Bedriftsansvarsforsikring

Bedriftsansvarsforsikring gjelder hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig. Det skal lite til for å bli erstatningsansvarlig, og alle bedrifter har en viss risiko for erstatningskrav og erstatningsansvar ovenfor andre. Og det er lett å tenke seg at store krav kan true bedriftens økonomi.

Meld skade

Be om tilbud på bedriftsansvarsforsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Bedriftansvarsforsikring er viktig hvis bedriften din utfører fysiske tjenester (for eksempel håndverkere, frisører eller renholdsfirmaer), om du selger en vare eller produserer ting.

Skadeeksempler for bedriftsansvarsforsikring

 • Bedriftsansvarsforsikring for butikk
  En butikk som selger maling blander feil slik at malingen til utendørs bruk ødelegger veggen. Skaden dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.
 • Bedriftsansvarsforsikring for en snekker
  En snekker skader et vannrør inne i veggen mens han skrur opp gipsplater. Vannskaden dette medfører dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.
 • Bedriftsansvarsforsikring for en vindusvasker
  En profesjonell vindusvasker knuser vinduet han gjør rent. Skaden på vinduet er dekket av bedriftsansvarsforsikringen.​​

Dette er inkludert i bedriftsansvarsforsikring

Hoveddekning Hoveddekning Tillegg Tillegg
Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter ansatte i bedriften sin utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset (aktivitetskoder) - arbeidsgiveransvaret.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade i henhold til

 • lover og konvensjoner på transportrettens område
 • Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser for transport, spedisjon og lagring (NSAB)
 • ansvar som forpassende speditør i henhold til Lov om Toll og Vareførsel (LOV-2007-12-21) §4-21 og §4-22
 • ansvar som tollagerholder i henhold til Lov om Toll og Vareførsel §2-3.
Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen dekker skade forvoldt av motorvogn som ikke utgjør et ansvar etter Bilansvarsloven, for eksempel:

 • Kranansvar
 • Løfteansvar
 • Hengende gods i kran
 • Graveansvar
 • Skade forvoldt av motorvogn som ikke er bygd for hastighet over 10 km/t - (truck, gressklipper o.l.)
Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade på tredjepart (person eller ting), som er voldt som eier, leier eller bruker av eiendom/lokale som benyttes i virksomheten.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett.

Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter skade på ting som lånes, leies eller besittes i forbindelse med utøvelse av forsikret virksomhet. Likevel omfattes som utgangspunkt ikke skade på

 • motorvogn jf. BAL § 3
 • luftfartøy
 • båter eller skip
 • flyttegods
 • penger eller verdipapirer

Merk at mange aktivitetskoder likevel gir dekning for skade på disse tingene. For eksempel får alle bil/mc-verksteder og bil/mcforhandlere dekket skade på motorkjøretøy, og flyttetransportfirma får dekket skade på flyttegods m.fl.

Truck
Forsikringen omfatter likevel skade på tilfeldig lånt truck som brukes til lasting og lossing. Denne dekningen er inkludert for alle. Den dekker kaskoskade på tilfeldig lånt truck også de som kjører fortere enn 10 km/t (vi dekker ikke ansvar etter Bilansvarsloven).

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen dekker skade voldt ved gravings-, piggings-, pelings- og rivingsarbeid.

Graving og riving innenfor 5 meter er inkludert i hoveddekningen for alle virksomheter.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter skade på leid eiendom eller lokale. Med leie forstås når det betales et vederlag/penger til eier av lokale/eiendom for å få bruke lokale/eiendommen.

Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen kan utvides til å dekke erstatningsansvar for skade på ting forårsaket ved sprengningsarbeid (inkl. bruk av ekspanderende masse). Utvidelsen omfatter ikke ansvar for skade når sprengningsarbeidet finner sted inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra bygningen.

MEF

For MEF inkluderer tilleggsdekningen også sprengning innenfor 5 meter. 

Sprengning innenfor 5 meter - 2095:

2095 brukes når det skal tegnes forsikring for en tidsbestemt periode for en bedrift med omsetning, f.eks et byggeprosjekt.

 • Byggherre (AC F.41.1 - Utvikling av byggeprosjekter/byggherre)
 • Sprengning innenfor 5 meter

Underentreprenører

Entreprenører som ikke sprenger selv bør også ha spreningsarbeider inkludert på avtalen, selv om underentreprenører benyttes.

Ansvar for underentreprenør

I den utstrekning det er en betingelse i henhold til sikredes kontrakt med oppdragsgiveren, omfatter forsikringen også sikredes rettslige
erstatningsansvar for skade som sikredes underentreprenør har påført byggherre eller tredjemann i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet.

 • Dekning av slike skader medfører ikke at underentreprenør er medforsikret. If har for disse tilfellene full regressrett ovenfor
  underentreprenør
 • Forsikringen omfatter i slike tilfeller også skader underentreprenøren har forvoldt ved gravings-, piggings-, sprengnings-, pelings- og rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse.
 • Skade på forsikringstakerens egen entreprise herunder underentreprenørens egen og andre underentreprenørers entreprise, omfattes ikke.
Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen kan utvides til å omfatte ren formueskade uten at det foreligger skade på person eller ting, når formueskade har oppstått ved:

 • prosjektering for å oppfylle funksjonskrav jf. NS 8405 pkt 13.1 o.l.
 • utstikking av tomt
 • rådgiving som gis i forbindelse med salg av sikredes produkter, og utøvelse av forsikret virksomhet.
Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen kan utvides til å dekke skade forvoldt som kommersiell operatør av drone. Vi forsikrer ikke bruk av drone brukt til lek, rekreasjon eller fritid.

Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen kan utvides til å dekke kostnadene for nødvendig skifting/endring av låser/låsesystemer hos oppdragsgiver som følge av at sikrede mister nøkler tilhørende oppdragsgiver.

Ikke inkludert Inkludert

Byggherreansvaret dekker erstatningsansvaret en virksomhet kan komme i som byggherre, det vil si i forbindelse med nybygg påbygging, ombygging eller rehabilitering.

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.