Fabrikkforsikring - forsikring produksjonsbedrift

Få tilbud på forsikring for produksjonsbedrifter. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Produksjonsbedrifter

Forsikring som inneholder de viktigste dekningene for produksjonsbedrifter.

 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Fabrikkforsikring
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super
Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, inventar og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.

Maskinforsikring

Maskinforsikring som også dekker teknisk/mekanisk svikt på produksjonsmaskiner anbefales som en del av forsikringsløsningen.

Avbruddsforsikring
 • Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller inventar medfører driftsstans.
 • Det er også mulig å utvide forsikringen til å omfatte driftstap som følge av  teknisk/mekanisk svikt på maskiner.
Kjøl- og fryseskade (hvis relevant)

Dekker skader på varer som er oppbevart i kjøl/frys ved motorhavari på kjøl-/frysesystemet.

Ansvarsforsikring/produktansvar
 • Dekker bedriftens erstatningsansvar for skade på person eller ting som oppstår i forbindelse med bedriftens produksjonsvirksomhet.
 • Forsikringen dekker også rettslig erstatningsansvar for skader forårsaket av produkter som er produsert av bedriften.
 • Forsikringen dekker i tillegg ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
Tilbakekalling

Forsikringen kan utvides til å omfatte nødvendige utgifter i forbindelse med tilbakekallelse av produkter fra markedet.

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Kriminalitet (hvis ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter.

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker objektivt ansvar etter naturmangfoldloven for skade på naturen. Vi dekker kun skader som skjer plutselig. Typiske skader er pålegg fra staten om å gjenopprette skadet natur (f.eks. død fiskebestand, eller gjenopprettelse av dyreart).

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk. 
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Transportforsikring – kjøp/ salg
 • Dekker skader på gods og varer under transport. Dette kan være skader på gods oppstått under transportoppdrag, eller skader påført under lasting/lossing/håndtering av gods.
 • Forsikringen kan endres og utvides til å dekke skader under opphold, samt under transport og lagring pga. temperaturendringer.

Fabrikkforsikring - forsikring produksjonsbedrift

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester
 • Sumutvidelse påbudsforsikring, utover 10 mill

Tilleggsdekninger ansvar

 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Personbil/varebil

Lastebil

Arbeidsmaskin

Forsikring fabrikk - våre spesialister hjelper deg

Send inn skjema hvis du vil ha et tilbud på fabrikkforsikring. Så blir du snart kontaktet av en av forsikringsspesialistene våre.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Produksjonsbedrifter