Stort ansvar å være styremedlem i liten bedrift

Har du blitt spurt om å sitte i styret i en liten bedrift? Kanskje du til og med takket ja? Det kan koste deg bolig, hytte og bil – om styret gjør en feil.

– Er du styremedlem og gjør én feil kan du miste alt du eier og har, sier Line Gjengedal Ruud i If Forsikring.

Styremedlem i liten bedrift - stort ansvar

I Norge finnes det nærmere 300.000 aksjeselskaper, og hvert år startes mellom 20.000 og 25.000 nye. De fleste av disse er små bedrifter med mindre enn 10 ansatte. Til sammen sitter det nesten 600.000 styremedlemmer i norske selskaper. For når du driver et AS må du ha et styre, og i små bedrifter består dette gjerne av daglig leder og ansatte. Det er også vanlig at familie og venner er styremedlemmer.

Mange vet ikke nok om ansvaret og pliktene som følger med. Som aksjonær er det kun beløpet du har investert i selskapet du kan tape, men som styremedlem hefter du med hele din personlige økonomi.

– Sitter du i styret i et AS har du alle plikter som er knyttet til daglig drift. Det gjelder ansatte, kreditorer og andre bedriften har et ansvar overfor. Du må forholde deg til aksjeloven, og hvis du unnlater å forholde deg til de absolutte pliktene i denne, kan du komme i ansvar, forklarer Line Gjengedal Ruud som er nordisk produktsjef i If Skadeforsikring.

– Når man får forespørsel om å sitte et i styre tar man det som et kompliment. Det man ikke tar inn over seg er at det følger med et ansvar som gjør at du kan miste alt du eier.

– Å saksøke styremedlemmer har blitt mer og mer vanlig de siste årene, og det gjelder ikke bare store børsnoterte selskaper. Selv i små bedrifter opplever styret å bli dømt til å betale erstatning, sier Thor Arne Ljøsterød, nordisk leder for ansvarssaker i If.

Når har man opptrådt uaktsomt?

De som retter kravet mot styret kan ruinere deg hvis de mener at du har opptrådt uaktsomt. En definisjon av "opptrådt uaktsomt" er gjerne at man har har handlet i strid med det en alminnelig og fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. For ifølge Line kan du ha handlet i god tro, men rett og slett ikke visst bedre.

– Opptrådt uaktsomt er en rettslig standard som stort sett er fastsatt i domstolene. Det de gjør er å foreta en skjønnsmessig vurdering av om adferden i et konkret tilfelle fraviker fra det som er forsvarlig handlemåte.

Det er både det du gjør og det du unnlater å gjøre du kan stilles til ansvar for, og et eksempel på uaktsomhet er hvis IT-sikkerheten ikke er ivaretatt. Når du sitter i et styre i et selskap har du ansvar for at all IT-infrastruktur er i samsvar med lovkravene, blant annet når det gjelder å bevare forretningshemmeligheter og ta vare på persondata.

– Og nå som GDPR blir innført, blir disse kravene enda strengere. I tillegg må man følge bransjespesifikke regelverk og utføre god forretningsskikk.

Hvis du sitter i et styre, kan det med andre ord være avgjørende for å unngå økonomisk ruin at du har en styreansvarsforsikring

Dette er ansvaret og pliktene du har når du sitter i et styre

Hvert enkelt styremedlem...

  • kan holdes personlig økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser
  • kan dømmes for feil eller utelatelser som fører til økonomiske tap
  • har selv ansvar for å dekke juridisk bistand og en eventuell erstatning
  • også varamedlemmer og ansattes representanter kan holdes ansvarlig

En styreansvarsforsikring fra If dekker både juridisk bistand og en eventuell erstatning.

Hva er en styreansvarsforsikring?

Dette er en forsikring som dekker styremedlemmenes personlige erstatningsansvar for krav som måtte bli rettet mot dem.

– Hvem bør ha styreansvarsforsikring?

– Alle som sitter i et styre, enten det er i store firmaer eller små idrettslag. Og alle som driver egen næringsvirksomhet bør også ha en styreansvarsforsikring. Vi har saker som går mot borettslag, barnehager, og til og med rockekonserter og musikkfestivaler, sier Line.

En styreansvarsforsikring fra If hjelper deg på to måter:

  • For det første dekker den erstatningsansvaret. Forsikringsselskapet betaler hvis du blir dømt til å være ansvarlig - og det er ingen egenandel.
  • For det andre dekker den juridisk bistand og rettshjelp. Du får advokater som snakker din sak, imøtegår kravene og kjører saken for domstolene.

– Det eneste styreansvarsforsikringen ikke dekker, er hvis du med vilje har påført andre et tap, altså hvis du tar en beslutning der du vet det vil komme et krav mot deg. Det blir som å ikke få erstatning om man har tent på huset sitt med vilje.

Er du daglig leder uten å sitte i styret? I så fall dekker Ifs styreansvarsforsikring deg også.

– Hva er dine beste tips for å sitte trygt i et styre?

– Det er å sette seg inn i de viktigste rammebetingelsene for driften av selskapet, og så utøve et godt skjønn sammen med styremedlemmene. Jeg vil også råde folk til å protokollføre uenigheter. Det kan ha betydning hvis du har vært i mindretall i avstemningen på en beslutning som kan føre til et erstatningskrav, sier Line før hun avslutter: – Det er nemlig slik at kravene ikke rettes mot styret som sådan, men mot hvert enkelt styremedlem.

9 ting å tenke over før du sier ja til styreverv.