Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Med gode personforsikringer skaper du trygghet for deg og dine nærmeste.

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Personforsikring
 4. Hvorfor personforsikring
 • Ved arbeidsuførhet

  Du ​sikrer familiens økonomi hvis du skulle bli arbeidsufør.​

 • Ved alvorlig sykdom

  Du kan betale for behandling, hjelp og avlastning hvis du eller en i familien blir alvorlig syk.

 • Ved dødsfall

  Du sørger for at familien kan beholde boligen hvis du eller partneren din dør.​

Ulike behov i ulike livsfaser

Behovet for personforsikringer varierer gjennom livet, og aller størst er det når du har høy gjeld og ansvar for barn. Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke forsikringer vi anbefaler i ulike livssituasjoner.

Anbefalte personforsikringer Singel Familie Senior
Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir økonomisk trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.

checkmark checkmark checkmark
Kritisk sykdom

Forsikringen gir deg økonomisk støtte ved alvorlig sykdom. Kritisk sykdom gjelder blant annet ved kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt.

checkmark checkmark
Uføreforsikring

Forsikringen gir deg en fast månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. 

checkmark checkmark
Livsforsikring

En livsforsikring sikrer dine etterlatte hvis du skulle falle fra. ​Anbefales for deg som har gjeld og forsørgeransvar.

checkmark
Barneforsikring

En barneforsikring har fokus på å gi barnet økonomisk sikkerhet som voksen hvis barnet skulle komme utfor en ulykke, eller alvorlig sykdom i oppveksten. Forsikringen gir erstatning ved varig skade, og også utbetalinger ved uførhet. Utbetalingene kommer i tillegg til støtten fra det offentlige.


checkmark 
Godt voksen

Forsikringen gir utbetaling ved blant annet alvorlig benbrudd, kreft, hjerneslag og hjerteoperasjon. Du får også rabatt på helsekontroll hos Volvat og hjelp til å finne frem i helse- og trygdevesenet.

checkmark

Hvilke personforsikringer trenger du? En enkel behovsanalyse gir deg svar basert på din familiesituasjon, inntekt og gjeld.

Men, er jeg ikke dekket gjennom det offentlige?

Jo, det stemmer at det offentlige gir alle et grunnleggende sikkerhetsnett. Men det vil ikke være nok til å opprettholde levestandarden hvis familien skulle bli rammet av alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Med private forsikringer får du en tryggere økonomi, du kan nedbetale gjeld og du kan betale for behandling og hjelp du ikke får dekket av det offentlige. ​​

Hva du får fra det offentlige og hvilke forsikringer du har via jobb, varierer fra person til person. Det er en god investering å bruke litt tid på hva som gjelder akkurat for deg. På den måten finner du ut hva du trenger av private personforsikringer i tillegg.

Hva får du fra det offentlige?

Vi har et godt velferdssystem i Norge som gir tilgang til helsetjenester og økonomiske støtteordninger hvis du blir syk eller ikke lenger kan være i jobb. Alle som er medlem i Folketrygden er dekket av det offentlige velferdssystemet i Norge. Dette er et viktig sikkerhetsnett for oss alle. Eksempler på offentlige støtteordninger er arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, omsorgspenger når du er hjemme med små barn, omsorgspenger og sykepenger.

Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

Til tross for at vi har et godt velferdssystem i Norge, vil det ikke være tilstrekkelig for å kompensere for tapt arbeidsinntekt dersom du selv eller noen i din familie skulle bli alvorlig syk, rammes av en ulykke eller falle fra. For eksempel er utbetalingen av uføretrygden 66 % av tidligere inntekt for de med årlig inntekt opp til 540 000 kroner. For de med høyere arbeidsinntekt, er uføretrygden maksimalt 360 000 kroner i året. Overgangen fra arbeidsinntekt til uføretrygd kan derfor bli tøff for mange. Privat uføreforsikring reduserer gapet vesentlig, og gjør hverdagen enklere.

Støtte til ekstra utgifter

Skulle en sykdom eller skade føre til ekstra utgifter over lengere tid, kan deler av dette dekkes av det offentlige. Det gis både støtte til å dekke nødvendige ekstrautgifter, til for eksempel tekniske hjelpemidler, transport eller førerhund, og utgifter ved behov for pleie og tilsyn.

Støtte for å passe på syke barn

Blir barnet ditt sykt og du derfor må være hjemme, gis det erstatning for tapt arbeidsinntekt. Den mest kjente dekningen er omsorgspenger, hvor du kan være hjemme med barnet ditt i inntil 10 dager per år. Det er ingen krav til hvor sykt barnet må være, og du trenger ingen legeerklæring. Har barnet behov for kontinuerlig tilsyn og pleie over en lenger periode, kan du få pleiepenger til å være hjemme med barnet.

For å lese mer om dekninger via det offentlige velferdssystemet i Norge, se ​nav.no​​

Hvilke forsikringer har du via jobb?

De fleste norske arbeidstakere har en eller flere personforsikringer gjennom jobben. Hva slags forsikringer du har, og hvor mye de dekker, varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Det er store variasjoner

Alle arbeidsgivere må ha forsikring for de ansatte når de er på jobb (såkalt yrkesskadeforsikring), men utover dette er det store variasjoner i hvilke ordninger bedrifter har for sine ansatte.

Forsikringer som gir en engangsutbetaling ved ulykke, uførhet og død kalles ofte personalforsikring. Noen personalforsikringer gjelder kun når du er på jobb, mens andre gjelder også på fritiden. Det som er vanligst å ha dekket både på jobb og på fritiden, er ulykkesforsikring og dødsfallsforsikring/ gruppelivsforsikring. Noen bedrifter har også uførepensjon for de ansatte. Uførepensjonen er gjerne knyttet til pensjonsordningen. En uførepensjon sikrer en månedlig utbetaling opp til en viss prosent av lønn (for eksempel 70 prosent inklusive uføretrygden fra NAV.

Spør arbeidsgiveren din!

Mange vet ikke hvilke forsikringer de har gjennom jobben. Vi har derfor laget en sjekkliste som kan være nyttig hvis du ønsker å finne ut hva forsikringene du har gjennom jobben dekker – og hva de ikke dekker:

​1. Har jeg forsikringer gjennom jobben som også gjelder på fritiden? Hvis svaret er nei, er det ikke mer å spørre om. Hvis ja, kan du gå videre på listen.

2. Dekker personalforsikringen/gruppelivsforsikringen vår

 • Fritidsulykke? Hvis ja, hvor stor er utbetalingen?
 • Uførhet uansett årsak? Hvis ja, hvor stor er utbetalingen?
 • Død uansett årsak? Hvis ja, hvor stor er utbetalingen?
 • Kritisk sykdom? Hvis ja, hvor stor er utbetalingen?

3. Omfatter forsikringene andre enn meg, for eksempel ektefelle og barn?

4. Er det uførepensjon tilknyttet pensjonsordningen vår og hva er i tilfellet nivået? (% av lønn inkl. uføretrygd fra NAV)
5. Har vi helseforsikring og hvilke behandlingsutgifter dekker i så fall denne forsikringen?

De fleste har behov for private forsikringer i tillegg

Selv om du har forsikringer gjennom arbeidsgiver, har de fleste behov for private forsikringer i tillegg. Det er enten fordi forsikringene har begrenset innhold (dekker bare på jobb, eller gjelder bare ved ulykke og ikke ved sykdom) eller fordi erstatningssummene er for lave.​​

Hva trenger du i tillegg?

Et viktig supplement

Private personforsikringer er et viktig supplement til det offentlige velferdssystemet og forsikringene du eventuelt har via arbeidsgiver. Private personforsikringer gir deg en ekstra trygghet om du eller noen i familien din blir alvorlig syke eller utsatt for en ulykke. Med kompensasjonen du får gjennom private forsikringer kan du fokusere på det som er viktig, og ikke bekymre deg om økonomien. Private forsikringer er spesielt viktig hvis du ikke har forsikringer via arbeidsgiver som gjelder på fritiden.

Lurer du på hvilke personforsikringer du trenger?

Behovsanalysen vår gir deg svar ut fra din livssituasjon og tar hensyn til både familieforhold og økonomi.

Prøv behovsanalysen​​​​​​​​​

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Personforsikring
 4. Hvorfor personforsikring