Sykeavbruddsforsikring

Få tilbud på sykeavbruddsforsikring

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Sykeavbruddsforsikring

Når inntektene reduseres ved sykemelding, men utgiftene fortsetter å løpe, er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader.

Hva dekker sykeavbruddsforsikring?

Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.

Utgifter til for eksempel husleie, strøm og renter dekkes av forsikringen hvis du eller nøkkelpersoner skulle bli sykemeldt en periode.

Er du selvstendig næringsdrivende kan forsikringen også dekke sykelønn. Det vil si lønn og godtgjørelse utover sykepengene du får fra av NAV.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring til selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som er avhengig av inntjeningen til hver enkelt ansatt.

Sykemeldt - erstatning ved sykemelding

Du bestemmer selv hvor stort dagsbeløpet må være for å dekke dine faste kostnader når du er sykemeldt. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning (karenstid) påvirker prisen på forsikringen.

Når du kjøper forsikringen oppgir du hvor stor andel av de faste kostnadene som dekkes av hver enkelt ansatt.

Sykelønn for selvstendig næringsdrivende

Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan du inkludere sykelønn i sykeavbruddsforsikringen.

NAV dekker inntil 80 % av det som kalles «sykepengegrunnlaget». Mange tror at det samme som inntekten, men «sykepengegrunnlaget» er gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.

Utbetalingen fra NAV kan derfor bli lav hvis inntekten din har variert de siste årene, eller om du har hatt inntekter som ikke regnes som pensjonsgivende. Sykepengene fra NAV er uansett begrenset til maksimalt 80 % av 6G.

Hvis dette blir for lite kan du velge å inkludere sykelønn i forsikringen.

Les om Kenneth som ble utsatt for en alvorlig ulykke ett år etter at han startet for seg selv.

Kenneth ble alvorlig skadet ett år etter at han startet for seg selv

Flere personforsikringer

Andre forsikringer som sikrer medarbeiderne dine