Forsikring for

Borettslag og sameie

Våre rådgivere vet hvilke forsikringer som er viktige for akkurat din virksomhet og gir forslag til forsikring for bedriften.

 1. Borettslag og sameie

Borettslagforsikring og sameieforsikring dekker blant annet brannskader, vannskader, naturskader og innbrudd.


 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre.

Innhold
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres borettslagets/sameiets bygninger, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Maskinskade på heiser/rulletrapper, ventilasjon, solavskjerming og garasjeporter er også omfattet når bygningen er forsikret.
 • Dersom bygningen må gjenoppbygges etter en skade, dekker forsikringen merutgifter som skyldes påbud fra myndighetene om nye tekniske krav til bygget.
  Slike påbud kan være radontiltak, krav til universell utforming, økt isolasjonskrav, nye krav til sanitet, heis m.m.
Anticimex skadedyrforsikring
 • Omfatter bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, kakerlakker, maur, veggedyr og ulike andre skadedyr.
 • Videre dekkes bekjempelse av og bygningsskade forårsaket av følgende treskadeinsekter: Husbukk, stripet borebille, stokkmaur, praktbille, parkettbille og splintvedbille.
Styreansvar for borettslag/boligselskap

Forsikringen dekker det rettslige erstatningansvaret til styremedlemmer i borettslaget/sameiet. Forsikringen omfatter også varamedlemmer.

Ulykkesforsikringer for personer på dugnad

Ulykkesforsikringen kan gi rett til utbetaling ved medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke som inntreffer under organisert, felles dugnadsarbeid.

Ansvarsforsikring

Dekker borettslaget/sameiets rettslige erstatningsansvar for skade på person eller ting. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være huseier. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bygget (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Rettshjelp

Dekker sameiet eller borettslaget sine kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister med, leverandører, eller andre forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Kriminalitet

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt eller personer som sitter i borettslaget/sameiets styre begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører borettslaget eller sameiet et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk. 
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6 G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6 G)
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Traktor og andre arbeidsmaskiner (hvis relevant)
 • Ved å tegne Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer arbeidsmaskinen og skader som arbeidsmaskinen påfører andre ting eller personer. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre maskiner/motorkjøretøy og maskinløsøre som benyttes i driften.
Personbil/varebil (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.

Andre forsikringer som ofte velges av borettslag og sameie

Tilleggsdekninger eiendom

 • Husleietap utover 300 000, dersom boligsameie har inntekter fra utleie til næringsvirksomhet.

Tilleggsdekninger ansvar

 • Miljøforsikring

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

 1. Borettslag og sameie