Forsikring for utestasjonerte ansatte

Denne forsikringen sikrer bedriftens ansatte som er stasjonert i utlandet.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

For ansatte som er stasjonert i utlandet

  • Gjelder hele døgnet på stasjoneringsstedet og på alle reiser man foretar.
  • Kan også omfatte medfølgende ektefelle/samboer og barn under 21 år.
  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Oversikt over våre godkjente leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen telefon som gir deg hjelp i hele verden 24/7

Forsikringens innhold Ingår inte

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125 000 pr person/inntil kr 250 000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Ingår

Forsikringen omfatter merutgifter til reise og overnatting når en forsinkelse oppstår etter at sikredes reise er påbegynt.

Vi erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til overnatting og innhenting av reiseruten, når

- sikredes offentlige transportmiddel ikke går til avtalt tid hvis dette er betalt på forhånd. Utgifter til transport er begrenset til 3 000 kroner per person.
- sikrede kommer minst 1,5 timer forsinket til avgang eller seneste mulighet for innsjekking med forhåndsbetalt offentlig transport.

Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil kr 5.000 per person og inntil kr 25 000 per familie ved privatreise og inntil kr 10.000 pr. person ved tjenestereise.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100.000 per person/inntil kr 200.000 for familie.

Penger erstattes med inntil kr 5 000 per person og inntil kr 10 000 per familie, smykker og klokker med inntil kr 30 000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 40 000 per skadetilfelle.

Ingår

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Ingår

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med uakutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ingår

Ulykkesforsikring kan inkluderes etter nærmere avtale.

Ingår

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15 000 000.

Ingår

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under utestasjoneringsoppholdet og når du trenger juridisk bistand, med inntil kr 100 000.

Ingår

Vi dekker nødvendige og ekstraordinære reiseutgifter når den forsikrede må reise tilbake til hjemlandet når noen i nær familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade, og ved bisettelse/begravelse. Forsikringssum er inntil kr 60 000, og inkluderer også returreise til stasjoneringsstedet.
 

Ingår

Ingår inte

Ingår inte
Innhold i sykeforsikringen Ikke inkludert

Sykehusopphold og dagkirurgi
Dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling som følge av akutt sykdom, uventet forverring av eksisterende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.

Tilkallelse
Vi dekker utgifter til reise og opphold for inntil to nære familiemedlemmer, når den forsikrede rammes av akutt og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall.

Poliklinisk behandling forordnet av lege
Med inntil kr 70 000 pr. person pr. år dekkes utgifter til konsultasjon hos allmenlege/spesialist, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, psykiater eller psykolog. Også utgifter til nødvendige blodprøver, reseptbelagte medisiner, nødvendige vaksiner, samt prøver/tester og røntgen er omfattet.

Ambulansetransport
Forsikringen dekker utgifter til nødvendig ambulansetransport.

Tannlege
Forsikringen dekker inntil kr 10 000 pr. person pr. år for utgifter til akutt tannbehandling.

Svangerskap og fødsel
Forsikringen dekker utgifter til planlagt og normal fødsel, inkl. svangerskapskontroller med inntil kr 100 000 per. fødsel.

Medisinsk evakuering
Forsikringen dekker syketransport til nærmeste godkjente behandlingssted, dersom tilfredsstillende behandling ikke kan gis der den forsikrede befinner seg.

Hjemtransport
Forsikringen dekker nødvendige utgifter til ekstraordinær hjemtransport til forsikredes stasjoneringssted eller hjemland etter avsluttet sykehusbehandling. Ved dødsfall erstattes utgifter til transport av kiste/urne til avdødes hjemsted.

Inkludert
Last ned vilkår

Informasjon for deg som skal jobbe i utlandet

Hva dekker forsikringen
Hva gjelder ved endringer i familiesituasjon?

Arbeidsgiveren din har en navneliste over alle utestasjonerte som er dekket av forsikringen via vår portal. Denne sjekker vi ved hver skade, og det er derfor viktig at du informerer arbeidsgiveren din om endringer i din familiesituasjon som for eksempel ved familieforøkelse eller dersom du/dere flytter. Dersom vi ikke finner navnet til skadelidte i navnelisten får vi ikke behandlet saken før arbeidsgiver bekrefter at forsikringen er gyldig, og dette kan ta tid.

Når er forsikringen min gyldig?

Forsikringen er gyldig under hele utestasjoneringen og ved tjenestereiser, samt ferie og fritidsreiser - også i hjemlandet ditt. Forsikringen har også dekning for familiemedlemmer dersom du har avtalt dette med arbeidsgiver. Dersom du er usikker på om din familie er dekket ber vi deg undersøke dette direkte med arbeidsgiveren din.

Reiser til krigsområder

Vennligst kontakt din arbeidsgiver for å se om du er dekket på reiser til risikoutsatte områder.

Sykdom eller skade
Jeg har en kronisk sykdom. Er jeg dekket av reiseforsikringen?

Dersom du har en kronisk sykdom dekker forsikringen nødvendige medisiner og kontroller hos lege for å holde sykdommen i sjakk. Dersom du får en akutt forverring og trenger ytterligere behandling, ber vi deg kontakte Ifs medisinske assistanse for expatriates på +47 21 49 78 00.

Hvilke klinikker kan jeg benytte i utlandet?

Vi anbefaler at du kontakter Ifs medisinske assistanse for expatriates. Kvaliteten på sykehus varierer fra land til land, og mange klinikker har mye lavere standard enn hva vi er vant med i Norge. Våre samarbeidspartnere har oversikt over foretrukne klinikker og kan hjelpe deg med å finne den beste klinikken der du befinner deg. De kan også i de fleste tilfeller sørge for at betalingen går direkte gjennom klinikken og forsikringsselskapet.

Har du hatt utgifter på reise som du vil søke om refusjon for? Meld skade her.

Må jeg legge ut for alle utgiftene selv?

Dersom du tar kontakt med Ifs medisinske assistanse for expatriates kan de ofte ordne med betaling direkte til klinikken. I enkelte land aksepterer ikke klinikken eller legen slike løsninger, og da må du legge ut selv og søke om refusjon når du kommer hjem. Da er det viktig at du tar vare på all relevant dokumentasjon som kvitteringer, legerapporter osv. Disse kan du legge ved i skademeldingen du sender inn til oss. Meld skade her.

Hva skal jeg gjøre dersom det oppstår en krisesituasjon under reisen min? (terroraksjon, naturkatastrofe etc.)

Dersom det inntreffer en krisesituasjon under oppholdet ditt, anbefaler vi at du kontakter arbeidsgiveren din for instrukser om hvordan du skal forholde deg. Hold deg også oppdatert med informasjon fra lokale myndigheter.

Dersom du trenger assistanse fra oss, kan nåes vi nås 24/7 på +47 21 49 78 00. Kontaktinformasjonen finner du i reiseforsikringsbeviset ditt eller i If Europeiske appen.

Jeg har fått tannpine i utlandet, hva gjør jeg?

Forsikringen dekker utgifter til uventet og akutt tannsykdom/skade inntil 10 000 norske kroner per forsikret per forsikringsår. Vi dekker ikke kontroller uten sykdomssymptom eller rens/bleking/regulering.

Dekker forsikringen transport til og fra lege/sykehus?

Forsikringen dekker kun ambulansetransport.

Dekker forsikringen vaksiner?

Forsikringen dekker barnevaksiner og vaksiner som er nødvendige for oppholdet på stasjoneringsstedet og som er anbefalt av WHO.

Hva dekkes i forbindelse med svangerskap/fødsel?

The insurance covers ordinary pregnancy check-ups (doctor's fees, ultrasound, etc.), hospital stays, birth and planned caesarean sections. The maximum coverage is NOK 150,000 per pregnancy. 

If something acute happens during the delivery that requires an emergency C-section, this is covered without limitations on the sum.

Forsikringen dekker ordinære svangerskapskontroller, vanlig fødsel eller planlagt keisersnitt, og kontroll umiddelbart etter fødsel med inntil 150 000 norske kroner per svangerskap. 

Dersom det skulle skje noe akutt under fødselen som krever hastekeisersnitt, er dette dekket uten sumbegrensning.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger behandling mens jeg er i hjemlandet mitt?

Forsikringen dekker også medisinske utgifter mens du er på ferie i hjemlandet ditt. Dersom det er snakk om en mindre undersøkelse/behandling kan du gå til legen uten å kontakte oss først, og deretter sende inn en skademelding. Dersom du trenger medisinsk assistanse, eller de medisinske utgiftene forventes å overstige 10 000 norske kroner må du kontakte Ifs medisinske assistanse.

Et nært familiemedlem hjemme har blitt syk. Dekker forsikringen ny reise hjem?

Forsikringen dekker merutgiftene for en ny billett hjem dersom noen i din nærmeste familie blir uventet og akutt syk, skadet i en ulykke eller dør. Du må alltid undersøke muligheten for ombooking før du kjøper en ny billett. Vi dekker økonomiklassebilletter.

Kansellert eller forsinket reise
Flyvningen min er kansellert, kan jeg få billetten refundert av forsikringen?

Forsikringen dekker ikke reiser som flyselskap eller reisearrangør kansellerer. Når et flyselskap eller reisearrangør kansellerer en reise plikter de også å tilby deg en ny reise, og hvis ikke dette er mulig skal du få full refusjon av billetten.

Flyet mitt er forsinket, dekker forsikringen nye billetter?

Når en flyvning er forsinket er det flyselskapet sitt ansvar å booke deg om eller refundere billetten din.

Hvis flyselskapet ikke kan booke deg om til en ny reise innen 24 timer, erstatter vi mellomlegget for en ny billett dersom forsinkelsen skyldes ekstremvær, teknisk feil, trafikkuhell eller en annen hendelse som fører til ekstraordinære trafikkforhold. Vi dekker også overnatting dersom flyselskapet/reisearrangør ikke kan tilby deg ny reise før neste dag.

Vi erstatter ikke utgifter til mat eller drikke.

Jeg må avbestille reisen min, hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker i all hovedsak avbestilling som følge av:

  • Akutt sykdom, ulykke eller død, enten hos deg som reisende eller noen i din nærmeste familie.
  • En epidemi eller naturkatastrofe som inntreffer på reisemålet og det er fare for liv og helse å oppholde seg der.
  • Terrorisme eller krig på reisemålet hvorpå Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til området.

Du må alltid henvende deg til reisearrangør først og avbestille reisen, samt undersøke om du får refusjon for hele eller deler av reisen der. Når dette er avklart kan du melde inn saken til oss.

Mistet eller forsinket bagasje
Hva defineres som bagasje?

Med bagasje menes personlige eiendeler du har med deg for bruk under reisen.

Hva bør jeg ikke ha i innsjekket bagasje?

Skjøre gjenstander og verdigjenstander som penger, pass, elektronisk utstyr, klokker og smykker, medisiner med mer skal ikke sendes i innsjekket bagasje.

Bagasjen min har blitt stjålet. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt det lokale politiet og meld saken til oss. Pass på at du får med deg en politirapport. Meld skaden til oss når du kommer hjem, og før opp hver enkelt gjenstand som er stjålet i skademeldingen.

Skriv opprinnelig pris og kjøpsdato for hver gjenstand. Dersom du har kvittering for de stjålne gjenstandene kan disse lastes opp i skademeldingen sammen med politirapporten.

Min innsjekkede bagasje er skadet. Hva gjør jeg?

Forsikringen dekker skade på innsjekket bagasje. Det er en forutsetning at du har en Property Irregularity Report (PIR). Denne får du når du henvender deg i skranken på flyplassen og rapporterer skaden. Skjøre gjenstander eller verdigjenstander skal ikke sendes i innsjekket bagasje, og erstattes ikke under forsikringen dersom disse blir skadet eller stjålet. Vi erstatter ikke skade på selve kofferten/bag under transport, da dette er flyselskapets ansvar og noe de selv plikter å refundere.

Min innsjekkede bagasje er forsinket. Hva gjør jeg?

Ved forsinket bagasje på utreise, dekker forsikringen innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker i den perioden bagasjen er savnet. Pass på at du tar vare på kvitteringer for innkjøp.

Du må melde fra om forsinkelsen til flyselskapet og få en Property Irregularity Report (PIR). Denne sender du inn sammen med kvitteringene når du fyller inn skademelding til oss.

Vi dekker inntil NOK 5000 på feriereiser og NOK 10 000 for tjenestereiser. Det er ingen dekning for innkjøp ved forsinket bagasje på hjemreise.

Min innsjekkede bagasje er forsvunnet. Hva gjør jeg?

Dersom din innsjekkede bagasje ikke har kommet til rette, og flyselskapet bekrefter at den er ansett som tapt, er det flyselskapet i all hovedsak som plikter å kompensere deg.

Dersom flyselskapet ikke kompenserer deg for alt, kan du kreve refusjon for resten hos oss ved å fylle ut en skademelding. Vær oppmerksom på at verdigjenstander og skjøre gjenstander ikke skal sendes som innsjekket bagasje, og slike gjenstander vil heller ikke bli refundert under forsikringen.

Det er viktig at du fyller ut en Property Irregularity Report (PIR) på flyplassen dersom bagasjen din ikke kommer.

Før utestasjoneringen
Hvordan forbereder jeg meg til utestasjoneringen?

Før utestasjoneringen starter er det viktig å sjekke at passet ditt er gyldig. Enkelte land krever i tillegg at passet er gyldig i 180 dager etter innreise. Visum og/eller forsikringsbevis er påkrevd ved innreise i enkelte land. Vi anbefaler alltid at du undersøker innreisekrav for ditt reisemål.

Hvor finner jeg forsikringsnummeret mitt?

Du finner forsikringsnummeret ditt i reiseforsikringsbeviset. Har du ikke dette kan du få nummeret ved å kontakte arbeidsgiveren din. Du trenger forsikringsnummeret når du skal sende inn en skademelding eller hvis du trenger medisinsk assistanse.

Hvor finner jeg reiseforsikringsbeviset mitt?

Kontakt oss eller arbeidsgiveren din for å få reiseforsikringsbevis som viser navn på firma du jobber for, polisenummer og kontaktinformasjon til våre assistansepartnere. 

Hvor kan jeg se hva forsikringen dekker?

Du kan finner generell informasjon her.

Du kan også logge inn på Mine sider og finne informasjon der. Våre medarbeidere på kundesenteret sitter og klare til å hjelpe deg dersom du skulle ha noen spørsmål. Telefonnummeret til kundesenteret er 62 51 65 31.

Jeg trenger en helsesjekk før utestasjoneringen starter. Er dette dekket av forsikringen?

Forsikringen dekker ikke helsesjekk eller legekonsultasjoner uten tegn på sykdom.

Utestasjonering i Kina

Du må ha et visum. Videre må du fylle ut en søknad og avgi fingeravtrykk. Du trenger også en invitasjon fra den bedriften du skal besøke i Kina med opplysninger som navn, passnummer, datoer m.m. Du kan lese mer her.

Utestasjonering i USA

Du må søke om "ESTA" hvis du er borger i et Visa waiver program land.

Reisen må maksimalt være på 90 dager, og du skal opplyse om det er ferie eller tjenestereise. Du kan søke om "ESTA" her.