God motivasjon og egeninnsats gir avkastning

Stein Gunnes sier at det er en svært viktig oppgave for MEF å synliggjøre at det er økonomisk lønnsomt å tenke miljø og å bidra til å utvikle nye virksomhetsområder for spesialavdelingene. Dette vil kunne gi store miljøgevinster og samtidig sikre verdiskapning i bedriftene gjennom blant annet råvare- og energiproduksjon.​​​

Rasjonell og effektiv drift er avgjørende

For alle bransjene i MEF er rasjonell og effektiv drift avgjørende. Det betyr blant annet at det er viktig å bruke minst mulig drivstoff på de tjenesteoppdrag som utføres.

Miljøfokuset i MEF varierer, og er avhengig av type virksomhet. De fleste medlemmene i MEF er tilknyttet alminnelig anleggsvirksomhet dvs. ca 1720 bedrifter. 140 bedrifter arbeider som skogsentrepenører, 70 bedrifter innen gjenvinning og avfallshåndtering og 24 bedrifter som brønnborere/spesialborere.

Miljøregnskap gir oversikt over lønnsomhet og utslipp

For å påvirke miljøet på en positiv måte må bedriften ha kunnskap om maskiner og utstyr, bytte ut eldre maskiner med moderne maskiner og etablere gode sjåførrutiner. Dette gir blant annet kostnadsbesparelse, smartere logistikk og bedre økonomi. Enkelte maskinentreprenører, på tvers av bransjene, har etablert såkalt "miljøregnskap". De utvikler gode rutiner slik at det blir mindre skader på miljøet, samt reduksjon av kostnader i egen drift.

MEF har ambisjoner om å bidra til at flere bedrifter etablerer og tar i bruk miljøregnskap. Ingenting er bedre enn å spare kostnader og å spare miljø sier Gunnes.

Motivasjon og egeninnsats gir økonomisk gevinst

Hvordan har miljøsatsningen gått Gunnes? Vi har akkurat begynt med miljøsatsing, og motivasjon hos medlemmene vil utvikle seg over tid. I dag er det individuelt hvem som er engasjert i miljøsatsning og ikke. Men de fleste er opptatt av å drive godt økonomisk og når de ser sammenheng mellom miljø, utslipp og bruk av drivstoff så vil flere komme etter. Bedriftene har blitt flinkere på å ha gode sjåfører og god drift av maskiner. Dette bedrer miljøet og senke kostnader.

Vi må begynne med oss selv

Vi må få flest mulig til å se mulighetene og vi må endre holdninger. Tøffe tider gjør at ikke alle tenker miljø - men overlevelse. Bedriftslederne må ha overskudd og riktige holdninger til å bidra selv – dette gjelder alle folk i samfunnet. Vi må alle begynne med oss selv og vi må begynne hjemme. En god måte er å kildesortere og å tenke gjennom hvordan du føler at du bidrar i miljøsatsingen.

Fremtidsrettede områder skaper nye arbeidsplasser og økonomisk gevinst

MEF utvikler nå et strategidokument for miljø og nye mulighetsområder, spesielt rettet mot spesialavdelingene i Seksjon Ressurs og Miljø. For spesialavdelingene i MEF; skog, gjenvinning og avfall samt brønn, er det en unik mulighet til å utvikle nye markeder, der miljø og forretningsvirksomhet spiller sammen. Skogsentreprenørene jobber for å komme sterkere på banen i forbindelse med omdanning av trevirke til pellets og til annengenerasjons biodrivstoff. Brønnborerne/spesialborerne utgjør fagbransjen, som kan forsyne samfunnet med jordvarme. Dette kan bli en svært viktig alternativ energikilde til oppvarming.

Vi må være aktiv i næringspolitikken for å sikre lønnsomhet

MEF arbeider aktivt næringspolitisk for å sikre en helhetlig miljøpolitikk i Norge. Heri ligger forutsigbare rammebetingelser, som sikrer at maskiner og utstyr kan utnyttes på så kostnadseffektiv måte som mulig. Videre at avgifter i miljøpolitikken må være miljøavgifter, og innrettes slik at vi får en fornuftig balanse mellom materialgjenvinning og energigjenvinning. Forbrenningsavgift graderes for forbrenningsanlegg avhengig av energiutnyttelsesgrad (dvs. i hvilken grad forbrenningsanlegg er tilknyttet industriproduksjon eller fjernvarmeanlegg)

Sluttbehandlingsavgiften må ikke bli for lav slik at stimulansen til utsortering og gjenvinning forsvinner.

Er miljø et stunt fra MEF?

Miljøsatsing er et langt lerret å bleke, men vi har begynt nå - og vi satser langsiktig. MEF deltar på faglige samlinger og møter med myndighetene, bl.a. med Klif – Klima- og forurensningsdirektoratet, miljøverndepartementet og andre viktige påvirkere. Vi er i rute med kompetanseheving og vi har en god følelse på videre fremdrift.

Informasjon om samarbeidsavtalen mellom MEF og If

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 27.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 52 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.