøretøy og maskinløsøre.

Service og betjening

Du kan være trygg på at bedriften har markedets beste forsikringer og at du er i trygge hender om det skulle skje en skade. Vi tilbyr egne entreprenørspesialister som er entreprenørsertifisert og har lang erfaring med byggentreprenøres forsikringsbehov.

Hos oss får du et hurtig og effektivt skadeoppgjør og vi løser mer enn halvparten av alle skader innen 24 timer. Og på nettsidene våre har du tilgang til forsikringene dine 24 timer i døgnet.

Andre forsikringer som ofte velges innen bygg og anlegg

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester
 • Sumutvidelse påbudsforsikring
 • Sumutvidelse maskiner og løsøre i Prosjektforsikring

Tilleggsdekninger ansvar

 • Kriminalitet (hvis ansatte)
 • Datakriminalitet
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Få tilbud på byggeforsikring/byggmesterforsikring?

Send inn skjema så vil du raskt bli kontaktet av en av forsikringsekspertene våre.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Bygge- og anleggsvirksomhet