Driftsbygning

Forsikringen gir bonden trygghet for å kunne gjenoppbygge en skadet bygning og fortsatt drive med landbruksproduksjon.

Forsikringens innhold

Forsikring for driftsbygning Brann Standard Super

Skader ved ild som er kommet løs - eksplosjon, plutselig, nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd jfr. lov om naturskadeforsikring.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og skade på bygningen, ved vind som er svakere enn storm, for veksthus omfattes i tillegg hagl som treffer bygningen

Skade ved snøtyngde dekkes ikke for plasthall.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr.

Forsikringen dekker også skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet samt oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på den forsikrede bygningen.

Vi erstatter utgifter til utskifting av låsesylindere og til nye nøkler til låsen dersom nøkler blir stjålet ved innbrudd i bygning, eller tapt i forbindelse med ran.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag.

Elektrisk fenomen er kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær.

Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Skader på/av glass i vindu, vegg, dørinnredning eller skilt ved brudd, skadeverk, tyveri

Dersom ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort.

Egenandel er kr 3 000.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er voldt enten som eier, leier eller bruker av eiendom som benyttes i virksomheten.

Egenandelen er kr 10 000.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til ovenfor nevnte skadeårsaker.

I tillegg dekker forsikringen plutselig fysisk skade med indre årsak på bygningsmaskineri og anlegg som medregnes til bygning, for eksempel skade på heis- og ventilasjonsanlegg.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Bærekraftig Bygg gjelder når næringsbygningen har en skadegrad på 50 % eller mer, eller får skadekostnader for mer enn 10 millioner kroner, og innebærer at If støtter foreslåtte bærekraftstiltak knyttet til skaden med inntil 3 millioner kroner. Arbeidet utføres av våre kvalifiserte partnere.

Les mer om Bærekraftig bygg på bedriftssidene våre

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Tilleggsdekning - kunstnerisk utsmykning

Du kan velge kunstnerisk utsmykning som tilleggsforsikring for alle tre alternativene. Kunsterisk utsmykning dekker samme skadeomfang som er valgt på bygningen (Super, Standard eller Brann). Denne tilleggsdekningen skal brukes når en bygning har kunstnerisk utsmykning utover eventuelt byggetidspunktets "serieproduserte" pynt på bygningen.

Hovedside landbruksforsikring