Avkortning ved legionella.

Spørsmål: Ved tilfeller av Legionella, der f.eks. hotell/næringsbygg har smittet en person og fått erstatningskrav, men ikke foretatt den lovpålagte risikovurderingen. Hva slags avkortning blir det da på kunden (for eksempel hotell)?

Svar: Under en ansvarsforsikring vil avkorting overfor egen forsikringstaker kun være aktuelt dersom forsikringstaker har opptrådt i strid med de konkrete sikkerhetsforskrifter vi har i forsikringsvilkårene. Det må i tillegg naturligvis være årsakssammenheng mellom bruddet på sikkerhetsforskriften og skaden.

Pr idag har vi ingen sikkerhetsforskrifter i våre vilkår som kan gi grunnlag for avkorting i et tilfelle som dette. Vilkårene er imidlertid i stadig endring og tilpasses kontinuerlig et risikobilde i utvikling. Et viktig aspekt ved våre sikkerhetsforskrifter er at de er ment å ha en oppdragende effekt og virke forebyggende, og det er nok ikke utenkelig at risikoen knyttet til spredning av for eksempel legionella er noe vi vil se nærmere på.

Se flere spørsmål og svar