Tjenestereiseforsikring

Med Tjenestereiseforsikring er de ansatte sikret på alle tjenestereiser.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Dekker ansatte på jobbreiser

  • Alle jobbreiser med varighet inntil 90 dager i hele verden.
  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Ifs reisehjelp gir deg hjelp i hele verden 24/7
  • Kan også utvides til å gjelde på tjenestereiser med varighet utover 90 dager
Forsikringens innhold Ingår inte

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125 000 når tjenestereisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Ingår

Forsikringen omfatter merutgifter til reise og overnatting når en forsinkelse oppstår etter at sikredes reise er påbegynt.

Vi erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til overnatting og
innhenting av reiseruten, når
- sikredes offentlige transportmiddel ikke
går til avtalt tid når dette er betalt på forhånd. Utgifter til transport er begrenset til 3 000
kroner per person.
- sikrede ekommer minst 1,5 timer forsinket til avgang eller
seneste mulighet for innsjekking med forhåndsbetalt offentlig
transport.

Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer forsinket ved utreise, med inntil kr 10 000.

Ingår

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100 000. Penger erstattes med inntil kr 5 000. Smykker og klokker med inntil kr 30 000. Øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 40 000 per gjenstand.

Ingår

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Ingår

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ingår

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade som oppstår på tjenestereiser. Vanlig forsikringssum er kr 300 000 ved død/invaliditet.

Ingår

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på tjenestereiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land, med inntil kr 15 000 000.

Ingår

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under tjenestereise utenfor egen kommune og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes, med inntil kr 100 000.

Ingår

Ingår inte

Ingår inte
Last ned vilkår

Reiseforsikringsbevis

Reiseforsikringsbeviset ditt laster du ned i If Europeiske appen sammen med annen nyttig informasjon du kan trenge på reisen. Du kan også melde skade i appen.

Ønsker du å få tilsendt reisebevis, kan du ringe oss på telefon 21 49 24 00.

Last ned app

Last ned til iPhone
Last ned til Android

Vi hjelper deg med spørsmål om reiseforsikringen

Her kan du få hjelp med hva du bør tenke på før reisen, hvor du finner reiseforsikringsbeviset, hva du skal gjøre om du blir syk, mister bagasjen m.m.

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Hva kan vi hjelpe deg med