Forsikring for deg som driver innen

Administrativ rådgivning

Alltid riktig forsikret!

Våre rådgivere vet hvilke forsikringer som er viktige for akkurat din virksomhet og gir forslag til forsikring for bedriften.

 1. Administrativ rådgivning

En forsikringspakke som sørger for at du er riktig forsikret.


 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre.

Innhold En god forsikrings-løsning En enda bedre forsikrings-løsning
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Rekonstruksjon av data er omfattet opp til kr 250 000, og det er anledning til å øke forsikringssummen om nødvendig.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til kr 100 000. Denne kan også utvides.
Avbruddsforsikring/ekstrautgifter
 • Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller eiendeler medfører driftsstans.
 • Ekstrautgifter kan også benyttes til å dekke midlertidig lokaler/forandring som er nødvendig for å fortsette virksomheten etter skade.
Ansvarsforsikring
 • Forsikringen dekker ansvar for økonomisk tap og skade på person-/ting som bedriften påfører oppdragsgiver eller 3.person. Dette kan f.eks. være uaktsom rådgiving som påfører noen et økonomisk tap.
 • Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Kriminalitet (hvis ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag. 

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter. 

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Tjenestereise

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser på inntil 45 dager. Forsikringen kan også omfatte ferie- og fritidsreiser for både den ansatte og ansattes familie.

Personbil/varebil (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
Sumutvidelse for eiendomsforsikring

Forsikringssummen for riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester kan økes.

Sumutvidelse for påbudsforsikringen

Eiendomsforsikringen inneholder en påbudsforsikring som kan utvides ved behov.

Miljøforsikring

Naturmangfoldloven statuerer et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen.Miljøforsikring dekker erstatningsansvar etter denne loven.

Styreansvar

Styreansvarsforsikring dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot styremedlemmer i bedrifter, borettslag, foreninger og stiftelser.

Helseforsikring

Helseforsikring garanterer rask operasjon eller time hos spesialist.

Dødsfall uansett årsak

Dødsfall uansett årsak er en tilleggsdeking til våre personforsikringer og kan kjøpes av selvstendig næringsdrivende.

Død annen sykdom

Dødsfall grunnet annen sykdom kan kjøpes for ansatte som et tillegg til personalforsikringen.

Andre dekninger som ofte velges

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester
 • Sumutvidelse påbudsforsikring

Tilleggsdekninger ansvar

 • Miljøforsikring
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)

 1. Administrativ rådgivning