Patentforsikring og enerettsforsikring (IPR)

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på patentforsikring.

En patentforsikring dekker rettshjelp og erstatningsansvaret i forbindelse med tvister rundt bruk av immaterielle rettigheter (IPR).


  • Oppfinnelser og patenter

  • Varemerke og opphavsrettigheter

  • Mønster- og designrettigheter

Som næringsdrivende kan det være at du bruker oppfinnelser, mønster, design, symboler, logoer eller andre innovasjoner som bedriften din, eller andre, har patent- eller enerettigheter til. Da kan du få behov for å stanse ulovlig bruk av dine rettigheter. Eller motsatt, at andre retter erstatningskrav mot deg for brudd på patent- eller enerettigheter.

Hva dekker patentforsikring og enerettsforsikring (IPR)?

Patent og enerettsforsikringen består av to deler:

  • En rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgiftene dine ved tvister knyttet til patent- og enerettigheter – både om du må gå til sak for å stanse andres bruk av dine patenter og enerettigheter, eller om du blir anklaget for brudd på andres rettigheter.
  • En ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan pådra seg som følge av et utilsiktet brudd på andres patent- og enerettigheter, 

Hva er en immateriell rettighet (IPR)?

Immaterielle rettigheter (IPR) er en fellesbetegnelse på rettsregler som gir innehaver av en slik rettighet beskyttelse mot andre som bruker rettigheten uten godkjennelse eller avtale. Det kan reise seg om patenter, varemerker, design og åndsverk.

Strategi for bedriftens IP-rettigheter

Om immaterielle rettigheter en viktig del av bedriftens verdier, er det viktig å ha en strategi for hvordan dere håndterer disse rettighetene. Onsagers har utviklet et gratis verktøy som hjelper deg å kartlegge områder i virksomheten hvor IP kan være et viktig konkurransefortrinn.

Eksempler på hva som dekkes av patentforsikring

  • Et reklamebyrå ble stevnet for retten etter å ha laget reklamemateriell som blant annet inneholdt uautoriserte kopier av designet til Marius-genseren. Erstatningen til eier av Marius-designet er dekket av forsikringen.
  • En skifabrikant ble stevnet for retten av en konkurrent for brudd på patentert teknologi ved produksjon av fjellski. Erstatningen til skifabrikanten er dekket av forsikringen.