Forsikring for utestasjonerte ansatte

Denne forsikringen sikrer bedriftens ansatte som er stasjonert i utlandet.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

For ansatte som er stasjonert i utlandet

  • Gjelder hele døgnet på stasjoneringsstedet og på alle reiser man foretar.
  • Kan også omfatte medfølgende ektefelle/samboer og barn under 21 år.
  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Oversikt over våre godkjente leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen telefon som gir deg hjelp i hele verden 24/7
Forsikringens innhold Ingår inte

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125 000 pr person/inntil kr 250 000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Ingår

Forsikringen omfatter merutgifter til reise og overnatting når en forsinkelse oppstår etter at sikredes reise er påbegynt.

Vi erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til overnatting og innhenting av reiseruten, når

- sikredes offentlige transportmiddel ikke går til avtalt tid hvis dette er betalt på forhånd. Utgifter til transport er begrenset til 3 000 kroner per person.
- sikrede kommer minst 1,5 timer forsinket til avgang eller seneste mulighet for innsjekking med forhåndsbetalt offentlig transport.

Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil kr 5.000 per person og inntil kr 25 000 per familie ved privatreise og inntil kr 10.000 pr. person ved tjenestereise.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100.000 per person/inntil kr 200.000 for familie.

Penger erstattes med inntil kr 5 000 per person og inntil kr 10 000 per familie, smykker og klokker med inntil kr 30 000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 40 000 per skadetilfelle.

Ingår

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Ingår

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med uakutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ingår

Ulykkesforsikring kan inkluderes etter nærmere avtale.

Ingår

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15 000 000.

Ingår

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under utestasjoneringsoppholdet og når du trenger juridisk bistand, med inntil kr 100 000.

Ingår

Vi dekker nødvendige og ekstraordinære reiseutgifter når den forsikrede må reise tilbake til hjemlandet når noen i nær familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade, og ved bisettelse/begravelse. Forsikringssum er inntil kr 60 000, og inkluderer også returreise til stasjoneringsstedet.
 

Ingår

Ingår inte

Ingår inte
Innhold i sykeforsikringen Ikke inkludert

Sykehusopphold og dagkirurgi
Dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling som følge av akutt sykdom, uventet forverring av eksisterende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.

Tilkallelse
Vi dekker utgifter til reise og opphold for inntil to nære familiemedlemmer, når den forsikrede rammes av akutt og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall.

Poliklinisk behandling forordnet av lege
Med inntil kr 70 000 pr. person pr. år dekkes utgifter til konsultasjon hos allmenlege/spesialist, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, psykiater eller psykolog. Også utgifter til nødvendige blodprøver, reseptbelagte medisiner, nødvendige vaksiner, samt prøver/tester og røntgen er omfattet.

Ambulansetransport
Forsikringen dekker utgifter til nødvendig ambulansetransport.

Tannlege
Forsikringen dekker inntil kr 10 000 pr. person pr. år for utgifter til akutt tannbehandling.

Svangerskap og fødsel
Forsikringen dekker utgifter til planlagt og normal fødsel, inkl. svangerskapskontroller med inntil kr 100 000 per. fødsel.

Medisinsk evakuering
Forsikringen dekker syketransport til nærmeste godkjente behandlingssted, dersom tilfredsstillende behandling ikke kan gis der den forsikrede befinner seg.

Hjemtransport
Forsikringen dekker nødvendige utgifter til ekstraordinær hjemtransport til forsikredes stasjoneringssted eller hjemland etter avsluttet sykehusbehandling. Ved dødsfall erstattes utgifter til transport av kiste/urne til avdødes hjemsted.

Inkludert
Last ned vilkår

Informasjon for deg som skal jobbe i utlandet