9 ting å tenke over før du sier ja til styreverv

Ja eller nei til styreverv?

Å bli spurt om å sitte i et styre er en ære. Det gir også erfaring, nettverk, innflytelse og prestisje. Du får mulighet til å påvirke, men du påtar deg også et stort personlig økonomisk ansvar - hvis styret ikke har en styreansvarsforsikring.

Lurer du på om du skal takke ja til et styreverv? Da bør du stille deg selv disse 9 spørsmålene, der det siste er spesielt viktig.

 1. Er et styreverv noe jeg ønsker og er motivert for?
  Hvorfor ble du spurt? Hva kan du bidra med? Du må være bevisst på hvilken oppgave du går til. For at du skal gjøre en god jobb i styret er det viktig at du kjenner både firmaet og bransjen. Det vil kreve tid, og du må ha både tid og lyst til å bidra. Styremedlemmer sitter som regel i to år. Sørg for at får du tilstrekkelig i honorar for innsatsen.

 2. Har jeg kompetansen som skal til?
  Du må kjenne ditt ansvar i hht. aksjeloven. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å passe på at virksomheten drives forsvarlig – inkludert ansvar for IT-sikkerheten. Styret er i siste instans ansvarlig for at virksomheten følger lovkravene når det gjelder å sikre personopplysninger og forretningshemmeligheter. Styret har også ansvar for at regnskapet og forvaltningen av formue er gjenstand for betryggende kontroll. Sørg for at du har, eller skaffer deg, kompetansen som skal til for å passe forpliktelsene som følger med et styreverv.

 3. Vil jeg havne i interessekonflikt med andre engasjementer?
  Er det forhold i bedriften, bånd til andre verv eller aktører som kan skape konflikter? Eller som kan gjøre deg inhabil? Her må du være ærlig og ryddig, og er du i tvil - si nei. Enten til hele vervet, eller tre ut av styret når saken behandles.

 4. Samarbeider ledelsen og styret godt?
  Er ansvar, forventninger og strategi klarlagt? Er det gjensidig tillit og full åpenhet? Jobber ledelse og styre mot det samme målet? Gjør forarbeidet grundig, så slipper du ubehagelige overraskelser i ettertid.

 5. Samarbeider du godt med de andre styremedlemmene?
  Hvem er de andre i styret? Har du tillit til dem? Har dere de samme etiske prinsippene? Om du er uenig med de andre i styret - våger du å si fra? God kjemi og godt samarbeid en forutsetning for et effektivt og velfungerende styre.

 6. Har bedriften orden i papirene?
  Blir det ført styrereferater, og blir uenigheter protokollført? Har de forsvarlig egenkapital og god likviditet? Er regnskapet godkjent? Har revisoren noen anmerkninger? Hvem eier bedriften? Dette og mere til får du vite når du sjekker firmaattesten på Altinn.

 7. Klarer jeg å ta vanskelige beslutninger?
  Du kan komme i den situasjonen at bedriften skal flyttes eller går konkurs. Det kan også være du må være med på beslutte at bedriften må omorganisere eller at ansatte skal sies opp. Husk at du satt til å forvalte eiernes interesser. Vær forberedt på å måtte ta tøffe avgjørelser.

 8. Vil jeg påta meg et "personlig ansvar"?
  Vær klar over det personlige ansvaret som følger et styreverv - både rettslig og økonomisk. Kjenner du til den økonomiske situasjonen i selskapet? Vil du oppdage det hvis bedriften driver for kreditors regning? Tar du en risiko ved å si ja til styrevervet?
  Som styremedlem har du et personlig ansvar, selv om det bare er en vennetjeneste. Om noen lider et økonomisk tap som følge av styrets beslutninger og går til erstatningssak, kan du risikere å miste alt du eier. Selv om erstatningskravet rettes mot styret, er det hvert enkelt styremedlem som står personlig ansvarlig.

 9. Har bedriften styreansvarsforsikring?
  Hvis ikke – sett det som krav for å si ja til vervet. En slik forsikring dekker det personlige erstatningsansvaret du kan komme i. Alle som sitter i et styre kan og bør ha styreansvarsforsikring. Vi får stadig mer "amerikaniserte" tilstander - å saksøke styremedlemmer har blitt mer vanlig de siste årene.

Har du styreanvsvarsforsikring kan du overlate saken til oss om du mottar et erstatningskrav. Vi ser på saken og imøtegår kravet for deg om vi mener det er urimelig. Hvis saken går til retten, fører vi saken for deg i retten og dekker de juridiske kostnadene.

I de fleste saker er det slik at styremedlemmene ikke kan holdes ansvarlig. Men det gjør likevel noe med deg å få beskjed om å betale noen hundre tusen kroner i løpet av kort tid - de fleste erstatningsbeløpene ligger faktisk på mellom én og fem millioner kroner. Når du får et slikt krav rettet mot deg, er det godt å ha en styreansvarsforsikring i bakhånd.

Dette er ansvaret og pliktene du har når du sitter i et styre

Hvert enkelt styremedlem...

 • kan holdes personlig økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser
 • kan dømmes for feil eller utelatelser som fører til økonomiske tap
 • har selv ansvar for å dekke juridisk bistand og en eventuell erstatning
 • også varamedlemmer og ansattes representanter kan holdes ansvarlig

En styreansvarsforsikring fra If dekker både juridisk bistand og en eventuell erstatning.