Styrets arbeidsform - For å gjøre en god styrejobb

Styreinstruks

Det anbefales at styreinstruks etableres i alle bedrifter av en viss størrelse. Styreinstruksen som normalt vedtas av styret selv, regulerer styrearbeidets:

 • ​innhold
 • form og gjennomføring
 • involverte personers og organers ulike roller

Konfidensialitet

Styredokumenter skal normalt være konfidensielle på grunn av konkurranseforhold, kundeforhold, personvern, børslov, etc. Bedrifter som er underlagt «Offentlighetsloven» må imidlertid overholde denne, men styret må da sørge for å behandle saker av sensitiv art på en betryggende måte utenom de dokumentene som skal være åpne for offentlig innsyn.

Som en del av arbeidsformen for styret bør styret konkret vedta konfidensialitetsrutiner for styrets dokumenthåndtering.

Ansattvalgte styremedlemmer har imidlertid ofte en utfordring vis á vis medarbeidere, som forventer innsyn på interessante saker. Der må ansattvalgte håndtere dette på den måten som styret har besluttet.

Styreleders rolle

Styreleder er leder av styret som kollegium. Normalt vil styreleder ha følgende oppgaver:

 • Ansvarlig for å se til at styrets medlemmer er faglig oppdatert (lovpålagt)
 • Ansvarlig for gjennomføring av styrets oppgaver og plikter
 • Sørge for at styremøtene blir avhold på en betryggende måte
 • Proaktiv for å sikre verdiskapende styrearbeid
 • Sørge for at alle styremedlemmene kommer til ordet
 • Oppsummere og formulere klare og entydige vedtak, som blir nedfelt i protokollen fra styremøtene
 • Følge opp at vedtak blir gjennomført
 • Bindeleddet både mot eiere og daglig leder
 • Talerør utad og innad på vegne av styret
 • Initiere årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform
 • Konkludere forbedringsplan og følge opp gjennomføringen
 • Kommunisere adekvate resultater fra egenevalueringen til eiere/valgkomité
 • Møteplikt i generalforsamlingen

Styreleders ivaretakelse av ovennevnte oppgaver er særdeles viktig for styrets evne til å ivareta alle rollene:

 • Bidra til utvikling og verdiskaping i virksomheten
 • Kontroll av virksomheten og tilsyn med daglig ledelse
 • Støtte til daglig ledelse

Se hva styreansvarsforsikring dekker