Ulike skadetyper

En fullstendig oversikt over forsikringer og vilkår finner du i boligselskapets forsikringsdokumenter (forsikringsavtale og vilkår). Oversikten under er et utdrag av de vanligste skadetypene vi håndterer for borettslag og sameier.

Ulike skadetyper for borettslag og sameier

Bygning

Brannskader

Dekker skade ved brann.

Naturskader

 • Dekning for naturskader i henhold til lov om naturskadeforsikring 
  Se mer på www.naturskade.no
 • Dekning for skader som skyldes andre naturskader for eksempel vind svakere enn storm, snøtyngde, snøpress og ras fra tak, innvendig frost i bygning.

Lynnedslag og elektrisk fenomen

Dekker skader som skyldes lynnedslag og elektriske fenomen som kortslutning, lysbue, overslag og overspenning.

Tyveri og skadeverk

Dekker skade eller tap som skyldes innbrudd, skadeverk og tyveri.

Vannskader

Dekker blant annet vannskader som skyldes rørbrudd, lekkasje fra rørtilkoblet utstyr (f.eks. vaskemaskin og oppvaskmaskin), følgeskader av vann som trenger inn via yttertaket, følgeskader av vann som trenger inn fra terreng eller grunn, hvis det skjer plutselig samt følgeskader av vann som lekker fra utette bad og våtrom.

Illustrasjonsbilde for skadetyper

Skader på glass og skilt

Dekker skader ved brudd, skadeverk eller tyveri av glass i vindu, vegg og dør i bygning, glass i innredning samt skilt.

Andre plutselige skader

 • Dekning for andre plutselige skader
 • Skader ved teknisk eller mekanisk svikt
 • Ekstraordinær svikt i bærende bygningskonstruksjon
 • Skader på konstruksjonen som skyldes skadedyr (bekjempelse av skadedyr må meldes til Anticimex)

Ansvar

 • Advokatforsikring.
  Juridisk rådgivning og dekning for advokatkostnader og idømte sakskostnader i tilfelle tvist
 • Styreansvarsforsikring.
  Borettslagforsikring dekker erstatningsansvaret til styremedlemmer i borettslaget. Forsikring borettslag omfatter også styreansvaret til varamedlemmer.
 • Huseieransvar
  Dekker borettslagets erstatningsansvar for skade på person eller ting. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være huseier. Som huseier kan en f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bygget (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Skadedyr

Bekjempelse av skadedyr