Regler for

Banekjøring

I Motorvognvilkårenes pkt. 4.3 om begrensninger har If et punkt med følgende ordlyd: ”Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landevei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen. Forsikringen gjelder allikevel slik kjøring som er ledd i obligatorisk opplæring til førerkort eller for glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, MA eller autorisert trafikkskole.”

Banekurs som er godkjent av oss 

2016

2017

 • California Superbike School (CSS) – Level 1-4
 • NAF MC Oslo oppfriskningskurs
 • Tango MC – oppfriskningskurs
 • Krona MC Sikkerhetskurs

For påmelding tar du kontakt med de enkelte arrangørene.

Førerutviklingskurs avholdt av andre aktører

Det er i samfunnets interesse, og dermed vår, at trafikanter som ønsker å perfeksjonere seg med tanke på sikrest mulig atferd i trafikken har de beste muligheter til å gjøre dette. Vi er godt kjent med at det arrangeres førerutviklingskurs av mange andre enn de organisasjonene som er nevnt i vilkårsteksten gjengitt over, og flere av disse har et innhold som er helt i tråd med vårt syn på akseptabel risiko.

Vi ønsker å legge til rette for at våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at forsikringen deres dekker en eventuell skade som måtte skje under slike kurs.

Nedenfor følger de kravene vi setter til slike førerutviklingskurs. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset, og da kan både du som kunde og kursarrangøren være trygge på at forsikringen i If gjelder under arrangementet.

Krav til arrangør og kurs

 • I innbydelsen til kurset må det fremgå at det holdes i henhold til nedenstående regler (samsvarserklæring)
 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • Kurset må ikke tillate såkalt "fri-kjøring", dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige
 • Det skal være instruksjon under hele kurset
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand

Rettledning til arrangør

Arrangør som vil ha sitt kurs godkjent, må sende skriftlig kursplan til:

If Skadeforsikring
v. Ola Roll
Pris og Produkt Privat – Motor
Postboks 240
1326 Lysaker
e-postadresse: ola.roll@if.no

Kurset må ha sitt eget navn for å unngå sammenblanding hvis arrangøren avholder kurs med ulikt innhold.
Kursplanen skal være signert av ansvarlig leder som derved påtar seg rettslig ansvar for at kurs gjennomføres i henhold til den.

Oppstår det skade på kjøretøy forsikret i If under kjøring tilknyttet kurset, skal arrangøren gi kursdeltakeren en skriftlig bevitnelse på hvordan skaden oppstod og om den oppstod under eller i direkte forbindelse med øvelse som ligger innenfor rammen av det godkjente kursopplegget.

Reglene for motorvognforsikring på banekurs er gjeldende fra 1. april 2010.​

Trenger du å oppgradere forsikringen din?

Chat med oss

Ring oss på 02400

Skademeldingsskjema for bil

Du bør alltid ha en skademelding liggende i bilen. Da sikrer du at fullstendig informasjon blir skrevet ned etter et uhell.

Bestill skademeldingsskjema