Manglende styreansvarsforsikring kan koste deg dyrt

En trygghet for alle styremedlemmer

Nylig skrev Dagens Næringsliv at det omtrent en gang i måneden må møte et styremedlem i retten, anklaget for ikke å ha skjøttet vervet sitt. Den siste tiden har vi i If sett en stor økning i antall ansvarssaker.

- Det er en økning vi antar vil fortsette, ikke minst fordi det er en økende interesse i media for disse sakene. Da blir også flere oppmerksomme på dette, sier Ivar Martinsen, konserndirektør for bedriftsmarkedet i If.

8 av 10 uten forsikring

De tre siste årene har denne type forsikringer vært i kraftig vekst. Likevel viser våre beregninger at 8 av 10 norske bedrifter står uten styreansvarsforsikring. Langt flere bedrifter har kjøpt forsikringer som dekker krav mot selve bedriften og glemmer samtidig det personlige ansvaret til hvert enkelt styremedlem.

- Det er altfor få som er villige til å kjøpe styreansvarsforsikring for å dempe risikoen på det enkelte styremedlem, mener Martinsen. Han legger til at dette ikke er spesielt dyre forsikringer å skaffe seg.

En typisk dekning for en mellomstor bedrift på ti millioner kroner, vil koste mellom 10 - 15.000 kroner i året.

Tøffere klima

I tillegg til fokus i media rundt styrearbeid generelt, kommer skjerpede krav til styremedlemmers kontrollplikt og ikke minst et tøffere klima i næringslivet inn som viktige faktorer når man skal vurdere en slik forsikring. Internasjonaliseringen av markedet er også en vesentlig faktor ettersom utenlandske styremedlemmer ofte har krav om at slike dekninger er tegnet før de påtar seg et styreverv.

Ivar Martinsen mener det er forbløffende få som har valgt å sikre seg, sett i lys av utviklingen.

- Vi ser et økende antall saker som meldes inn under denne dekningen. Vi ser også at kravene som rettes mot styremedlemmene er større enn for noen år siden, sier Martinsen.


Dette bør du vite

  • Det enkelte styremedlem kan bli ansvarlig både for det som blir gjort feilaktig og det som ikke blir gjort, men som burde ha vært gjort
  • Kravene til det enkelte styremedlem er strenge. Det er antakelig få styremedlemmer som kjenner alle kravene i aksjeloven. Det kreves også grundig kunnskap om selskapets økonomi
  • Det enkelte styremedlem er ansvarlig for handlinger som kan påføre tredjemann et tap med hele sin personlige formue
  • Grensen mellom tap man kan bli ansvarlig for og tap man ikke kan gjøres ansvarlig for, er uklar
  • Dersom et krav rettes mot styremedlemmene, påløper det betydelige kostnader til advokat. Dette er dekket gjennom styreansvarsforsikringen

Les mer om styreansvarsforsikring