Følgende spørsmål vil normalt være viktig for de fleste styreverv

 1. Kan styrevervet være i interessekonflikt med andre engasjement?
 2. Hva kan jeg bidra med? Er je​g kompetent nok (markedsmessig, teknologisk, juridisk, etc.) til virkelig å bidra til den bedriftens utvikling? Det er viktig her å minne seg om at styret skal bidra til bedriftens utvikling og verdiskaping så vel som å føre tilsyn med bedriftens og dens administrasjon.
 3. Hvilke utfordringer står bedriften overfor? En bedrift vil alltid stå overfor et mulighets- og trusselbilde. Dette gir utfordringer til styret, som det vil være viktig å være klar over ved vurdering av et styreverv. Utfordringer av finansiell karakter kan du få et bilde av ved å se på de senere års regnskap for bedriften. Andre utfordringer bør du få innblikk i ved å spørre bedriften direkte. Har jeg kunnskap nok om bransjen?
 4. Har jeg tilstrekkelig tid? Styreverv krever tid og engasjement. Gode styremedlemmer bærer daglig med seg styrevervet ved å ha oppmerksomhet på forhold som kan gi muligheter eller trusler for bedriften.
 5. Hva får jeg igjen for å påta meg styrevervet? Normalt bør et styreverv gi tilbake en kombinasjon av en økonomisk kompensasjon, læring/kompetanseutvikling og glede over å bidra til verdiskaping.
 6. Er jeg villig til å påta meg ansvaret som følger med det aktuelle styrevervet? I henhold til aksjeloven (eller tilsvarende lover for andre typer virksomheter) er ansvaret man påtar seg ved styreverv, et personlig ansvar. Derfor bør man vurdere nøye hva slags risikoeksponering (finansielt, markedsmessig, juridisk, teknologisk, etc) som bedriften står overfor, og i hvilken grad dette vurderes som krevende. Har bedriften kjøpt styreansvarsforsikring for styret? Eventuelt bør du vurdere å kjøpe styreansvarsforsikring for deg selv.
 7. Hvordan er relasjonen til eierne? Forholdet mellom bedriftens styre og eiere er viktig for et vellykket styrearbeid og god verdiskaping.
 8. Hvem er de andre styremedlemmene? En viktig forutsetning for at et styre skal være verdiskapende, er at det er gode relasjoner mellom styremedlemmene, og at det kan virke som et godt kollegium. Derfor bør du danne seg en oppfatning om relasjonene innen styret vil bli tilfredsstillende og gi et fruktbart styrearbeid.
 9. Rollefordelingen mellom administrasjonen og styret? En forutsetning for at styret skal kunne bidra til verdiskaping er at det er et avklart rolleforhold mellom styret og den daglige ledelsen i den aktuelle bedriften.
 10. Børsnotert? Hvis virksomheten er et børsnotert selskap, kommer flere spesifikke krav til kvalifikasjoner og ansvarsforhold inn i bildet. Det er konkrete krav til kvalifikasjoner til styremedlemmer. (jf. Børssirkulære nr. 2/2013).
 11. Er det gjennomført styreevaluering i løpet av det siste året? Det anbefales at styrekandidaten spør om det relativt nylig har vært gjennomført en styreevaluering, og eventuelt hvordan resultatene av denne har vært.
 12. Revisoranmerkninger? For å klargjøre om virksomheten drives på en forsvarlig måte, kan det være nyttig for styrekandidaten å spørre om det har vært noen revisoranmerkninger ved de siste årsoppgjørene.

Bjarne Aamodt, I styrelsen

Les mer om styreansvarsforsikring