Yrkesskade - hva er det?

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade du pådrar deg på jobben, i arbeidstiden. Om du er på ditt faste arbeidssted når du skader deg, eller jobber utenfor fast arbeidssted har ingen betydning.

Hva skal til for at skaden din defineres som en yrkesskade?

Som nevnt over må skaden inntreffe i arbeidstiden. Er du ansatt i en bedrift er det obligatorisk for arbeidsgiveren din å skaffe en yrkesskadeforsikring. Alle ansatte omfattes av denne forsikringen. Driver du din egen virksomhet (for eksempel enkeltpersonforetak) eller du er frilanser, må du kjøpe frivillig trygd hos NAV for å få yrkesskadedekning.

Folketrygdlovens paragraf 13-3 definerer yrkesskadebegrepet. Bestemmelsen gjelder dødsfall, sykdom og personskade som skyldes en ulykke i arbeidstiden.

Hvilke skader er en yrkesskade?

Det kan være både fysiske og psykiske skader. 

Er belastningslidelser en yrkesskade?

Nei, belastningsskader defineres ikke som yrkesskade. Dette gjelder også psykiske belastninger og psykiske lidelser som har utviklet seg over tid.

Hva regnes som arbeidsulykke?

Du må utsettes for en plutselig og uventet ytre hendelse som skader deg for at en ulykke skal regnes som en arbeidsulykke.

Noen skadehendelser vil være enkle å definere som arbeidsulykke. For eksempel hvis du får en gjenstand i hodet, mottar et slag eller opplever en eksplosjon.

Men det kan også oppstå hendelser som ikke umiddelbart er enkle å bestemme at er en arbeidsulykke. Dette vil typisk være en konkret og tidsbegrenset ytre belastning. Belastningen/påkjenningen må da være av en karakter som ikke er vanlig i forhold til det du normalt opplever i jobben din. Skaden du da pådrar deg vil kunne besluttes er en yrkesskade.

Hvis du pådrar deg en skade når du f.eks. løfter noe eller bærer noe, vil dette stort sett ikke godkjennes hvis det ikke har skjedd en form for ulykke. Det kan også godkjennes at du har vært utsatt for en påkjenning som er helt uvanlig og klart utenfor arbeidets normale omstendigheter.

Obligatorisk forsikring

Det er obligatorisk for alle arbeidsgivere å opprette en yrkesskadeforsikring som dekker alle arbeidstakere.