Ansvar

Når du har pådratt deg erstatningsansvar

Du får hjelp på 1-2-3

1. Kontakt oss

Har du pådratt deg erstatningsanvar, ta kontakt med oss på telefon. 

Ring 21 49 24 00

2. Saken vurderes

Vi avklarer om det foreligger erstatningsansvar.

3. Saken følges opp

Vi følger opp mot den som krever erstatning av deg, gjennom forhandlinger eller om nødvendig for domstolene.

 

Nyttig å vite ved ansvarsskader

En ansvarsforsikring kan dekke det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg ved skader på andre personer eller andres eiendeler.

For å kunne holdes rettslig ansvarlig for skadene må du ha opptrådt uaktsomt, eventuelt kunne holdes ansvarlig etter særskilte regler. Både hus-, hytte- og innboforsikring har ansvarsdekning.

Se hva som dekkes av ansvarsforsikring

Eksempler på vanlige ansvarsskader kan være skader som påføres andre

 • som syklist
 • av barn
 • av dyr
 • som huseier, for eksempel ved snøras eller trefelling

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Se hva som ikke dekkes

De mest vanlige hendelsene som ikke er dekket av ansvarsforsikringen, er

 • Skade på ting en har til lån/leie, for eksempel en leilighet du leier eller et hotellrom.
 • Skade på ting som tilhører nær familie.
 • Skade der det ikke foreligger et rettslig erstatningsansvar, men hvor du kan har avgitt løfte eller avtalt at du skal dekke skaden.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Din egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 4 000 kroner, med mindre du har avtalt en annen egenandel med oss, eller det er spesielt bestemt i vilkårene for forsikringen din. Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner din valgte egenandel og hvor mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider

  Spørsmål vi ofte får om ansvarsskade

  Hva er uaktsomhet?

  For å kunne holdes rettslig ansvarlig for skadene må du ha opptrådt uaktsomt, eventuelt kunne holdes ansvarlig etter særskilte regler. Når man skal vurdere om man har vært uaktsom, ser man blant annet på:

  • Hvor stor var risikoen for at en skade skulle kunne inntreffe?
  • Hvor stor risiko var det for at en eventuell skade ville bli stor?
  • Hvilke handlingsalternativer hadde den som forårsaket skaden i situasjonen, og var vedkommende under tidspress?
  • Var det tydelig for den som forårsaket skaden at skade kunne skje?
  • Forelå overtredelse av skrevne eller uskrevne regler?

  Hva er grov uaktsomhet?

  Når skaden er dekket av en forsikring, vil den som forårsaket skaden kun bli erstatningsvarlig dersom han eller hun har vært grovt uaktsom. For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må det dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.

   

  Hvilket erstatningsansvar har barn?

  Barns erstatningsansvar er regulert i skadeserstatningslovens § 1-1. I vurderingen av om barnet har opptrådt uaktsomt skal det tas hensyn til alder, utvikling, utvist adferd og forholdene ellers. En forutsetning for at noen skal kunne pålegges et uaktsomhetsansvar, er at man forstår eller burde forstå at handlingen kan medføre fare for skade. Dette vilkåret er sjelden oppfylt hos barn. Generelt kan man si at det skal mye til for at barn under 12 år ilegges ansvar, og at barn under 7 år ytterst sjelden har evne til å forstå konsekvensene av sine handlinger. Derfor er barn under 12 år så å si aldri ansvarlig for skader de påfører andre.

  Hvilket erstatningsansvar har foreldre?

  Etter skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 1 kan barnets foreldre/foresatte holdes ansvarlig for skade som skyldes at foreldrene ikke har hatt «tilbørlig tilsyn» med barnet. I det ligger at foreldrene må kunne bebreides for at skaden skjedde. Det skal mye til for at foreldre/foresatte skal kunne stilles til ansvar for barns handlinger, det må da foreligge adskillig svikt fra foreldrenes side. Det kan ikke forventes at foreldre alltid holder barna under oppsikt. Skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2 regulerer situasjoner der foreldrene ikke selv er å klandre for manglende tilsyn. Hvis barna har voldt skaden forsettlig eller uaktsomt, er foreldrene – selv om de selv overhode ikke kan klandres – ansvarlige med inntil 5 000 kroner. Dette ansvaret gjelder inntil barnet fyller 18 år.

  Foreldres objektive ansvar for barnets forsettlige eller uaktsomme handlinger dekkes ikke av ansvarsforsikringen.

   

  Hvilke forsikringer har ansvarsforsikring?

  I tillegg til hus-, hytte- og innboforsikring, er det også ansvarsdekning på bilforsikring (og andre kjøretøy), båtforsikring og reiseforsikring.

   

  Vi hjelper deg

  Skriv til oss
  Ring 21 49 24 00
  Vår postadresse er:
  If, Postboks 240, 1326 Lysaker

  Fant du det du lette etter?

  Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

  Gi din tilbakemelding