Spørsmål og svar om personforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om personalforsikring.

Noen vanlige spørsmål

Må man betale skatt av personalforsikringer?

Kan jeg kjøpe egen sykelønnsforsikring?

Hvordan forsikre medlemmer under dugnadsarbeid?

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Flere spørsmål og svar

En av våre ansatte har skadet sine briller på arbeidsplassen

Dekker reiseforsikringen denne skaden?

Våre spesialister svarer på generelle spørsmål om forsikringer. I konkrete skadesaker, som i dette tilfellet, er det skadesenteret som skal kontaktes.

Her kan du kontakte skadeavdelingen

Dekker helseforsikring kompensasjon for en hjertelidelse?

Dekker helseforsikringen kompensasjon for eksempel for en hjertelidelse/hjerteinfarkt på linje med en ulykkesforsikring? Eller er det slik at det ikke ytes noen form for kompensasjon? Forøvrig, hvor finner jeg vilkårene?

Hvis det er akutt hjerteinfarkt, dekkes det ikke. Akuttmedisin/behandling er unntatt i helseforsikringen. Andre ikke-akutte hjertelidelser, også infarkt, vil være dekket.

Det som dekkes gjennom helseforsikringen er kun behandlingskostnader og rask tilgang til behandling, ingen direkte økonomisk kompensasjon. Unntaket er hvis vi ikke skulle få igangsatt behandling innen garantitiden. Da ytes det kr 1200 pr dag inntil behandling er i gang.

Vilkårene produseres dynamisk avhenging av produktsammensetningen og lages når vi ​oppretter en forsikringsavtale eller tilbud om en forsikringsavtale.​

Krever dere helseerklæring?

Det står ikke noe noen steder om det er krav til helseerklæring under helseforsikringen. Vi er 12 personer i vår bedrift. Må vi levere helseerklæring?

Nei, vi krever ikke helseerklæring.

Kan vi kjøpe helseforsikring når vi er bosatt i utlandet?

Kan jeg kjøpe en helseforsikring for familien når vi er bosatt i utlandet?

For å kjøpe helseforsikring må man ha fast bostedsadresse i Norge.

Kan vi kjøpe helseforsikring kun for en person?

Min mann og jeg har et aksjeselskap med kun oss to ansatt. Han er den viktigste av oss med tanke på inntjening. Kan vi kjøpe helseforsikring kun for han?

Ja, det er helt i orden å tegne helseforsikring bare for en person.

Kan jeg fortsette en forsikring ved bytte av arbeidsgiver?

Jeg har hatt innskuddspensjon i If som ansatt i en tidligere bedrift. Nå har jeg byttet jobb, og vurderer å fortsette den avtalen jeg hadde med dere tidligere. Går dette?

Ja, det vil være mulig å fortsette forsikringen.

I hvilken grad dekkes fremtidige hjertelidelser?

I hvilken grad dekkes fremtidige hjertelidelser hvis vi etablerer en kollektiv helseforsikring (den ansatte er ikke operert foreløpig)? Vi er ca 50 ansatte som vurderer dette. Vi har også en som kanskje må gå til dialyse en stund fremover. Dekkes slike eksisterende lidelser?

Etter dagens vilkår dekkes også ​eksisterende lidelse så lenge behandlingbehovet oppstår i forsikringstiden.

Hvordan kategorisere undervisningspersonale?

I forbindelse med yrkesskadeforsikring skal det oppgis en fordeling mellom kontoransatte og andre. Kontoransatte benevnes som ansatte som ikke jobber i produksjon, eksempelvis funksjonærer, advokater etc. Min virksomhet er en skole, hvis produksjon er undervisning. Hvordan kategoriseres undervisningspersonalet? Det bør kanskje skilles mellom tradisjonell klasseromsundervisning og mer aktiv undervisning knyttet til f.eks. håndverksopplæring?

Vanlig klasseromsundervisning går i kategorien "kontoransatte". Når det gjelder mer yrkesrettet undervisning vurderes dette konkret i hvert enkelt tilfelle.

Hvilken forsikring kan dekke lønn ved sykdom?

Egen næringsdrivende (frisør). Hvilken forsikring kan dekke lønn ved sykdom?

Hos NAV kan du kjøpe forsikring for sykepenger opp til 6 G. Dette er ikke en forsikring forsikringsselskapene tilbyr.

Hos oss kan du kjøpe sykeavbruddsforsikring​ som kan dekke faste, løpende utgifter, og lønn over 6G.

Hva er regelen for permisjon i ett år?

Vil gjerne vite hva som er regelen når en ansatt har ett års permisjon fra jobben. Skal/bør vedkommende meldes ut og inn i evt. annet selskap, eller bli stående i forsikringen?

Det er flere muligheter her, og det kan være lurt om du tar en prat med en forsikringsrådgiver hos oss. Her er et lite sammendrag av mulighetene:

Permittering innebærer normalt at ansettelsesforholdet består og vi har dette regelverket ved permittering:

For yrkesskade

Permitterte skal ha yrkesskadeforsikring, men prisen reduseres med 50 %.

For annen ulykke og/eller annen sykdom

Permitterte skal være med i dekningen i inntil seks måneder. Premien reduseres ikke. For svangerskapspermisjon er det egne og lovstyrte regler.

Frivillig permisjon

Her velger bedriften selv hva de ønsker. Når det gjelder lovpålagt yrkesskade gjelder det på arbeidsstedet i arbeidstiden (eventuelt på reise til og fra arbeid), så denne dekningen bortfaller. Andre dekninger kan bedriften velge å opprettholde.

Hva er godkjent samboer?

I forsikringsavtalen vises det til "godkjent samboer." Hva er det?

Som samboer regnes: person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede.

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Hva dekker helseforsikring av psykologhjelp?

Angående helseforsikring. Hvis en person i bedriften med 10 ansatte dør i for eksempel en trafikkulykke på jobb. Vil da en helseforsikring dekke psykologhjelp for de andre i bedriften som kanskje tar dette så tungt at det går ut over jobben?

I en slik situasjon vil helseforsikringen dekke psykologbehandling for de ansatte. Enten ved enkelttimer eller gruppesamtaler.

Henvisning til lege før forsikringen trer i kraft

Jeg fikk henvisning til lege før helseforsikringen trådte i kraft. Vil denne henvisningen være gyldig?

Vår helseforsikring dekker ikke henvisninger som er skrevet ut innen forsikringsavtalen er inngått.

Har dere sykelønnsforsikring for ansvarlige selskap?

Har dere sykelønnsforsikring for ansvarlige selskap?

Sykelønnsforsikring kan gjelde uansett type selskap for personer med vanlig arbeidsinntekt – skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

For øvrig kan "sykeavbruddforsikring" til selvstendig næringsdrivende, dekke sykelønn over 6 G også for ansvarlige med personinntekt i et ANS.

Er helseforsikring skattebelagt?

Er helseforsikring skattebelagt, og hvor står dette i loven?

Premien er innberetningspliktig som inntekt. Det er skattelovens § 5-12 som er utgangspunktet.

Er gruppelivsforsikring noe bedriften er forpliktet til å ha?

Nei, de eneste obligatoriske personalforsikringer er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring.

Her kan du lære mer om obligatoriske forsikringer og forsikringer som arbeidsgiver også kan velge å tilby.

Dekker reiseforsikringen ansvar?

Hei, jeg har reiseforsikring og ulykkesforsikring hos dere. Mitt spørsmål er om ansvarsforsikring inngår i reiseforsikringen?

En vanlig helårs reiseforsikring for privatpersoner dekker privatrettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land.