Har rådgivende ingeniører krav på erstatning ved omprosjektering?

Spørsmål: Som entreprenør i anleggsbransjen engasjerer jeg rådgivende ingeniør til å utarbeide detaljert byggeplan for et anlegg. Planen blir mottatt og arbeidet starter opp. Etter kort tid viser det seg at det ikke er mulig å gjennomføre arbeidene etter mottatt plan fordi forutsetningene viser seg å være fullstendig forskjellige fra hva rådgivende ingeniør har forutsatt. Det var ikke tatt noen forbehold i de fremlagte planer. Har rådgivende ingeniør krav på betaling for omprosjektering? Vil følgekostnader for ventetid, forlenget byggetid og riggleie med videre kunne belastes rådgivende ingeniør?

Svar: Vi gjør oppmerksom på at dette er et helt generelt svar, og at resultatet i et konkret skadetilfelle ikke nødvendigvis vil bli det samme.

Utfra de opplysningene du har kommet med, er vi av den oppfatning at rådgivende ingeniør er ansvarlig for sin leveranse. Det er han som må kontrollere at han har fått tilstrekkelige opplysninger fra sin oppdragsgiver.

Kostnader ved omprosjektering må rådgivende ingeniør ta selv. Disse vil han heller ikke få dekket under sin ansvarsforsikring som rådgivende ingeniør. Utgifter som påløper ved ombygging/utbedring av feil fra rådgivende ingeniørs side vil være dekket under dennes ansvarsforsikring i.h.t. gjeldende vilkår.

Se flere spørsmål og svar