Borettslag og sameie

Få tilbud på borettslagforsikring og sameieforsikring. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Borettslag og sameie

Borettslagforsikring og sameieforsikring dekker blant annet brannskader, vannskader, naturskader og innbrudd. Våre forsikringsspesialister hjelper deg slik at du blir riktig forsikret. Noe vet du selv, vi hjelper deg med resten.

 • Ledende digitale tjenester

  På Mine sider for bedrifter får du full oversikt over forsikringene dine. Her kan du også melde skade, endre på forsikringene og se fakturaene dine. Og mye mer.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Innhold
Bygninger

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres borettslagets/sameiets bygninger ved brann, vann (også ved utett tak, men begrenset med opp til 200 000 kr pr skade, samt maksimalt erstatningsansvar per forsikringsår  600 000 kr.), naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Skade på heiser/rulletrapper, ventilasjon, solavskjerming og garasjeporter er også omfattet når bygningen er forsikret.
 • Dersom bygningen må gjenoppbygges etter en skade, dekker forsikringen merutgifter som skyldes påbud fra myndighetene om nye tekniske krav til bygget.
  Slike påbud kan være radontiltak, krav til universell utforming, økt isolasjonskrav, nye krav til sanitet, heis m.m.
Tilbehør til eiendommen
 • TV-kabler og utvendige varmekabler/varmerør i bakken med inntil kr 100 000
 • Gressklippere, snøfresere, jordfresere, samt andre arbeidsmaskiner som ikke er registreringspliktige og som har vekt under 750 kg med inntil kr 100 000. Her dekkes også fører- og passasjerulykke
 •  Inventar, fyringsolje og kjølemedium for bygningens jordvarmeanlegg, samt annet løst tilbehør til eiendommen, med inntil kr 100 000
Felleskostnader
 • Dekker tap av felleskostnader som følge av en skade som er dekket av forsikringen
 • Omfatter i tillegg boligselskapets tap av husleie i 36 måneder, fra annen virksomhet enn bolig, med totalt inntil kr 300 000.
Anticimex skadedyrforsikring
 • Omfatter bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, kakerlakker, maur, veggedyr og ulike andre skadedyr.
 • Videre dekkes bekjempelse av og bygningsskade forårsaket av følgende treskadeinsekter: Husbukk, stripet borebille, stokkmaur, praktbille, parkettbille og splintvedbille

PDF-brosjyre: Anticimex boligselskap med kasko

Styreansvar for borettslag/boligselskap

Forsikringen dekker det erstatningsansvaret til styremedlemmer i borettslaget/sameiet. Forsikringen omfatter også varamedlemmer.

Ulykkesforsikringer for personer på dugnad

Ulykkesforsikringen kan gi rett til utbetaling ved medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke som inntreffer under organisert, felles dugnadsarbeid.

Ansvarsforsikring

Dekker borettslaget/sameiets erstatningsansvar for skade på person eller ting. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være huseier. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bygget (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Rettshjelp

Dekker sameiet eller borettslaget sine kostnader til advokat når det oppstår tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister med leverandører, eller andre forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Forsikringen kan utvides til å dekke motpartens saksomkostninger.

Kriminalitet

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt eller personer som sitter i borettslaget/sameiets styre begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører borettslaget eller sameiet et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk. 
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G)
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.

Forsikring borettslag og forsikring sameie

Her er flere forsikringer som ofte velges av borettslag og sameie.

Tilleggsdekninger eiendom

 • Husleietap utover 300 000, dersom boligsameie har inntekter fra utleie til næringsvirksomhet.

Tilleggsdekninger ansvar

 • Miljøforsikring

Traktor og arbeidsmaskiner

 • Med Superforsikring dekkes både skader som rammer arbeidsmaskinen og skader som arbeidsmaskinen påfører andre ting eller personer
 • Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre maskiner/motorkjøretøy og maskinløsøre som benyttes i driften

Personbil og varebil

 • Med Superforsikring dekkes skader bilen påfører og selv blir påført
 • Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Borettslag og sameie