Avbruddsforsikring for landbrukSend oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på forsikring av maskiner, driftsløsøre og varer.

Landbruksforsikring - få tilbud

Avbruddsforsikring for gårdbrukere

Hvis det skjer en skade på bygninger, dyr eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd.

Innhold i avbruddsforsikring

Avbruddsforsikring Avbrudd Maskinavbrudd

Tap i dekningsbidrag
Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd (tapt dekningsbidrag).

Avbruddstap kan bare kjøpes som et tillegg til forsikring for bygning, maskiner/eiendeler.

Inkludert Ikke inkludert

Nedgang i driftsresultat som følge av plutselig og uforutsett fysisk skade med ytre (brann, vann etc) og indre årsak (teknisk/mekanisk svikt) på angitt maskin-/er.

Maskinavbruddsforsikring kan kjøpes når det er dekket maskinskade (indre skade) på maskinen.

Ikke inkludert Inkludert
Tilleggsdekninger

Når maskinskade er tegnet på alle maskiner, samt en ordinær avbruddsdekning på bedriften, så kan også maskinskadeavbrudd, teknisk/mekanisk svikt (indre årsak) velges. Den ordinære avbruddsdekningen unntar maskinskadeavbrudd.

Avbrudd ved tiltak offentlig myndighet

Kundeavbrudd og leverandøravbrudd innen Norden er inkludert med 500 000 kroner. Forsikringssummen kan utvides. Gjelder avtalen lagring av data er summen 250 000 kroner.

Tap ved påvist karanteneskadegjører i den forsikrede kultur når myndighetene pålegger plantekulturen restriksjoner, karantene eller påbyr fullstendig destruksjon. Tilleggsdekning til landbruk og gartnerier.

Forsikringen dekker avbruddstap ved tap av Debiosertifisering etter forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler av 4.oktober 205 nr.1103 på forsikringsstedet i forsikringstiden.

Det er en forutsetning at du er Debiosertifisert før forsikringsavtalen starter, og at årsaken til bortfall av sertifisering skyldes forhold utenfor din kontroll.

Andre typer avbruddsforsikring

Lønn til ansatte

Hvis skaden er så stor og langvarig at dere ikke finner anvendelse for de ansatte, er lønnskostnadene i oppsigelsestiden før de ansatte permitteres dekket. Denne arbeidsgiverperioden er 14 dager i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom dere ønsker å beholde noen ansatte ut over 14 dager, kan du kjøpe forsikringen Lønn til ansatte.

Avbruddsforsikring mot husleietap

Dette er en avbruddsforsikring du bør ha om du eier en bygning som leies ut. Forsikringssummen du velger, avhenger av husleieinntekten.

Ekstrautgifter

Denne forsikringen dekker nødvendige ekstrautgifter ved å fortsette driften etter en skade som er dekket av forsikringen. Forsikringen er best egnet for kontorbedrifter som kan fortsette virksomheten raskt fra nye lokaler.

Avbrudd kan forårsakes av mange ulike ting

Et avbrudd kan forårsakes av en skade på eiendommen, som for eksempel vannlekkasje eller brann. Men et hackerangrep kan også føre til at virksomheten stopper opp, for eksempel om viktige datamaskiner låses av hackere.

Hovedside landbruksforsikring