Spørsmål og svar om eiendomsforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om eiendomsforsikring.

Aldersfradrag ved lekkasje fra bereder

Om man har en lekkasje fra bereder som skader flere ting, trekkes det da aldersfradrag av alt eller bare berederen?

Aldersfradrag kan også gjøres på de andre tingene som blir skadet. Hvor stort fradraget blir, avhenger av hva slags type forsikring som er tegnet.

For bedriftsforsikringer er hovedregelen at når vi erstatter brukte ting med nye ved en skade, må verdiøkningen overstige 40 % før vi gjør fradrag. For berederen er det andre fradragsregler.

Betingelser for bruk av verdiskap

Hvilke forsikringsbetingelser gjelder for bruk av JØLI verdiskap V2SD45?

Jøli Safe har 2 FG-godkjente skap i liste l : V2SA45 utgave og V2SB45 utgave - ikke D som forespurt.

V2SD45 har vi ingen opplysninger om, jeg tror D er en skrivefeil og at det er ment A eller B, men dersom skapet eksisterer - så er dette et skap som ikke er FG-godkjent og kommer inn under betegnelsen låst skuff/skap.

Om dette er et av skapene V2SA45 eller V2SB45, er de godkjent for maksimal forsikringssum kr 1 000 000, hvorav kontanter/ihendehaverpapirer ikke må overstige kr 300 000.

Verdiskapet skal være plassert i bygning eller rom i bygning sikret iht. forsikringsselskapenes regelverk.

FG-vurderte i 90/91 liste I skapene og konkluderte med at disse burde utfases - for skap kjøpt etter 01.07.78 foretas det derfor individuell vurdering før det dekkes innholdsforsikring. Vurderingen består av hva som skal oppbevares, beliggenhet og øvrige bygningstekniske sikringstiltak, for eksempel alarm.

Innholdsforsikring tegnes ikke alene, men som et tillegg til annen næringsforsikring.

Dekker forsikringen vannskade mellom leiligheter?

I våre vilkår forsikring for borettslag og boligsameie dekker vi vannskader etter bestemmelser. Vi dekker alle vannskader med følgende unntak:

 1. Skade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann
 2. Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier, uansett årsak til dette
 3. Tap av gass, vann eller annen væske
 4. Skade som skyldes kondens
 5. Skade ved vann som trenger inn i bygningen på annen måte enn fra terreng eller grunn slik at det blir stående vann på gulvet
 6. Skade ved vann som erstattes i henhold til naturskadevilkårene

Kort oppsummert betyr dette at vi dekker alle vannskader som skjer inne, unntatt i eget våtrom, uansett årsak.

Dekker forsikringen varer i frys?

En industriforsikring med varer, dekker denne varer i frys? Eventuelt hva må til for at varer i frys skal dekkes?

Forsikringen dekker ikke matvarer i fryser. For å få dekket matvarer i fryser må du kjøpe egen fryseforsikring hos oss.

Dekker maskinforsikringen innbygging av maskiner ved brann?

Dekker maskinforsikringen innbygging av maskiner ved brann?

Det vi definerer som en ren maskinforsikring dekker ikke brann. Det er mulig det er en bedriftsforsikring som dekker maskin, inventar og løsøre du mener med maskinforsikring? For at en brannskade skal være dekket må en slik vanlig bedrifts-/ industriforsikring være tegnet.

Når det gjelder innbygging av maskiner, ser jeg for meg at dette er et tiltak​ som skal ha en funksjon for å skjerme maskinen og eller omgivelsene rundt for støy eller annet. Uansett er det viktig å spesifisere at forsikringen skal omfatte dette, og at det blir tatt med som en del av forsikringssummen når den blir fastsatt for maskin-, løsøre- og inventardekningen. Da er det ingen tvil om at dette er omfattet, og vil da bli dekket ved en brannskade.

Er det rabatt ved termografering?

Jeg har lest flere steder at man kan få redusert forsikringspris om man gjenomfører termografi av elektrisk anlegg og maskiner, for eksempel i en produksjonsbedrift. Er dette tilfelle, og hvor kan man lese mere om dette? Lurer på dette da vi driver med termografering.

På generell basis vil det bli foretatt en helhetsvurdering av kundens risiko hvorvidt det blir gitt noe rabatt for termografering.

Våre landbrukskunder får en fast rabatt når de har inngått en termograferingsavtale.​

Er det yrkesskadedekning i fullverdiforsikring for borettslag?

Er det yrkesskadedekning i fullverdiforsikring for borettslag?

Ja, i våre borettslagsvilkår har vi med en liten yrkesskadedekning for kortvarig og tilfeldig arbeidskraft.

Når forsikringstaker kortvarig og tilfeldig er å betrakte som arbeidsgiver etter Lov om yrkesskader, paragraf 2a, hefter Selskapet overfor skadelidte som etter lovens paragraf 2b er å betrakte som arbeidstaker. Denne bestemmelse gjelder også for
borettslagets styremedlemmer i den utstrekning disse er omfattet av loven.

Borettslaget plikter likevel å tegne særskilt forsikring for alle arbeidstakere som ikke er ansatt tilfeldig og kortvarig.

FG-godkjent brann- og tyverialarm

Jeg tilhører en grafisk bedrift som vurderer og anskaffe FG-godkjent brann- og tyverialarm. Hvilke krav settes for at det skal kunne gi reduksjon i forsikringen, og hvor mye reduksjon i prisen kan oppnås?

For å kunne gi deg et presist svar må vi ha litt mere konkrete opplysninger om virksomheten, men jeg gir deg allikevel noen generelle opplysninger.

Vi gir rabatt for brann og innbruddsalarm

Rabatten vi avhenge av flere ting:

 • Først og fremst hvilke type alarm som blir installert
 • og hvilken type forsikringsdekning som er valgt

Det stilles også krav til dokumentasjon på at alarmen er installert og at den blir etterkontrollert.

For brann er også avstand til brannvesenet avgjørende. Jo nærmere brannstasjon du holder til, jo høyere rabatt kan du få. Rabatten varierer fra 5 - 20 % fordi brannelementet utgjør den største delen av premien.

For innbrudd finnes det flere typer løsninger

 • Grad 2, alarmoverføring til FG godkjent alarmstasjon
 • Grad 2, overvåket alarmoverføring til FG godkjent alarmstasjon
 • Grad 3, alarmoverføring til FG godkjent alarmstasjon
 • Grad 3, overvåket alarmoverføring til FG godkjent alarmstasjon

Rabatten her kan variere fra 10 - 30% avhengig av type alarmanlegg. Her krever vi kopi av ferdigattest på at FG-godkjent alarm er installert.

Det er fint at du velger et FG-godkjent anlegg ettersom det er det eneste vi gir rabatt for.

Finnes det forsikring for lønn til ansatte?

Finnes det en firmaforsikring som dekker lønn for ansatte i for eksempel to måneder hvis kontoret er for eksempel brent opp eller ubrukelig eller en lignende ulykke?

Det er mulig å kjøpe egen forsikring som dekker lønn til ansatte etter skade. Denne må tegnes i tillegg til en vanlig kontorforsikring.

Hvilke konsekvenser får det å endre ansvarstid?

Jeg har en fullverdi avbruddsforsikring med ansvarstid på 12 måneder. Jeg vurderer å redusere ansvarstiden til 6 måneder. Hvilke konsekvens kan dette få ved en skade? ​

Ansvarstiden bør settes til den tid det vil ta fra virksomheten blir rammet av en skade, og så lenge du mener en skade kan påvirke driftsresultatet i negativ retning. Tenk deg at virksomheten får en stor brann som rammer bygninger, maskiner og varer.

Hvor lang tid vil det ta før du er inne i ny bygning igjen? Hvor lang tid vil det ta å få tak i ny maskinpark? Når det er på plass, hva trenger du av innkjøringstid, med eventuell opplæring av ansatte på nye maskiner.

Kanskje har noen av dine ansatte sluttet, slik at du må rekruttere på nytt? Alt dette tar tid. Vår erfaring er et det tar lengre tid enn hva man først trodde. Det neste er effekten av å være ute av markedet.

Hvor lang tid vil det ta før du igjen har en markedsposisjon lik den du hadde før skaden. Hvor lojale er kundene dine? Stiller konkurrentene opp med sine produkter og knytter kunden til seg? Hvordan kan du eventuelt betjene kundene dine ved å kjøpe substituttvarer hos en konkurrent, eventuelt få til leieproduksjon.

Vår erfaring er at her er optimismen stor når forsikringen kjøpes, mens erfaringen ofte er en annen. Avbruddsforsikringen skal dekke forskjellen mellom antatt driftsresultat i ansvarstiden med og uten skade.

Finnes det forsikring som dekker tapte leieinntekter for bolig?

Finnes det forsikring som dekker tapte leieinntekter for bolig?​

Ja, våre bolighusvilkår innholder dekning for husleietap med inntil 36 måneder etter en erstatningsmessig skade. Erstatningen er begrenset til 20 % av premiegrunnlaget (forsikringssummen på bygningen).

Dersom det er en annen bygningstype en bolighus, er det mulig å forsikre husleietap som egen dekning.

Får jeg dekket flomskade på eiendommen min

Vil jeg få dekket flomskade på eiendommen min? Jeg har ikke hatt problemer tidligere, men med klimaendringen som alle snakker om, begynner jeg å bli engstelig for at også min eiendom kan bli rammet av en stormflo.

På kartportalen for kommunen din kan du finne svar på om hvilken kote eiendommen din ligger på. Her vil du få en pekepinn på sannsynligheten for at vannstanden overstiger eiendommen din.

Skulle dette skje vil forsikringen (ut fra dagens forsikringsvilkår) dekke den første skaden som oppstår. Så vil det bli vurdert om det er nødvendig med tiltak for å sikre at slik skade gjentar seg. Dersom sikringstiltak ikke blir gjennomført da vil det kunne bli problemer med å få erstatning for fremtidige skader.

Skade på bygning i leid lokale

Jeg lurer på om If har en tilleggsforsikring for butikk som dekker skade på bygning i leid lokale, eller om man kun kan forsikre løsøre?

I utgangspunktet er det bygningens eier sin forsikring som skal dekke skade på bygningen. Dersom leietaker har foretatt bygningsmessige tilleggsinnredning som ikke er omfattet av bygningseierens forsikring, har leietakeren mulighet til å kjøpe en tilleggsdekning for dette.

Vindusglass mindre enn 5 kvadratmeter, og skilt inntil kr 15 000 er også inkludert i leietakers butikkforsikring.

Andre bygningsskader må evt. dekkes av bygningseierens forsikring.

Forsikring på Kreta

Jeg eier en leilighet som er en del av et sameie på Kreta. Kan dere dekke forsikring av sameiet (lavblokk)?

Vi forsikrer ikke del av bygninger/bygninger i utlandet. Men vi anbefaler at du kjøper forsikring på Kreta. Forsikringen blir ofte mye billigere når den kjøpes i det landet bygget ligger. Det blir også riktig i forhold til lover og regler som gjelder i landet, og lettere dersom det skulle oppstå en skade.

Har dere forsikring for sameier?

Tilbyr dere forsikring for sameier (bygningsforsikring)?

Ja vi tilbyr bygningsforsikring for sameier. Kontakt oss hvis du vil ha et tilbud på denne forsikringen.

Hva dekker maskinforsikringen?

Dekker maskinforsikringen tilbehør og reservedeler til maskinen ved brann?

En ren maskinforsikring dekker ikke brann, den dekker plutselige og uforutsette fysiske skader på maskinen.

I de fleste tilfeller tegnes det en bedriftsforsikring som gjelder maskiner, inventar og løsøre som skal dekke skader ved brann, da vil reservedeler og tilbehør være omfattet av den forsikringen.

Hva dekker en påbudsforsikring?

Kan du forklare nærmere hva påbudsforsikringen dekker? Hvilke opplysninger trengs for en korrekt vurdering av påbudet? Hva med fredede eller vernede bygninger? Er disse også dekket under påbudsforsikringen?

Påbud fra offentlig myndighet dekkes i henhold til våre vilkår. Hvorvidt merutgifter pga. offentlig påbud kommer til anvendelse, vurderes fra sak til sak.

Endringer i tekniske krav til bygninger (ny plan- og bygningslov, miljø osv.) er der dette oftest blir brukt. Dersom skaden er tilstrekkelig stor, og nye forskrifter kommer til anvendelse, for eksempel angående utbedringer av ventilasjon, isolasjon eller heis etter en skade, vil vår påbudsdekning kunne benyttes. Vi dekker utgifter til for eksempel tykkere isolasjon, enn det som opprinnelig var i bygningen fordi den nye loven krever det.

Dersom du skal vurdere hvor høy sum du trenger i forbindelse med en påbudsdekning, må du ta utgangspunkt i om bygningen blir totalskadet og hvilke offentlige påbud som da vil gjelde for denne bygningen.

Fredede og verneverdige bygninger skal vurderes spesielt, og her er det ofte flere ting som må vurderes.

Hva dekkes når entreprenøren går konkurs?

Dekker sameie-/byggeforsikring skader forårsaket av håndverker når entrepenøren går konkurs?

Hvis du mener konkrete, erstatningsmessige skader som er gjort av håndverker mens han jobbet på bygget, f.eks. slår en spiker gjennom et vannrør som igjen fører til vannskade, vil vi dekke dette selv om håndverker har gått konkurs.

Det må være et skadetilfelle for at vi skal erstatte noe. Tap ved f.eks. utsettelser som kunden blir påført for at han må finne en ny håndverker som også kan forsinke arbeidet, dekkes ikke av forsikringen. Da er det ikke noe konkret skadetilfelle å vise til.

Hva er førsterisiko?

Jeg har tingene dekket til førsterisiko. Hva betyr dette? ​

Ved førsterisiko dekker forsikringsselskapet skade inntil den oppgitt forsikringssum.
Erstatningen vil ikke overstige hva det vil koste å gjenanskaffe en tilsvarende ting.
Dersom forsikringssummen er satt lavere enn den totale verdien av tingen(e), må du selv måtte betale den delen som overstiger forsikringssummen. Det er viktig å tenke på den totale konsekvensen ved en skade, og sette forsikringssummen så riktig som mulig i forhold til tingenes reelle verdi.

Hva er nedskrivningssats på varmepumpe?

En tre år gammel varmepumpe til 15000 i innkjøp. Hva er nedskrivningssatsen på noe slikt? Den er nå ødelagt (ved uhell) og skal erstattes. Hva er den verdt i dag (før den ble ødelagt selvsagt)?

På generelt grunnlag kan det sies at om skaden er et elektrisk fenomen er det et aldersfradrag på 10 % av skaden for hvert år siden tingen ble tatt i bruk som ny, men ikke mer enn 80 %.

Hva er utvidet sum for bygningsmessig innredning?

Hvilken sum ligger til grunn når bygningsmessig innredning er utvidet?

Regner med at det er en bedrift, butikk eller et kontor du har hos oss. Da er bygningsmessig innredning inkludert med maks kr 150 000 i våre vilkår.

Hvis du synes denne summen er for lav, kan du altså utvide denne, med det som overstiger kr 150 000.

Dette gjelder bygningsmessig innredning som du som leietaker ​betaler, og som det ikke er naturlig at huseier vil få erstattet (ønsker å erstatte) dersom bygningen brenner.

Hvem har ansvar for arbeid som ikke er ferdig?

Jeg hadde vannskade i stoppekran for fire år siden. Jeg bor i borettslag, og arbeidene ble utført av håndverkere, og ble gjort av forretningsfører. Hvem har ansvar for arbeid som ikke er ferdig?

Dersom dette var en erstatningsmessig skade som ble meldt til forsikringsselskapet, bør forretningsfører ta dette opp med forsikringselskapet slik at de finner ut av hva som er avtalt med tanke på ferdigstillelse.

Hvordan bedre brannsikkerheten?

Jeg har en bygård som leies ut til bolig og forretning. Hvordan kan jeg bedre sikkerheten mot brannskade?

Det første du må gjøre er å ha en betryggende oppbevaring av brennbart avfall, slik at uvedkommende ikke kan tenne på. Du må også holde portrommet avlåst for uvedkommen​de. Det neste som må gjøres er å anskaffe søppelcontainere med lokk av ikke brennbart materiell. Det hender dessverre at leietakere kan komme til å kaste brennbart avfall i søpla. Jeg ville også lage et lite skriv til leietakere med forklaring av tiltakene. Der kan du også gjøre oppmerksom på leietakers plikt til å ha eget brannslukningsutstyr og brannvarslere intakt.

Feil ved det elektriske anlegget og bruk av elektrisk utstyr utgjør ca 40 % av alle branntilløp. Ta initiativ til en felles el-sjekk av bygget.

Ifs vilkår i forbindelse med innlåsningstyveri

Hvordan er Ifs standard industrivilkår i forhold til et tyveri der det er brukt nøkkel? En bygning med mange leieforhold, hvor en ansatt (hos forsikringstaker) har blitt frastjålet sitt nøkkelknippe med nøkler til bygg, hvor det påfølgende natt ble begått et slikt tyveri. Finner ingen dekning, ei heller ingen unntak?

I våre vilkår har vi sikkerhetsforskrifter som forklarer hvordan man skal forholde for å unngå skade. Når det gjelder Industrivilkåret har vi en egen sikkerhetsforskrift for tyveri og hærverk. Denne sier ganske klart hvordan man skal oppbevare nøkler og hva man skal gjøre når de har kommet på avveie:

Oppbevaring av nøkler/koder

 • Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i FG-godkjent låst sikkerhetsskap forsynt med FGs merke eller ved at betrodd person bærer den på seg
 • Skapet skal være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til produsentens monteringsanvisning
 • Hvis nøkler eller koder kommer på avveie skal det omgående treffes relevante tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang
 • Fra og med den dag ansatte slutter i bedriften, skal bedriften sikre at utleverte nøkler/koder ikke fortsetter å gi vedkommende adgang til bedriftens lokaler, eiendom eller andre ting som eies/leies av bedriften
 • Dersom nøkler ikke er oppbevart etter reglene, og det ikke er gjort nødvendige tiltak for å hindre at uvedkommende får adgang via de stjålene nøklene, så har vi mulighet å gi avkortning/avslag i skadeoppgjøret

Det må derfor vurderes om disse reglene er overholdt for kunne avgjøre om tyveriet vil dekkes eller ikke. Dersom nøklene f.eks blir stjålet hjemme hos den ansatte, vil bruk av disse anses som et tyveri som skal erstattes.

Kan en bygning gjenoppbygges på et annet sted?

Dersom en bygning som er fullverdiforsikret f.eks brenner ned, vil den da kunne bygges opp igjen på en annen plass enn den opprinnelig sto? Dersom en bolig leies ut, kan fullverdiforsikring tegnes i leietakers navn og at leietaker betaler, men at huseier allikevel er den som mottar utbetalingen? Eller må bygningen være forsikret i eiers navn?

En fullverdiforsikret bygning kan gjenoppføres hvor som helst innen landets grenser. Vi anbefaler at det er eieren som tegner forsikringen, da det er eieren av bygningen som har krav på erstatningen dersom det skjer en skade.

Kan sisterne plasseres inne i vegg?

Har fått spørsmål fra en kunde om det kan få konsekvenser for fremtidig skadeutbetaling om sisterne til toalett plasseres inne i veggen, bak membran. NB! Jeg spør ikke om hva som er anbefalt eller fornuftig, men om hva som er lovlig/ulovlig.

Er litt usikker på om jeg har forstått spørsmålet, men velger gi litt generell info og noe som gjelder spesielt for rørleggere.

Dersom en skade skjer som følge av at en forskrift eller lov ikke er overholdt, kan dette føre til avkortning i skadeoppgjøret (redusert erstatning).

Vi har også en egen regel for egenandel som gjelder dersom en rørlegger blir erstatningsansvarlig. Dette er en regel som gir økende egenandel, dersom det oppstår flere skader i løpet av en toårsperiode. Med minimum kr 10 000 og opp til maks på kr 200 000.

Det er også mulig å unngå egenandel ved ansvarskader dersom du har vært skadefri den siste toårsperioden.

Må et kårhus som står tomt være fullverdiforsikret?

Dersom en bolig står tom, bør alltid forsikringen vurderes. Står boligen bare midlertidig tom bør ordinær forsikring med fullverdi opprettholdes.

Står den tom fordi den skal totalrehabiliteres/bygges om, bør en byggeforsikring vurderes.

Dersom huset står tomt på mer permanent basis (flere år), og ingen har planer om å flytte inn igjen, anbefales det at forsikringen gjøres om til en brannforsikring med førsterisikoforsikringssum.

Hvor mye kontanter kan jeg oppbevare i verdiskapet i butikken?

Butikkforsikringen din dekker inntil kr 15 000 oppbevart i låst skuff eller skap. Dersom du har, eller kan velge vår If Pluss Næring forsikring, vil du få utvidet dekningen i låst verdiskap til kr 100 000.

Trenger du en bedre dekning, med høyere sum må du kjøpe en egen innbruddsforsikring.

Det er type verdiskap som da vil avgjøre hvor mye du kan oppbevare i skapet. På innsiden av døra i verdiskapet er det et oblat som opplyser hvilke sikringsklasse skapet har. Forsikringsselskapenens Godkjennelsesnevnd gir deg informasjon om hvilke maksimumsbeløp skapet er godkjent for.

Det er viktig at du kontrollerer forsikringsbeviset ditt for å finne ut hvilken type forsikring du har, og om du trenger å gjøre noen endringer.

Forsikring for opphold i kontordriften

Vi har et legekontor hvor det jobber flere leger. Er det noe spesielt vi bør tenke på dersom vi får skade som gjør at vi får et opphold i kontordriften?

Vi anbefaler at dere kjøper en avbruddsforsikring hvor det fremkommer helt klart hvem som har rett til å få utbetalt erstatning. Er det den enkelte lege, eller er det legekontoret som sådant? Har et legekontor som er organisert som kontorfelleskap, DA eller ANS selv noen "inntekter"?

Mange slike legekontorer har "inntekter" i form av faste beløp legene betaler inn hver måned. Hvem lider "tap" - legekontoret eller legene? Pass på at det i forsikringsavtalen helt eksplisitt fremgår at avbruddet gjelder det tap den enkelte lege måtte få, slik at det ikke er noen tvil om dette. Det må være slik at den som taper penger, er den som får erstatning.

Rabatt for sprinkling av eldre bygårder

Jeg har noen spørsmål angående sprinkling i eldre bygårder (1890-gårder). Hva slags forsikringsrabatter kan man oppnå ved sprinkling (delvis/heldekkende/FG-godkjent)? Finnes det noe fond eller lignende som man kan søke om økonomisk støtte til slike tiltak?

Den beste sikringen er et sprinkleranlegg som dekker hele bygget. Dersom anlegget er FG-godkjent, med karakter 8 eller bedre, vil det etter dagens regler kunne gis inntil 60 % rabatt på brannpremien for bygget. Dersom sprinkleranlegget er tilknyttet alarm, sammen med brannalarm, kan samlet rabatt bli 70 % på brannpremien.

En noe enklere form for sprinkling er boligsprinkling. Dersom hele bygget er dekket av et slikt anlegg kan brannpremien reduseres med inntil 30 %. En delvis sprinkling av slike gamle bygårder gir ingen rabatt.

Vi kjenner ikke til generelle tilskuddsordninger for brannsikringsanlegg. Men det er mulig at for eksempel Stiftelsen UNI gir tilskudd til brannsikring av fredede/vernede bygninger som er i eie av ideelle stiftelser eller organisasjoner.

Spørsmål om TEK 10

Jeg ser i TEK10, den nyeste forskrift, at man må ha aktiv lekkasjestopper på installasjoner så som vanntilkoplede kaffemaskiner, kjøleskap etc. når dette er plassert i rom uten sluk eller vannbestandige flater. Tidligere var det mest sannsynlig nok å montere en aquastop/waterblokk, altså en passiv lekkasjevakt. Men forskriftens veiledning fra be.no spesifiserer aktiv sikring med magnetventil.

Spørsmålet mitt blir da hvordan forsikringsselskapene håndterer paragraf 13 - 20 i forskriften?

TEK 10 har ikke fått tilbakevirkende kraft slik at det kun er bygg søkt om oppføring eller bygget om/reparert etter 01.07.10 dette vil gjelde for. Det er også i henhold til nye PBL lov til å reparere tilbake til samme stand som før bare bygget ikke kommer ytterligere i strid med TEK.

For at vi skal kunne bruke forskrifter "mot" noen må årsaken eller omfanget av skaden være en direkte følge av at forskriften ikke er fulgt. For det andre må det være inntatt en sikkerhetsforskrift i vilkårene som henviser til forskriften under det eller de aktuelle punkter i vilkårene, og for det tredje må sikrede være mer enn lite å legge til last for at forskriften ikke er fulgt.

Foreløpig inneholder våre vilkår, under vannskadepunktet, kun sikkerhetsforskrift om oppvarming og at alt av rørinstallasjoner skal være utført av autorisert installatør. Dette vil medføre at dersom vedkommende eier har gjort dette selv vil vedkommende kunne få en avkortning for brudd på den sikkerhetsforskriften. Dersom installasjonen er gjort av rørlegger etter 1. juli i år og det ikke er installert en automatisk magnetventil vil vi kunne gå til regress mot installatør.

Utbetaling til huseier ved påtent brann

Jeg jobber som forfatter og håper dere kan hjelpe meg med noe. Jeg skriver om en påtent brann og lurer på hvordan det blir med forsikring til den som eier boligen? Vil den få utbetalt forsikring, eller må den som har tent på bygningen betale erstatning? Håper på svar, da jeg ikke vet hvor ellers jeg skal henvende meg for å få riktige opplysninger. På forhånd takk!

Dersom en brann er påtent vil dette bli etterforsket av politiet i samarbeid med forsikringsselskapet. Dersom eier ikke kan holdes ansvarlig for dette, altså ikke har medvikret til brannen, vil vedkommende få utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet.

Forsikringselskapet vil/kan gå til regress mot den som har tent på, og kreve det som er betalt i erstatning fra brannstifteren.