Guide til konflikthåndtering

Tvister mellom parter kan oppstå av ulike årsaker, og det er viktig å være forberedt på hvordan man kan unngå dem og håndtere dem når de oppstår. Les vår guide til konflikthåndtering.
Les alt om advokatforsikring

Forebygging og løsning av tvister

Hva er en Tvist?  

En tvist oppstår når to parter har uenighet om noe, og denne uenigheten ikke kan løses gjennom en enkel samtale eller forhandling. Det kan med andre ord være en tvist selv om partene er langt unna rettsapparatet.   
  
«Med tvist forstås når et krav er skriftlig fremsatt og bestridt, helt eller delvis. Vedvarende taushet i mer enn to måneder hos motparten vil også kunne anses som et bestridt krav»  

Tvister mellom parter kan oppstå av ulike årsaker, og det er viktig å være forberedt på hvordan man kan unngå dem og håndtere dem når de oppstår. Her er noen forslag for å unngå tvister og hva du bør gjøre hvis du havner i en: 

mann ved skrivebord
  1. Klare avtaler: Det første trinnet for å unngå tvister er å inngå tydelige og skriftlige avtaler. Enten det er et sameie, en entreprenørkontrakt eller en leveranseavtale, sørg for at alle vilkår og betingelser er klart definert. Dette inkluderer pris, leveringstidspunkt, ansvar og eventuelle unntak. 
  2. God kommunikasjon: Oppretthold åpen og ærlig kommunikasjon med den andre parten. Hvis det oppstår uenigheter, ta kontakt så tidlig som mulig for å løse dem. Misforståelser kan ofte unngås gjennom god dialog. 
  3. Dokumentasjon:  Lag notater om samtaler, e-postutvekslinger og møter. Dette gir deg bevis hvis en tvist skulle oppstå. Husk også å lagre alle relevante dokumenter, som kontrakter, fakturaer og kvitteringer. 
  4. Mekling og forhandlinger: Hvis en tvist likevel oppstår, prøv først å løse den gjennom mekling og forhandlinger. Sett opp et møte der begge parter kan diskutere problemet og finne en løsning. Dette kan bidra til å unngå kostbare rettssaker. 
  5. Juridisk rådgivning: Hvis forhandlinger ikke fører til en løsning, bør du søke juridisk rådgivning. En advokat kan veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og plikter. Vurder også alternative tvisteløsningsmetoder, som voldgift eller mekling.  

Advokatforsikring

Med advokatforsikring hos oss får du tilgang til 15 timer juridisk rådgivning fra advokatene våre for å unngå å havne i en tvist. Du kan konsultere advokaten for å få veiledning om kontraktsforhold, rettigheter og plikter, samt andre juridiske spørsmål. Hvis det likevel skulle oppstå en tvist, kan du ha krav på å få dekket utgiftene til en ekstern advokat.