Spørsmål og svar om ansvarsforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Hva innebærer det egentlig at som bedrift stå ansvarlig for ulykker eller feil som berører en kunde? Hvem skal betale erstatning og hvordan kan du få hjelp til å forsvare virksomheten din i en tvist? Det er da du trenger en ansvarsforsikring.

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om ansvarsforsikring.

Bør alle ha ansvarsforsikring?

Hva dekker ansvarsforsikringen min?

Hva er styreansvarsforsikring?

Dekker huseiers forsikring en vannskade?

Flere spørsmål og svar om ansvarsforsikring

Hva er ansvarsforsikring?

Veldig enkelt forklart er ansvarsforsikring en forsikring som sikrer deg hvis virksomheten din blir dømt til å betale erstatning.

Her kan du lese mer om hva ansvarsforsikring er

Ansvarsforsikring for vaktfirma

Hva dekker ansvarsforsikringen, og i hvilke tilfeller har en bedrift som driver vaktvirksomhet behov for en slik forsikring?

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret du kan pådra deg for skader på personer eller ting som følge av den virksomheten du driver. Alle bedrifter, også vaktvirksomhet, bør ha ansvarsforsikring.

Avkortning ved legionella

Ved tilfeller av Legionella, der f.eks. hotell/næringsbygg har smittet en person og fått erstatningskrav, men ikke foretatt den lovpålagte risikovurderingen. Hva slags avkortning blir det da på kunden (for eksempel hotell).

Under en ansvarsforsikring vil avkorting overfor egen forsikringstaker kun være aktuelt dersom forsikringstaker har opptrådt i strid med de konkrete sikkerhetsforskrifter vi har i forsikringsvilkårene. Det må i tillegg naturligvis være årsakssammenheng mellom bruddet på sikkerhetsforskriften og skaden.

Pr idag har vi ingen sikkerhetsforskrifter i våre vilkår som kan gi grunnlag for avkorting i et tilfelle som dette. Vilkårene er imidlertid i stadig endring og tilpasses kontinuerlig et risikobilde i utvikling. Et viktig aspekt ved våre sikkerhetsforskrifter er at de er ment å ha en oppdragende effekt og virke forebyggende, og det er nok ikke utenkelig at risikoen knyttet til spredning av for eksempel legionella er noe vi vil se nærmere på.

Dekker ansvarsforsikring feilprosjektering?

Dekker ansvarsforsikring feilprosjektering? F.eks. at en montert trapp er underdimensjonert og må byttes?

Jeg må ta noen forutsetninger her.
Forsikrede har tydeligvis en leveranse av trapp. Denne har han prosjektert selv, alternativt fått en ekstern konsulent til å prosjektere den for seg.

Dersom trappen lider av en feil eller mangel (typisk for svakt dimensjonert), vil omgjøring av denne være et kontraktsansvar for sikrede. Dette er ikke omfattet av ansvarsforsikringen.

Hvis det er en ekstern konsulent som har forestått dimensjoneringen, må sikrede likevel stå for utbedringen, men med regress mot konsulenten når denne er ekstern.

Poenget er at man ikke kan forsikre seg mot å gjøre en dårlig jobb. Omgjøring av et arbeid som ikke holder mål, er det vi kaller kontraktsansvar.

Dekker ansvarsforsikring tap av nøkler?

Min kone har planer om å opprette et enkeltpersonforetak. Her vil hun få ansvar ved tap av nøkler. Vil en ansvarsforsikring dekke tap av nøkler og de følger dette vil få ved f.eks skifte av låssylindre? Hva vil i så fall en slik ansvarsforsikring koste?

Ja, din kone kan kjøpe en tilleggsforsikring som heter "Tap av oppdragsgivers nøkler".

Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for omkostninger ved nødvendig skifting/endring av låser/låsesystemer hos oppdragsgiver som følge av at sikrede taper nøkler tilhørende oppdragsgiver.

Dekker en styreansvarsforsikring tap som følge av mislighold?

Dekker en styreansvarsforsikring tap som følge av mislighold av styrets plikter etter asl/asal? Jeg tenker først og fremst på tilsynsplikt etter asl/asal § 6-13, og plikt til å melde oppbud etter § 3-5. Dersom forsikringen dekker dette, har aktsomhetsnivået noe å si?

Ja, styreansvarsforsikringen dekker ansvaret styrets medlemmer, adm.dir/daglig leder kan pådra seg som følge av erstatningsbetingende handlinger/unnlatelser.

Ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet, fra simpel til grov uaktsomhet. Forsettlige handlinger dekkes ikke, selvfølgelig heller ikke straffbare handlinger, da disse generelt er å anse som forsettlige.

Dekkes ansvar som følger styreformanns verv i eget firma?

Dekkes ansvar som følger med styreformanns verv i eget firma?

Jeg regner med at spørsmålet gjelder styreansvarsforsikring.

En slik forsikring vil kunne dekke det personlige ansvar som styrets medlemmer og adm.dir/daglig leder kan pådra seg for økonomisk tap (ikke for person- eller tingskade), som rammer en 3. part.

Forsikringen dekker ikke krav fra enkeltaksjonærer eller aksjonærgrupper som eier mer enn 50 % av aksjene i firmaet.

Dekkes materialer for kunde?

En tømrer oppbevarer materialer for kunde i eget lager, som skal brukes i hus han holder på å sette opp for kunde. Dette lageret brenner. Dekker da ansvarsforsikringen disse materialene (han har ikke innboforsikring)?

Nei, ansvarsforsikringen dekker ikke disse materialene. Entreprenøren (tømreren) må kjøpe en tingforsikring (prosjektforsikring) som vil dekke skader på ting som tilføres det aktuelle prosjektet.​

Er selvstendige mestere pålagt forsikring?

Er selvstendige mestere pålagt å ha forsikring ang. ansvar for jobb og skader?

Nei, selvstendige næringdsrivende som mestere eller andre håndverkere er ikke pålagt å tegne ansvarsforsikring for den virksomheten de utfører. Men vi anbefaler alle som utfører arbeid/tjenester for andre å etablere ansvarsforsikring for den virksomheten de driver.

En ansvarsforsikring vil, innenfor de gjeldende forsikringsvilkårene, dekke det rettslige erstatningsansvaret du kan pådra deg under utøvelse av virksomheten din.

Får jeg erstatning hvis jeg skader et rør?

Jeg er rørlegger og har forsikring i If. I tillegg til rørleggerarbeid, tar jeg også en del oppdrag som snekker og flislegger. Vil forsikringen min dekke skaden hvis jeg f.eks. slår inn en spiker som skader et rør i veggen mens jeg setter opp panel på en vegg?

Nei, det er viktig å være klar over at ansvarsforsikringen kun dekker den virksomheten som står i forsikringsbeviset.

Derfor er det viktig at vi får en så utfyllende beskrivelse av virksomheten din som mulig, slik at vi kan lage en forsikring som dekker hele virksomheten din.

Har rådgivende ingeniører krav på erstatning ved omprosjektering?

Som entreprenør i anleggsbransjen engasjerer jeg rådgivende ingeniør til å utarbeide detaljert byggeplan for et anlegg. Planen blir mottatt og arbeidet starter opp. Etter kort tid viser det seg at det ikke er mulig å gjennomføre arbeidene etter mottatt plan fordi forutsetningene viser seg å være fullstendig forskjellige fra hva rådgivende ingeniør har forutsatt. Det var ikke tatt noen forbehold i de fremlagte planer. Har rådgivende ingeniør krav på betaling for omprosjektering? Vil følgekostnader for ventetid, forlenget byggetid og riggleie med videre kunne belastes rådgivende ingeniør?

Svar

Vi gjør oppmerksom på at dette er et helt generelt svar, og at resultatet i et konkret skadetilfelle ikke nødvendigvis vil bli det samme.

Utfra de opplysningene du har kommet med, er vi av den oppfatning at rådgivende ingeniør er ansvarlig for sin leveranse. Det er han som må kontrollere at han har fått tilstrekkelige opplysninger fra sin oppdragsgiver.

Kostnader ved omprosjektering må rådgivende ingeniør ta selv. Disse vil han heller ikke få dekket under sin ansvarsforsikring som rådgivende ingeniør. Utgifter som påløper ved ombygging/utbedring av feil fra rådgivende ingeniørs side vil være dekket under dennes ansvarsforsikring i.h.t. gjeldende vilkår.

Hva dekker innleides forsikring?

Vi leier inn en selvstendig næringsdrivende som har ansvarsforsikring hos dere. Denne forsikringen dekker bedriftsansvar innen varme -og sanitærinstallatør. Vi leier han som mekaniker innen installasjon/ legging av rør og gassinstallasjoner (luftgasser). Feil her kan medføre alvorlige hendelser. Mitt spørsmål er i hvilken grad hans forsikring dekker skader på seg selv, vårt utstyr og eventuelt 3. mann.

Ansvarsforsikringen vil dekke skader på oppdragsgiverens utstyr/eiendom, gitt at dette ikke er en del av installatørens leveranse til oppdragsgiver.

Ansvar for skade påført en utenforstående 3. mann er også dekket under denne forsikringen, men den vil ikke gjelde for skade/tap som rammer installatøren selv.

Hva dekkes når det er vannskade?

I forbindelse med oppsetting av en vegg i en gang, treffer lærlingen (ansatt hos en selvstendig næringsdrivende) et avløpsrør inne i veggen med en spiker (han var ikke klar over at avløpsrøret befant seg der). Etter litt over et år oppdages vannskader og vegg og gulv i gangen som ble pusset opp må skiftes ut. Hva dekkes av ansvarsforsikringen?

Lærlingen er dekket under arbeidgiverens forsikring. Ansvaret ligger nok hos arbeidsgiveren. Forutsatt at oppdraget besto i å legge gulv og sette opp vegger, dekkes reparasjon av røret som spikeren traff.

Gjenoppsetting av veggen inkl. nye materialer er kontraktsansvar/omgjøring av eget arbeid, og ikke dekket av forsikringen.

Hva er borettslaget ansvarlig for?

Er et borettslag ansvarlig for f.eks. fliser som er sprukket på et bad i en leilighet, dør til bad som ikke passer til døråpningen lenger, vindu som det trekker fra, ytterdør som det trekker fra osv?

Vanskelig å svare konkret og kort på dette, men her er et forsøk:

Dette handler tydeligvis om ansvar for vedlikehold. Beboer bør se hva som er beskrevet om vedlikeholdsplikt i husleiekontrakten.

Generelt ligger det innvendige vedlikeholdet på beboer, mens det utvendige er borettslagets ansvar. Det er imidlertid avtalefrihet her, slik at det er mulig å overføre alt av vedlikeholdsplikt på beboer/andelseier. Det er mest praktisk der borettslaget består av rekkehus eller eneboliger.

Ut fra spørsmålet tror jeg beboer har ansvaret for de forhold som nevnes.

Hva er forskjellen mellom formuesskadeforsikring og konsulentansvarsforsikring?

Jeg er i ferd med å starte en egen virksomhet hvor jeg skal drive med rådgivning innenfor bygg og anlegg. Jeg holder på å vurdere mitt forsikringsbehov og vil gjerne vite mer om forskjellene mellom en formuesskadeforsikring og en konsulentansvarsforsikring. Kan jeg få tilsendt forsikringsvilkår for begge dekninger slik at jeg har et sammenlikningsgrunnlag?

I korte trekk kan vi si at formuesskadeforsikring dekker det økonomiske tapet (ikke skade på ting eller person) du kan påføre andre under utførelse av virksomheten din. En konsulentansvarsforsikring er en "pakkeforsikring", som både omfatter formuesskadeforsikring og såkalt "alminnelig ansvar", som dekker ansvar for person- eller tingskader.

Hva er lærerens ansvar ved barns handlinger?

Jeg er student og holder på med oppgave om brannsikkerhet og ansvar. Lurer på hvordan det er med ansvar til lærer på skolen om det oppstår brann i klasserommet som er påsatt av elev når ingen voksne har sett dette. Er det foreldre, rektor eller lærer som har ansvaret for eventuell skade?

Erstatningslovens § 1 hjemler ansvar for barns handlinger. Skyldansvar er regelen, vurderes ut fra barnets alder/utvikling etc. Dette er da barnets eget ansvar.

§ 1-2 nr 2 - Objektivt ansvar for barns skyldansvar, dog maksimert til kr 5 000 ved hvert skadetilfelle. Obs! Forutsetter at barnet kan klandres.

Skoler (og andre) som har tilsyn med barn kan bli ansvarlige for barns handlinger dersom skolen er å klandre for at skaden skjedde, typisk at det er svikt i tilsynet med barna. Rettspraksis viser at det skal generelt en del til før man vil si at det er svikt i tilsynet. Dette gjelder både foreldre og andre som har tilsyn med barn. Det blir imidlertid konkrete vurderinger i det enkelte tilfellet.

Hva er underslagsforsikring?

Vårt idrettsslag har forsikringer hos dere. Jeg er kasserer for undergruppen Idrettsskolen. Vi ønsker informasjon om underslagsforsikring.

Alle idrettslag og klubber er nå pålagt av Norges Idrettsforbund å dekke underslagsforsikring, eller kriminalitetsforsikring som forsikringen egentlig heter.
Forsikringen kjøpes på kollektivt basis, det vil si at basert på idrettslagets samlede årlige inntekter omfatter forsikringen alle som kan underslå midler som tilhører laget/klubben. Forsikringssum kan velges, men det er mest vanlig med kr 500 000 eller kr 1 000 000. Egenandel ved skade er kr 15 000. Alle forsikringstilfeller må politianmeldes.

Kriminalitesforsikringen etableres som en enkeltstående forsikring eller som en del av If Klubbforsikring der forsikringssummen er kr 500.000. If Klubbforsikring er en prisgunstig forsikringspakke som inneholder Idrettsforsikring (idrettsulykke), arrangøransvar for idrettslaget/klubben samt den aktuelle underslagforsikringen. Pris for klubbforsikringen er basert på idrettslagets medlemsantall.

Hva får jeg dekket når rørkobling ryker?

Jeg er rørlegger og har bygd nytt bad i en villa. Rørkobling ryker og det oppstår en vannskade. Hva får jeg dekket av ansvarsforsikringen?

Du får dekket utbedring av vannskaden i bygget og eventuel på løsøre. Du har ikke dekning for reparasjon av skader på den jobben du gjorde på badet.

Hva skjer hvis jeg måker snø av vogner?

Vil jeg som eier og driver av en campingplass kunne komme i ansvar hvis jeg eller noen av mine ansatte f.eks måker snø av en campingvogn og f.eks faller gjennom taket eller skader vognen f.eks med spaden?

Ja, du vil kunne komme i ansvar hvis du skader vognene ved snømåking, og hvis dette er en del av det ordinære servicetilbudet til gjestene dine.

Det avgjørende vil være om du har utvist en erstatningsbetingende uaktsomhet ved utførelse av snømåkingen.

Hvordan beregner dere pris på styreansvarsforsikring?

Jeg opptrer som styrerepresentant i flere selskaper. Hva kan dere tilby av forsikring i den sammenheng og hvilke opplysninger er nødvendige for å beregne pris, og hvordan beregnes i fall denne?

Du kan forsikre kun ditt eget individuelle ansvar som styrerepresentant i forskjellige sammenhenger.

Det er den enkelte virksomheten som bør tegne en styreansvarsforsikring som gjelder for samtlige medlemmer av styret.

Kan et sameie forsikre seg mot konkurs hos entreprenør?

Er det mulig for et sameie å forsikre seg mot entrepenører som går konkurs? Tenker på hvis man får utført en jobb og entreprenøren går konkurs. Eventuelle reklamasjoner osv. i ettertid.

Et sameie kan kjøpe rettshjelpforsikring, og få dekket store deler av utgiftene til juridisk bistand i en sak mot entreprenøren. Men det vil jo høyst sannsynlig ikke vinne frem i en sak mot et konkursbo.

Såvidt vi vet, kan man ikke forsikre seg mot dette. En oppdragsgiver vil jo heller ikke kunne melde et prioritert krav i et konkursbo, så her er det nok ikke stort å hente. Vi kan kanskje anbefale at man sjekker referanser hos den man setter bort et oppdrag, og eventuelt be om bankgaranti.

Kan jeg kjøpe ansvarsforsikring som lege i Norge?

Jeg skal arbeide som lege i Norge. Vår svenske ansvarsforsikring gjelder ikke der. Hva inngår i deres ansvarsforsikring, og hva koster den.

Du kan ikke kjøpe ansvarsforsikring som lege hos oss. Alt helsepersonell som skal drive behandlingsvirksomhet i Norge må melde fra til Norsk Pasientskadeerstatning, og betale en avgift dit.

Hvis du skal jobbe i den offentlige helsetjenesten, vil arbeidsgiveren din allerede være tilsluttet denne ordningen.

Kan jeg kjøpe forsikring mot underslag?

Jeg driver et reisebyrå med fem ansatte. Det viser seg at en tidligere ansatt har underslått penger i årevis. Kan jeg kjøpe forsikring mot dette i tilfelle det skjer igjen?

Ja, du kan kjøpe en kriminalitetsforsikring. Den vil dekke underslag, bedrageri, dokumentfalsk og lignende straffbare forhold begått av dine ansatte.

Kan jeg kjøpe styreansvarsforsikring?

Jeg har påtatt meg verv som styreleder i et selskap som har akkumullerte mangler og ubetalt inkasso. Kan jeg kjøpe styreansvarsforsikring og hva vil det koste?

Enkeltpersoner kan kjøpe styreansvarsforsikring kun for sitt/sine styreverv. Det enkelte foretak må kjøpe forsikring som gjelder for samtlige medlemmer av styret.
Det er viktig forvisse seg om at det er opprettet styreansvar før man takker ja til et styreverv, ettersom styrets medlemmer er solidarisk ansvarlige for de disposisjoner som gjøres i styret.

Det er viktig forvisse seg om at det er opprettet styreansvar før man takker ja til et styreverv, ettersom styrets medlemmer er solidarisk ansvarlige for de disposisjoner som gjøres i styret.

Selger dere tabbeforsikring?

Selger dere tabbeforsikring?

Nei, det er ingen selskaper som selger "tabbeforsikring". Derimot tilbyr vi ansvarsforsikring, som vil dekke erstatningsansvaret du kan pådra deg som følge av den virksomheten du driver.

Tilbyr If ansvarsforsikring til rettshjelpere?

Tilbyr dere ansvarsforsikring til rettshjelpere?

Ja, vi tilbyr ansvarsforsikring for rettshjelpere. Denne forsikringen inneholder også den sikkerhetsstillelsen du er pålagt i.h.t. Domstollovens bestemmelser.

Du bør sjekke med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hvor stor sikkerhetsstillelse du har behov for.

Ta kontakt med oss når du har avklart dette, så kan vi beregne et tilbud til deg.