Flom- og nedbørsskader

Vann på ville veier lager store skader i Norge. Det sjeldent at menneskeliv går tapt ved flom i Norge, men de materielle skadene og personlige påkjenningene kan være store. Styrtregn og kraftig regnvær gjør også stor skade hvert år.

Meld skade

Hvis det er varslet flom eller store nedbørsmengder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnede ansvaret for å varsle og sikre innbyggere mot flom. Lokalt er det kommunen og beredskapsetatene som både jobber med forebygging og beredskap. Som enkeltmennesker er det også en god del vi kan gjøre for å være forberedt og minimere risikoen for skader.

Slik kan du forebygge skader

 • Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget.
 • Grunnmurer og andre utsatte deler av bygget bør behandles med murpuss, maling eller andre materialer som gjør at de holder vannet ute.
 • Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
 • Pass på at du har god drenering rundt boligen og at vannet fra nedløpsrennnene føres vekk fra bygningen.
 • Monter tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader hvis det offentlige avløpsnettet går tett.
 • Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.
 • Ikke rydd skråning mot bekker for naturlig vegetasjon, den tar opp og holder på vannet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.
 • Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

De vanligste årsakene til flom

 • Snøsmelting og regn, ofte kombinert med høy fuktighet i jorda er de vanligste årsakene til flom. Er det tele i bakken kan det forverre flommen. Det samme gjelder hvis flommen/nedbør rammer byer og tettsteder som har store, tette overflater.
 • Bekker og mindre elver som bryter ut av normalløpet sitt kan også gi store skader.

Følg med på yr.no og varsom.no for vær- og naturvarsler for ditt område.  

Hvis du har blitt rammet av flom

Sikre skadestedet slik at det ikke skjer flere skader. Hold folk unna flomførende elvebredder og bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og eventuelt brannvesen hvis det er behov for hjelp til å sperre av området og sikre bygninger.

En gutt med gummistøvler som står på en oversvømt åker
Vann på avveie lager store skader i Norge.

Slik kan du begrense skader

 • Tøm bygningen for vann hvis vannstanden utvendig tillater det. Brannvesenet, saneringsfirmaer og byggefirmaer kan ofte være behjelpelige med pumper. Mange butikker selger billige, men effektive pumper. Våre partnerfirma vil også bidra så langt kapasiteten rekker. Alle tiltak for å begrense skader får du dekket.
 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta ut sikringene for de etasjene som har vært oversvømt.
 • Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Fjern gulvbelegg og tepper hvis de er våte.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.
 • Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.
 • God ventilasjon tørker ut fuktighet! Åpne vinduer i kjeller og fest netting over. La innvendige dører stå åpne. Åpne også ytterdører når noen er hjemme.
 • Vask ut slam og rengjør området som har vært oversvømt.
 • Kontroller at avløpet ikke er tett før du tar i bruk bygning. Kontakt rørleggeren hvis du er i tvil eller trenger hjelp.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

Klimaendringer og nedbør

Klimaet er i endring og målinger viser at det blir stadig varmere i landet vårt. Dermed vil mer av nedbøren om vinteren komme som regn i stedet for snø. Dette vil sannsynligvis føre til flere mindre vårflommer og flere høst- og vinterflommer i fremtiden.