Yrkesskadeforsikring for landbruket

Vi trenger bare noen få opplysninger for å beregne et tilbud på yrkesskadeforsikring til deg.

Be om tilbud

Lovpålagt yrkesskadeforsikring – vi dekker litt ekstra


Med vår yrkesskadeforsikring er dine ansatte også dekket om det skulle skje en ulykke på vei til og fra jobb.

Innhold i yrkesskadeforsikring Innhold Tilleggsdekninger
Mènerstatning yrkesrelatert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom, og som fører til redusert livskvalitet. Den delen av denne dekningen som omfatter yrkesulykke kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer og/eller barn.

Arbeidsuførhet yrkesrelatert

Erstatningen utbetales til den ansatte ved en yrkesrelatert ulykke eller sykdom som fører til at han eller hun helt eller delvis misten evnen til inntektsgivende arbeid.

Dødsfall yrkesrelatert

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av en yrkesrelatert ulykke eller sykdom. Denne dekningen kan også tegnes for den ansattes ektefelle/samboer.

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp dekker kostnader til psykologisk førstehjelp, og som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse.

Reise til og fra arbeid

Erstatningen utbetales hvis den ansatte utsettes for en ulykke på reise mellom hjem og arbeidssted og motsatt.

Hvem kan ha yrkesskadeforsikring

Alle ansatte. I tillegg innehaver av personlig firma som arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet. Yrkesskadefor​sikring er lovpålagt.

Viktig å vite om yrkesskadeforsikring

Siden yrkesskadeforsikring er lovpålagt, har arbeidsgiver plikt til å opprette forsikringen. Alle som blir ansatt er dekket av forsikringen, og alle erstatninger er engangserstatninger.​

Utvidet yrkesskadeforsikring

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker ulykker som skjer på fritiden og sykdom som ikke er forårsaket av yrke.​

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV før du kan kjøpe yrkesskadeforsikring.

Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV​