pensjonsforsikring - innskuddspensjon

Innskuddspensjon med investeringsvalg

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Med pensjonsforsikring fra If får bedriften din en kostnadseffektiv innskuddspensjon som er enkel å administrere og gir god avkastning.

pensjonsforsikring - innskuddspensjon

Vår pensjonsforsikring er en innskuddspensjon der du betaler et avtalt årlig innskudd. Du får en egen sparekonto hvor innskuddene blir plassert. Til denne kontoen overføres også avkastningen. Pengene står på kontoen frem til pensjonsalder.

Med pensjonsforsikring har du god oversikt og kontroll over kostnadene. For deg som selvstendig næringsdrivende kan innskuddsplanen fastsettes som en prosent av lønn. Du kan spare inntil 6 % av lønn mellom 1 og 12G (folketrygdens grunnbeløp).

Vi samarbeider med Danica Pensjon om pensjonsforsikring. Danica har de siste årene vært et av de selskapene som har levert best avkastning på pensjonsforsikring til sine kunder. Dette kommer de ansatte til gode.

dette må du ha i en innskuddspensjon

Minimumskravet for innskuddspensjon er at det for hver ansatt innbetales 2 % av inntekt mellom 1-12G (folketrygdens grunnbeløp). Det er valgfritt om innskuddet skal regnes fra 0G eller 1G.

Det kan maks spares inntil 7 % av lønn opp til 12G, og et tillegg på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12G.

Innskuddsfritak

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for pensjonsforsikringen. Ved uførhet på 20 % eller mer, er den ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd fram til den ansatte blir frisk, eller til pensjonsalder.

Pensjonsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Med pensjonsforsikring fra If får du du god oversikt over ordningen og kontroll på kostnadene. For deg som selvstendig næringsdrivende kan innskuddsplanen fastsettes som en prosent av lønn. Du kan spare inntil 6 % av lønn mellom 1 og 12G (folketrygdens grunnbeløp).

Det er svært gunstig for de som tar ut lønn over 7,1G.  For de med lønn under dette vil IPS (individuell pensjonssparing) være et bedre alternativ.

Med pensjonsforsikring fra If får du økonomisk trygghet som pensjonist. Ved å opprette en pensjonsordning kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag.

Forsikringer knyttet til pensjonsforsikring

Uførepensjon

Uførepensjon gir deg tryggheten om at dine ansatte er godt forsikret. Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen og som gir månedlige utbetalinger dersom en av de ansatte blir 20 % ufør eller mer. Barnetillegg kan knyttes til uførepensjon. Barnetillegg utbetales som et tillegg for de barn den uføre forsørger eller plikter å forsørge. Uførepensjon utbetales i henhold til fastsatt uføregrad. Uførepensjonen fastsettes normalt slik at utbetaling fra folketrygd og utbetaling fra If til sammen utgjør en avtalt prosent av den ansattes lønn.

Barnepensjon ved dødsfall

Barnepensjon kan tilknyttes pensjonsordningen. Barnepensjon kommer til utbetaling ved medlemmets dødsfall. Retten til barnepensjon gjelder for barn som medlemmet ved sin død forsørget eller pliktet å forsørge. Barnepensjon utbetales fra den måneden medlemmet dør og utbetales til den måneden barnet når den opphørsalder som er avtalt i avtalen.

Investeringsalternativer med innskuddspensjon

De ansatte kan selv bestemme hvordan pensjonskapitalen i en innskuddspensjon skal investeres. Vi tilbyr tre ulike profiler:

Forsiktig, Moderat og Offensiv.

Vi har satt sammen fond ut fra valgt risiko. Risikoen i investeringsvalget reduseres de siste årene før pensjonsalder. Porteføljene rebalanseres automatisk. Det vil si at hvis fordelingen mellom aksje- og rentefond endres på grunn av ulik verdiutvikling over tid, overføres verdier mellom aksjefond og rentefond slik at den opprinnelige fordelingen opprettholdes.

De ansatte er selv ansvarlig for risikoen i de valg de gjør. Fondsbytte er gratis.​​​​​​​

Pensjon er enkelt hos oss

Send oss noen få opplysninger hvis du vil at vi skal hjelpe deg med å sikre en god pensjon.


Innskuddsplan

Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen

Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Vi hjelper deg gjerne med utforming og størrelse av innskuddsplanen og de valgmulighetene du har. Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og kan fastsettes som en prosent av lønn:

  • Maks 7 % av lønn mellom 0G (1G) og 12G.
  • Et tillegg på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1G og 12G.

Innskuddet kan maksimalt utgjøre 7 % av lønn mellom 0 (1) og 12 G.

Spørsmål og svar om pensjonsforsikring

Vilkår for medlemskap

Alle ansatte som har fylt 20 år og som har minst 20 % stilling skal være medlemmer i pensjonsordningen. Den enkelte bedrift kan velge å sette grensene lavere. Det er opp til den enkelte bedrift hvorvidt AFP-pensjonister og ansatte i permisjon skal være medlem. Ansatte i lovbestemt permisjon, som f.eks. svangerskapspermisjon, skal alltid være medlem. Bedriften fastsetter også regler for sesongarbeideres medlemskap i pensjonsordningen.

Utbetaling

Pensjonsalderen er 67 år, men for gitte yrkesgrupper kan den i henhold t il LOI (loven om innskuddspensjon) settes lavere. Ved nådd pensjonsalder bestemmer den ansatte selv over hvor lang tid pensjonen skal utbetales. Utbetaling av pensjon skal skje over minimum 10 år. Dersom årlig utbetaling blir under 20 % av G reduseres antall utbetalingsår slik at årlig utbetaling blir omlag 20 % av G. Utbetalingene gjøres månedlig ved gradvis salg av de fondsandeler som utgjør pensjonskapitalen.

Hva skjer ved utmelding?

Når en ansatt slutter meldes han/hun ut av pensjonsordningen til bedriften. Dersom den ansatte har vært medlem av pensjonsordningen i mer enn 12 måneder opprettes et pensjonskapitalbevis. Innskuddene som er innbetalt forvaltes i pensjonskapitalbeviset fram til pensjonsalder. Ved medlemstid under 12 måneder opprettes ikke pensjonskapitalbevis og pensjonskapitalen overføres til bedriftens innskuddsfond.

Hva skjer ved dødsfall?

Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og ektefelle/samboer etter regler i LOI.

Skattemessige forhold

Bedriften må svare arbeidsgiveravgift for innbetalinger til pensjonsordning. Innbetalingene gir bedriften fradragsrett. For den ansatte er det ingen inntektsskatt, formueskatt eller skatt på avkastning. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt​​.​