Regler for

Banekjøring

I Motorvognvilkårenes pkt. 4.3 om begrensninger har If et punkt med følgende ordlyd: ”Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landevei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen. Forsikringen gjelder allikevel slik kjøring som er ledd i obligatorisk opplæring til førerkort eller for glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, MA eller autorisert trafikkskole.”

Banekurs som er godkjent av oss (2016)

For påmelding tar du kontakt med de enkelte arrangørene.

Førerutviklingskurs avholdt av andre aktører

Det er i samfunnets interesse, og dermed vår, at trafikanter som ønsker å perfeksjonere seg med tanke på sikrest mulig atferd i trafikken har de beste muligheter til å gjøre dette. Vi er godt kjent med at det arrangeres førerutviklingskurs av mange andre enn de organisasjonene som er nevnt i vilkårsteksten gjengitt over, og flere av disse har et innhold som er helt i tråd med vårt syn på akseptabel risiko.

Vi ønsker å legge til rette for at våre kunder skal kunne gjennomføre slike kurs i trygg forvissning om at forsikringen deres dekker en eventuell skade som måtte skje under slike kurs.

Nedenfor følger de kravene vi setter til slike førerutviklingskurs. Når disse kravene er innfridd i sin helhet, godkjenner vi kurset, og da kan både du som kunde og kursarrangøren være trygge på at forsikringen i If gjelder under arrangementet.

Krav til arrangør og kurs

 • I innbydelsen til kurset må det fremgå at det holdes i henhold til nedenstående regler (samsvarserklæring)
 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter
 • Kurset må ikke tillate såkalt "fri-kjøring", dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige
 • Det skal være instruksjon under hele kurset
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand

Rettledning til arrangør

Arrangør som vil ha sitt kurs godkjent, må sende skriftlig kursplan til:

If Skadeforsikring
v. Ola Roll
Pris og Produkt Privat – Motor
Postboks 240
1326 Lysaker
e-postadresse: ola.roll@if.no

Kurset må ha sitt eget navn for å unngå sammenblanding hvis arrangøren avholder kurs med ulikt innhold.
Kursplanen skal være signert av ansvarlig leder som derved påtar seg rettslig ansvar for at kurs gjennomføres i henhold til den.

Oppstår det skade på kjøretøy forsikret i If under kjøring tilknyttet kurset, skal arrangøren gi kursdeltakeren en skriftlig bevitnelse på hvordan skaden oppstod og om den oppstod under eller i direkte forbindelse med øvelse som ligger innenfor rammen av det godkjente kursopplegget.

Reglene for motorvognforsikring på banekurs er gjeldende fra 1. april 2010.​

Trenger du å oppgradere forsikringen din?

Chat med oss

Ring oss på 02400

Skademeldingsskjema for bil

Du bør alltid ha en skademelding liggende i bilen. Da sikrer du at fullstendig informasjon blir skrevet ned etter et uhell.

Bestill skademeldingsskjema