Bilforretning/bilverksted

Våre rådgivere vet hvilke forsikringer som er viktige for akkurat din virksomhet og gir forslag til forsikring for bedriften.

 1. Bilforretning og bilverksted

Forsikring for firmaer som utfører service og reparasjon av biler og andre kjøretøy.


 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre.

Innhold
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Maskinskade på heiser/rulletrapper, solavskjerming og ventilasjon er også omfattet når bygningen er forsikret. Ventilasjonsanlegg som er spesielt montert for bedriften, for eksempel en lakkeringsboks, må forsikres spesielt.
 • Biler uten skilter oppbevart ute er også dekket for tyveri og skadeverk. Her gjelder spesielle regler for inngjerding og egenandel.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til 100 000, og det er anledning til å øke forsikringssum om nødvendig.
Forhandleransvar

Som en bilforhandler kan du komme i rettslig ansvar for skade voldt av et kjøretøy som ikke er ansvarsforsikret. Vanligste vil være en bil som ikke er registrert, men kan også gjelde for eksempel også traktor og arbeidsmaskin. I tillegg er regressansvar dekket i forbindelse med denne type skade.

Ansvarsforsikring
 • Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være skade som oppstår på motorkjøretøy eller annet i forbindelse med en salgs- eller verkstedssituasjon.
 • Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, eiendeler og maskiner medfører driftsstans.

Kriminalitet (hvis ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter.

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker objektivt ansvar («ansvar uten skyld») for skade på naturen etter naturmangfoldloven. Dette kan f.eks. være pålegg fra staten om å gjenopprette natur som din bedrift har forårsaket skade på (f.eks. død fiskebestand eller planteliv).

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister med bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6 G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6 G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Årsprøvekjennemerke

Prøveskilt som brukes av forhandlere kalles årsprøvekjennemerker, og de skal brukes til samme formål som dagsprøvekjennemerker. Det vil si følgende formål:

 • Flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
 • Prøving (i forbindelse med reparasjon eller annet)
 • Demonstrasjon (for eks. en forhandlers demonstrasjon)
 • Kjøring i forbindelse med registrering
Transportforsikring - kombinert

Dekker skader på gods og varer under transport, løft og opphold. Dette kan være skader på gods oppstått under transportoppdrag, eller skader påført under lasting/lossing/håndtering av gods. 

Personbil/varebil (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Andre forsikringer som ofte velges i denne bransjen

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester

Tilleggsdekninger ansvar

 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Lysbåtforsikring

Lastebil

Arbeidsmaskin

Andre kjøretøy


 1. Bilforretning og bilverksted