Persontransportforsikring - forsikring persontransport

Få tilbud på persontransportforsikring. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Persontransport på vei

Persontransportforsikring inneholder de forsikringene vi mener du som driver med persontransport på vei trenger.

 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Forsikring persontransport
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super
Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, inventar og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk samt andre plutselige skader. Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til kr 100 000, og kan økes ved behov.

Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller driftsløsøre medfører driftsstans.

Ansvarsforsikring

Dekker bedriftens erstatningsansvar for skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være skader som passasjerer påføres i forbindelse med av- og påstigning under transport. Forsikringen dekker også skader bedriften er ansvarlig for etter arbeidsgiveransvaret. Forsikringen dekker i tillegg ansvar oppstått i regi av å være huseier. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved selskapets kontorlokaler/sentral (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker ansvar etter naturmangfoldloven. Det vil si et objektivt ansvar for skade på naturen. Vi dekker kun skader som skjer plutselig. Produktet dekker skader innen ansvar, eiendom, marin og motor. Typiske skader er pålegg fra staten om å gjenopprette skadet natur (f.eks. død fiskebestand).

Personforsikringer for ansatte

Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.

Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G). En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.

Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet. For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk. En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.

Taxi (hvis relevant)

Taxi er en bil som benyttes til transport av personer mot betaling og det kreves drosjebevilgning. Ved å tegne vår Kasko-dekning er taxien dekket både skader som rammer taxien og skader som taxien påfører andre ting eller personer. Forsikringen omfatter også fastmontert taxiutstyr. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Buss (hvis relevant)

Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer transportmiddelet og skader som transportmiddelet påfører andre ting eller person. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr. Forsikringen dekker også redning for fører/passasjerer samt ran og underslag av buss. Både fører og passasjerer får dekket psykologhjelp ved ulykker.

Tilhengere og andre kjøretøy (hvis relevant)

For tilhengere og andre kjøretøy kan det - avhengig av type kjøretøy - tegnes vår kasko- og/eller Super-dekning. Da får bedriften dekket både skader som rammer tilhenger eller andre kjøretøy og skader som tilhenger eller andre kjøretøy påfører andre ting eller personer. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Persontransportforsikring - tilleggsforsikringer

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester

Tilleggsdekninger ansvar

 • Kriminalitet (hvis ansatte)
 • Datakriminalitet
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Transportforsikring

Forsikring persontransport - få et tilbud fra oss

Våre forsikringsspesialister hjelper deg med persontransportforsikring. Send inn skjema så kontakter vi deg snart.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Persontransport på vei