Advokatfirma - ansvarsforsikring advokat

Vi tilpasser forsikringen for deg som jobber som advokat.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Tilpasset forsikring for advokatfirmaer. Blant annet inneholder pakken ansvarsforsikring advokat.

Dette tilbyr vi deg

 • Ledende digitale tjenester

  På Mine sider for bedrifter får du full oversikt over forsikringene dine. Her kan du også melde skade, endre på forsikringene og se fakturaene dine. Og mye mer.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Advokatforsikring
Advokatfirma - bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Rekonstruksjon av data er omfattet opp til 250 000,- og det er anledning til å øke forsikringssummen om nødvendig.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til 100 000. Denne kan også utvides.
Ansvarsforsikring advokat

Advokatforsikring ansvar sikrer økonomisk tap som din advokatvirksomhet påfører klienter eller andre. Dette kan f.eks. være uaktsom rådgiving som påfører noen et økonomisk tap. Forsikringen vil bl.a. dekke fristoversittelser. Vi dekker i tillegg lovpålagt sikkerhetsstillelse.

Advokatfirma - ansvar som eier/leier av bygning

Forsikringen dekker ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale)

Advokatfirma - avbruddsforsikring/ekstrautgifter
 • Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller eiendeler medfører driftsstans.
 • Ekstrautgifter kan også benyttes til å dekke midlertidig lokaler/forandring som er nødvendig for å fortsette virksomheten etter skade.
Advokatfirma - kriminalitet (hvis du har ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag fra klientkonto.

Advokatfirma - datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret, bør bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen anbefales også.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Tjenestereise

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser på inntil 90 dager. Forsikringen kan også omfatte ferie- og fritidsreiser for både den ansatte og ansattes familie.

Andre forsikringer for advokatkontor

Tilleggsdekninger ansvar

 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)

Få tilbud på forsikring for advokatkontor og ansvarsforsikring advokat

Send inn skjema så vil en av forsikringsekspertene våre raskt kontakte deg.