Sykeavbruddsforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på sykeavbruddsforsikring.

  1. Sykeavbruddsforsikring

Når inntektene reduseres ved sykemelding, men utgiftene fortsetter å løpe, er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader.

Er du selvstendig næringsdrivende kan du velge å inkludere sykelønn mens du er sykemeldt.

Hva dekker sykeavbruddsforsikring?

Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom.

Utgifter til for eksempel husleie, strøm og renter dekkes av forsikringen hvis du eller nøkkelpersoner skulle bli sykemeldt en periode.

Er du selvstendig næringsdrivende kan forsikringen også dekke sykelønn. Det vil si lønn og godtgjørelse utover sykepengene du får fra av NAV.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler denne forsikringen til selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som er avhengig av inntjeningen til hver enkelt ansatt.

Sykemeldt - Erstatning ved sykemelding

Du bestemmer selv hvor stort dagsbeløpet må være for å dekke dine faste kostnader. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning (karenstid) påvirker prisen på forsikringen.

Når du kjøper forsikringen oppgir du hvor stor andel av de faste kostnadene som dekkes av hver enkelt ansatt.

Les om Kenneth som ble utsatt for en alvorlig ulykke ett år etter at han startet for seg selv.


Sykeavbruddsforsikring kan dekke sykelønn

Sykeavbruddsforsikring for selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende dekker forsikringen

  • Faste kostnader som fortsetter å løpe, selv om du skulle bli sykemeldt en periode
  • Du kan også velge å inkludere sykelønn, det vil si sykelønn og godtgjørelser utover sykepengene du får fra NAV

NAV dekker inntil 65 % av det som kalles «sykepengegrunnlaget». Her bommer mange, det er lett å tro at det samme som inntekten din. Men «sykepengegrunnlaget» er din gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.

Utbetalingen fra NAV kan derfor bli lav hvis inntekten din har variert de siste årene, eller om du har hatt inntekter som ikke regnes som pensjonsgivende. Sykepengene fra NAV er uansett begrenset til maksimalt 65 % av 6G.

Hvis dette er for lite kan du velge å inkludere sykelønn. Da dekker forsikringen differansen fra 6G og opp til 100 % av lønnen din.

Dersom du er ansatt i eget firma har du trygderettigheter på linje med andre lønnsmottakere.

Ta sykelønnstesten!

  1. Sykeavbruddsforsikring