Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

If Skadeforsikring NUF (org.nr. 981 290 666) er behandlingsansvarlig, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon til å behandle slike opplysninger. If har konsesjon til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.

Innhenting av personopplysninger

If innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Ifs behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at selskapet skal kunne administrere forsikringer, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig kundenes ønsker.

Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming, samt i markedsanalyser og markedsføring.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner If Skadeforsikring samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom If Skadeforsikring har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Opplysningene utleveres også til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Opptak og lagring av kundekommunikasjon

Som et ledd i kvalitetssikring og effektiv kundebehandling tas det opptak av telefonsamtaler til våre kunde- og skadesentre, med hjemmel i personopplysningsloven § 8f. Når det tas opptak, blir det avspilt en automatisk talebeskjed som informerer om dette før samtalen starter, og hvor det gis adgang til å reservere seg for opptak gjennom tastevalg.

Lydopptakene og annen dokumentasjon av kommunikasjonen med kunder, f. eks. chat, oppbevares i tre år dersom ikke lovgivningen gir lengre oppbevaringsplikt. Tilgang til avspilling av telefonsamtaler og gjennomsyn av chat er strengt begrenset til de som har et tjenstlig behov og all tilgang til samtalene/chat blir loggført med en kort begrunnelse hver gang avspilling foretas.

Helseopplysninger

Dersom det i forbindelse med forsikringsforholdet er behov for innhenting av helseopplysninger, ber If alltid om samtykke fra den opplysningen gjelder. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av en svært begrenset krets ansatte som har tjenstlig behov.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra If og våre samarbeidspartnere.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til If. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes.

If lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. ​​

Datatilsynet 
Personopplysningsforskriften 
Personopplysningsloven 

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent.

Hvitvaskingsloven pålegger If og våre ansatte en plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder det for finansiering av terrorisme.

Vi har plikt til å kontrollere

I følge loven er vi forpliktet til å kontrollere hver risiko for å unngå at selskapet blir utnyttet til hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet eller terrorfinansiering. Dette gjelder både ved kjøp av forsikring og ved skadeoppgjør. Dette innebærer at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

Vi foretar kontroller

Selskapet vil behandle personopplysninger og informasjon om virksomheten for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten av mistenkelige transaksjoner etter lov om hvitvasking. Selskapet rapporter mistenkelige transaksjoner og mistanke om terrorfinansiering til ØKOKRIM.