Bilforsikring for landbruket

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bilforsikring.

Når du skal velge bilforsikring kan du velge mellom fire forsikringsalternativer.

 Fra en enkel bilforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste bilforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.

I tabellen under ser du mulig innhold i forsikringer for vanlig person- og varebil.

Innhold i firmabilforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Ekstradekning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og skaden overstiger 60% av kjøpesummen som ny, får du helt ny bil. Velger du i tillegg et miljøvennlig alternativ ved kjøp av ny bil, så øker erstatningen med 30 000. Hvis bilen er tre år eller mer og skaden overstiger 60% av gjenanskaffelsesverdien, får du tilbake gjenanskaffelsesverdien + et tillegg på inntil 15%.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, elektroniske enheter.

Utvidet leiebildekning

En mer omfattende leiebildekning der leieperioden er utvidet fra 25 dager til maksimalt 50 dager.

Vognskade

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Leiebil

Dekker leiebil inntil 25 dager.

Feilfylling

Dekker skade på bil som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Bagasje

Dekkes med inntil kr 10 000.

Redning

Dekker assistanse til bil og personer for hendelser oppstått på vei, samt til bil på hjemstedsadresse.

Glass

Dekker skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt takluke av glass.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. oppriping av lakk.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Tilleggsdekninger Super Kasko Delkasko Ansvar
Avbrudd

Avbruddsforsikring fra 1.dag og i inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Underslag

Dekker tap av bil ved utleie eller demonstrasjon.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Godsansvar

Dekker skade på gods under lasting, transport og lossing.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.