Tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid

Med Tjenestereiseforsikring ferie/fritid er de ansatte sikret på alle reiser.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Dekker ansatte både på ferie- og tjenestereiser

  • Gjelder på ferie- og tjenestereiser på inntil 90 dager i hele verden
  • Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom
  • Ulykkesforsikringen er gyldig både på reise og når du er hjemme
  • Kan tegnes for enkeltperson, ektepar/samboere/familie
  • Forsikringen kan utvides til å gjelde på reiser utover 90 dager
  • Du får tilgang til vår helsetelefon 24/7
Forsikringens innhold Ingår inte

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125.000 pr person/inntil kr 250.000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie.

Gjelder også når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Ingår

Forsikringen omfatter merutgifter til reise og overnatting når en forsinkelse oppstår etter at sikredes reise er påbegynt.

Vi erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til overnatting og innhenting av reiseruten, når

- sikredes offentlige transportmiddel ikke går til avtalt tid når dette er betalt på forhånd. Utgifter til transport er begrenset til 3 000 kroner per person.
- sikrede er forsinket til avgang eller seneste mulighet for innsjekking med forhåndsbetalt offentlig transport.

Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil kr 5.000 per person og inntil kr 25 000 per familie ved privatreise og inntil kr 10.000 pr. person ved tjenestereise.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100.000 per person/inntil kr 200.000 for familie.

Penger erstattes med inntil kr 5 000 per person og inntil kr 10 000 per familie. Smykker og klokker med inntil kr 30 000. Øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 40 000 per gjenstand.

Ingår

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr. 15.000.

Ingår

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ingår

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne er forsikringssummen normalt kr 300.000 ved død/invaliditet, og for barn under 21 år kr 100.000 ved død og inntil kr 500.000 ved invaliditet.

Dersom ulykkesforsikring er inkludert i forsikringsavtalen, vil dette framgå av forsikringsbeviset.

Ingår

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15.000.000.

Ingår

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor egen kommune og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes med inntil kr 100.000.

Ingår

Ingår inte

Ingår inte
Last ned vilkår

Reisekortet ditt

Reisekortet ditt laster du ned på If Europeiske appen sammen med annen nyttig informasjon du kan trenge på reisen. Du kan også melde skade i appen.

Ønsker du å få tilsendt reisebevis, kan du ringe oss på telefon 21 49 24 00.

Last ned app

Last ned til iPhone
Last ned til Android

Viktig å vite

Hva kan vi hjelpe deg med