Lovpålagte forsikringer via arbeidsgiver

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng. Alle ansatte skal dekkes av yrkesskadeforsikringen. I tillegg innehaver av personlig firma som arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet.

Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom som er

  • forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade)
  • likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
  • belastningsskader regnes ikke som yrkesskader

Her kan du lese om yrkesskadeforsikring

Tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Foretaket kan frivillig inkludere andre ytelser, som uførepensjon og etterlattepensjon.

Alle ansatte over 20 år og som jobber i minst 20 prosent stilling (i året), skal være med i pensjonsordningen.

Her kan du lese om tjenestepensjon