Lov om yrkesskadeforsikring - yrkesskadeerstatning

Lov om yrkesskadeforsikring - hva slags yrkesskadeerstatning har du krav på?

Yrkesskadeerstatning for medisinsk invaliditet

Menerstatning ytes på grunnlag av varig medisinsk invaliditet og skal gi erstatning for redusert livskvalitet, det vil si erstatning for ikke økonomisk skade/lyte, og fastsettes på grunnlag av en avtalt forsikringssum.

Standard dekning etter lov om yrkesskadeforsikring er 4,5 G og trappes etter varig invaliditetsgrad på følgende måte:

Medisinsk invaliditet Grunnerstatning
15 - 24 %
0,75 G
25 - 34 %
1,00 G
35 - 44 %
1,50 G
45 - 54 %
2,00 G
55 - 64 %
2,50 G
65 - 74 %
3,00 G
75 - 84 %
3,75 G
85 - 100 %
4,50 G
Skade som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 %.
5,50 G

Yrkesskadeforsikringsloven - minste invaliditetsgrad for yrkesskadeerstatning

Normalt 15 % som minste invaliditetsgrad for medisinsk invaliditet, men denne kan reduseres til 1 %. Er minste invaliditetsgrad 1 %, d.v.s. at invaliditet under 15 % er dekket, utgjør erstatningen 0,3G ved standard dekning.

Alderstrapp for yrkesskadeerstatning

Når invaliditetsgraden er bestemt trappes grunnerstatningen etter den ansattes alder på følgende måte:

Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer yrkesskadeerstatningen til grunnerstatningen. For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør to prosent av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 prosent av grunnerstatningen.

For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 prosent av grunnerstatningen. Dersom menerstatningen er uten alderstrapp og i henhold til faktisk invaliditetsgrad, er det viktig å huske på at dekningen må være minimum 9 G for at kravene i Lov om yrkesskadeforsikring skal ivaretas.

Minimumsdekningen for ménerstatning er lik kravene i Lov om yrkesskadeforsikring (se over).

Yrkesskadeerstatning ved ervervsuførhet

Ervervsuførhet ytes dersom en av de ansatte helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid. Ervervsuførheten må være varig. Erstatning ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet beregnes etter den ansattes inntektsgrunnlag på følgende måte:

Inntektsgrunnlaget for beregningen Grunnerstatning
Til og med 7 G
22 G
Over 7 G og med 8 G
24 G
Over 8 G og med 9 G
26 G
Over 9 G og med 10 G
28 G
Over 10 G
30 G

Ved andre uførhetsgrader enn 100 % utbetales erstatning forholdsmessig etter faktisk uføregrad.

Når grunnerstatningen er fastsatt trappes den etter den ansattes alder på følgende måte:

Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 prosent av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 prosent av grunnerstatningen. Er skadelidte 35-44 år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 prosent av grunnerstatningen.

Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 prosent av grunnerstatningen.

Yrkesskadeerstatning ved dødsfall

Yrkesskadeerstatning utbetales til de etterlatte som følge av den ansattes dødsfall, og fastsettes på grunnlag av avtalt forsikringssum. Forsikringssummen er normalt ment å dekke kostnader ved begravelsen, og erstattes med 0,5 G uten aldersnedtrapping.

Forsikringssummen kan nedtrappes etter avtale.

Vær oppmerksom på at dekningen må kombineres med ektefelletillegg ved yrkesulykke og utgjøre minst 15,5 G til sammen for å opprettholde lovens krav. F. eks. kan dødsfall ved Yrkesulykke være 5 G, mens ektefelletillegget ved Yrkesulykke er 10,5 G.

Les om vår yrkesskadeforsikring som svarer til bestemmelsene i Lov om yrkesskadeforsikring