Styreansvar ved konkurs

Hva gjør jeg? Det er det vi gjerne hører når man får beskjed om å betale flere hundre tusen kroner. Det er et hardt slag, og da er det trygt å vite at styreansvarsforsikringen hjelper.

Hva er styrets ansvar ved konkurs

Dette sier Thor Arne Ljøsterød, som er nordisk leder for ansvarssaker i If Skadeforsikring.

Sitter du i styret i en bedrift som går konkurs kan du nemlig bli holdt personlig ansvarlig hvis styret får rettet et krav mot seg. Å saksøke styremedlemmer har blitt mer vanlig de siste årene, og det gjelder ikke bare store børsnoterte selskaper. Selv i små bedrifter opplever styret å bli dømt til å betale erstatning.

– Ethvert styremedlem i enhver bedrift kan komme i et personlig ansvar for det økonomiske tapet noen blir påført som følge av uaktsomhet fra styremedlemmenes side. Med andre ord kan alle som mener de har blitt påført et tap som følge av styrets handlinger gå til sak.

Et eksempel er aksjeeiere som mener styret har gjort feilinvesteringer som har ført til at bedriften har tapt penger. Styret kan også holdes ansvarlig for ting de har unnlatt å gjøre - blant annet kan skattemyndighetene gå til sak hvis det ikke er rapportert inn lønn eller det ikke er avsatt penger til arbeidsgiveravgift.

– Kreditorene er opptatt av å få dekning for tapet sitt. Når en bedrift går over ende vil de lete etter hvor de kan hente penger.

– Alle som sitter i et styre, enten det er i store firmaer eller små idrettslag, bør ha en styreansvarsforsikring. Vi har saker som går mot borettslag, barnehager, og til og med rockekonserter og musikkfestivaler, sier Line Gjengedal Ruud som er nordisk produktsjef i If.

Å drive for kreditors regning

En bedrift behøver ikke nødvendigvis å gå konkurs for at det skal bli rettssak.

– Den vanligste årsaken til rettssaker er at man mener styret burde ha sett at det ikke lenger var grunnlag for å drive virksomheten videre, men likevel har fortsatt å pådra seg gjeld på vegne av bedriften, forklarer Thor Arne.

Mange vet ikke nok om ansvaret og pliktene som følger med et styreverv, mener Line Gjengedal Ruud, nordisk produktsjef i If.

Dette kalles å drive for kreditors regning. Det innebærer at man fortsetter virksomheten og setter bedriften i nye forpliktelser som å bestille varer eller inngå nye avtaler, selv om man ikke forventer at det kommer inntekter som gjør en i stand til å betale.

– Har bedriften drevet for kreditors regning kan man bli holdt personlig ansvarlig hvis kreditorene retter et krav mot styremedlemmene.
– Hva kan man gjøre om man sitter i et styre i en bedrift som driver for kreditors regning?
– Her er det viktig å få frem at å drive for kreditors regning kan forsvares dersom styret konkluderer med at det er grunnlag for videre drift. Det kan være hvis man har fått en ny kunde, en kontrakt skal underskrives eller man vet det er penger på vei inn.

Rettspraksis sier at det er lov å være optimist på eget selskaps vegne, men ikke overoptimistisk.

Kan du fraskrive deg ansvar etter en konkurs?

Dette kan være en redningsbøye for mange, men selv om du skylder på manglende erfaring er det ifølge Thor Arne vanskelig å slippe unna ansvaret.

– Profesjonaliteten og erfaringen til styremedlemmene kan være av betydning om man har vært uaktsom eller ikke. Likevel er det slik at man har et ansvar for å sette seg inn i de forpliktelsene man har som styremedlem.

Han kjenner ikke til om det finnes noen dommer der man har lagt vekt på manglende erfaring i bedriftsstyrer, men det har skjedd i frivillige styrer som for eksempel borettslag.

– Der er det gjerne beboere som sitter i styret, og da kan man ikke forvente samme krav til profesjonalitet.

– Har du noen råd til de som sitter i styrer?

– Du må forstå virksomheten du sitter i styret for. Jeg tror det er en del styremedlemmer som ikke er seg sitt ansvar bevisst, og som ikke tar en aktiv del i selskapets anliggende. Så vær et aktivt styremedlem og sett deg inn i det området virksomheten du sitter i styret er i. For jo mer du forstår, desto mindre er sjansen for å havne i ansvar.

Thor Arne oppfordrer medlemmer i både profesjonelle og frivillige styrer til å kjøpe styreansvarsforsikring. Den er et sikkerhetsnett som gjør at om du blir stilt til ansvar, så får du hjelp - både med rettshjelp og med å betale en eventuell erstatning.

Dette er ansvaret og pliktene du har når du sitter i et styre

Hvert enkelt styremedlem...

  • kan holdes personlig økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser
  • kan dømmes for feil eller utelatelser som fører til økonomiske tap
  • har selv ansvar for å dekke juridisk bistand og en eventuell erstatning
  • også varamedlemmer og ansattes representanter kan holdes ansvarlig

En styreansvarsforsikring fra If dekker både juridisk bistand og en eventuell erstatning.

Derfor bør du ha en styreansvarsforsikring

Har du en slik forsikring kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt når du mottar et krav. Vi vil da gå inn i saken og vurdere om det er grunnlag for ansvar. Vi vil også oppnevne en advokat hvis dette er nødvendig, og representere deg i en eventuell tvist med kravstillerne.

– Her er det også viktig å få frem at i veldig mange saker som kommer til oss er konklusjonen at styremedlemmene ikke kan holdes ansvarlig. Likevel er det en stor belastning å bli utsatt for denne typen krav og anklager, sier Thor Arne.

At vi håndterer dette på dine vegne, er med andre ord vel så verdifullt som at du har en forsikring dersom du skulle være ansvarlig. I tillegg til at du får hjelp til håndteringen av selve kravet, dekker styreansvarsforsikringen opptil avtalt sum det kravet du som styremedlem er ansvarlig for. Det gjelder uansett om saken går til doms eller ikke.

– Hva kan skje hvis medlemmene i et styre får krav rettet mot seg og de ikke er forsikret?

– Siden du er personlig ansvarlig, kan du miste alt du eier og har, og mere til. Du kan opparbeide deg stor gjeld også, siden du selv må håndtere prosessen mot kravstillerne og det kan koste mye. Jeg hadde aldri sittet i et styre uten styreansvarsforsikring, slår Thor Arne fast.

Sitter du i et styre, så bør du ha en styreansvarsforsikring.

– Vi lever i et samfunn der trenden går i retning av at hvis det er noen man mener kan være ansvarlig, så fremmer man et krav. Og det kravet kan rettes mot deg.