Hotellforsikring og restaurantforsikring

Få tilbud på hotell- og restaurantforsikring. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Hotell og restaurant

Vil du forsikre hotell, restaurant, kafé eller kanskje en bar eller kro? Du er alltid riktig forsikret med vår bransjeforsikring for hotell og restaurantvirksomhet.

 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Innhold
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Maskinskade på heiser/rulletrapper, ventilasjon og solavskjerming er også omfattet når bygningen er forsikret.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til 100 000, og det er anledning til å øke forsikringssum om nødvendig.
Kjøl- og fryseskade (hvis relevant)

Dekker skader på varer som er oppbevart i kjøl/frys ved motorhavari på kjøl-/frysesystemet.

Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller inventar medfører driftsstans.

Ansvarsforsikring
 • Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på person eller ting oppstått i forbindelse med virksomheten. F.eks. skade på gjester eller gjesters eiendeler.
 • I tillegg dekkes bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade påført 3.part grunnet skadevoldende egenskaper ved produkter. For eksempel dersom mat i restauranten påfører gjester matforgiftning.
 • Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være huseier. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
Kriminalitet (hvis ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter.

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister med bedriftens kunder, leverandører, eller andre forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personbil/varebil (hvis relevant)

Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Traktor og andre arbeidsmaskiner (hvis relevant)

Ved å tegne Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer arbeidsmaskinen og skader som arbeidsmaskinen påfører andre ting eller personer. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.

Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre maskiner/motorkjøretøy og maskinløsøre som benyttes i driften.

I tillegg til forsikring restaurant og hotellforsikring velges ofte disse forsikringene

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester

Tilleggsdekninger ansvar

 • Styreansvar
 • Miljøforsikring

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalfors. – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Transportforsikring

Forsikring hotell og forsikring restaurant

Vi gir deg gjerne et tilbud på hotellforsikring og forsikring restaurant. Send inn skjema så kontakter vi deg.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Hotell og restaurant