Dette er endringene i den nye alderspensjonen

Pensjonsreformen

Bakgrunnen for pensjonsreformen er at vi lever stadig lengre og samtidig har en kortere yrkeskarriere. Dette medfører at det har blitt færre yrkesaktive for hver pensjonist, og det forventes at antall yrkesaktive i forhold til pensjonister vil fortsette å svekke seg. Dette betyr at det blir langt færre yrkesaktive som skal sørge for finansieringen av pensjonen i forhold til hvor mange som skal ha utbetalt pensjon.

Fleksibelt uttak

Det er nå mulig å ta ut pensjon fra 62 år for de fleste. I tillegg er det nå mulig å ta ut delvis alderspensjon fra Folketrygden. Nå er det også mulig å jobbe så mye du vil samtidig med uttak av pensjon, uten at det fører til reduksjon i pensjonsutbetalingen.

Levealdersjustering

For å motvirke økte utgifter til alderspensjon i Folketrygden, er det innført levealdersjustering. Dette medfører at årlig pensjon avhenger av forventet levealder for det enkelte årskull på det tidspunktet du blir pensjonist. Dersom det er forventet at et årskull lever litt lengre enn foregående årskull, vil årlig pensjon bli litt lavere med samme opptjening. For å motvirke denne reduksjonen kan den enkelte velge å jobbe litt lengre og få like stor, eller større pensjon. Levealdersjusteringen gjøres ved å dele pensjonsbeholdningen på forventet gjenstående levealder for det aktuelle årskullet på uttakstidspunktet.

Ny modell for opptjening

Det er innført ny opptjeningsmodell hvor det nå opptjenes en pensjonsbeholdning isteden for opptjening av pensjonspoeng. Det opptjenes nå 18,1 % av lønn opp til 7,1G hvert år, og pensjonsbeholdningen reguleres med lønnsvekst.

Eksempel

De som er født i 1963 eller senere får all pensjon beregnet etter nye regler, og de som er født mellom 1954 – 1963 får beregnet pensjonen forholdsmessig etter nye og gamle regler. De som er født i 1953 eller tidligere får all pensjon beregnet etter gamle regler.

En person født i 1963 som starter i jobb som 23 åring og har en jevn inntekt på 400.000 i hele yrkeskarrieren. Hun velger å ta ut pensjon ved 65 år, og forventet gjenstående levealder ved 65 år er beregnet til 17,53. For å forenkle beregningen har vi sett bort fra regulering i eksemplet.

Årlig opptjening:

400 000 x 18,1 % = 72 400
Pensjonsbeholdning 42 opptjeningsår:
72 400 x 42 = 3 040 800
Årlig pensjon:
3 040 800 / 17,53 = 173 463

Dersom personen i eksemplet er født i 1981 så vil samme opptjening gi en årlig pensjon pålydende 157 066. Grunnen til dette er at årskullet forventes å leve lengre, og forventet gjenstående levealder ved 65 år for 1981 kullet er beregnet til 19,36.

Regulering av pensjonen

Pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75 prosent.

Hvilke konsekvenser vil pensjonsreformen ha for deg som arbeidsgiver? Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan arbeidstakerne vil tilpasse seg de endringene som nå har skjedd, men mulige konsekvenser er at flere vil ønske å jobbe deltid fra 62 år samtidig som de tar ut alderspensjon fra Folketrygden. Andre igjen vil ønske å jobbe etter 67 år for å få en høyere pensjon. 

Vi tilbyr innskuddspensjon med lave kostnader og høy avkastning