Beslag av førerkort

Sjåfører som blir dømt for alvorlige trafikkforhold kan miste førerkortet for en kortere periode eller for alltid. Vilkåret for at noen skal bli fradømt retten til å kjøre bil er hensynet til trafikksikkerheten.

Politiet kan beslaglegge midlertidig

Er det mistanke om et straffbart forhold som er så alvorlig at sjåføren senere høyst sannsynlig vil miste førerkortet, kan politiet beslaglegge det midlertidig.

Tidligere var det en utbredt oppfatning blant politiet at de ved alvorlige ulykker, hadde adgang til å beslaglegge et førerkort ”rutinemessig”. Dette har vært en ulovlig praksis fra politiets side, og har i veldig mange tilfeller blitt omgjort ved landets domstoler. For en yrkessjåfør som får førerkortet beslaglagt, betyr dette faktisk et yrkesforbud. Tap av førerretten er for en yrkessjåfør den egentlige straffen, og et midlertidig beslag, oppleves i slike tilfeller som en foregripelse av straffen uten å få mulighet til å forsvare seg.

NLF har kjempet i mange år for å komme ”rutinemessig beslag” til livs. Vi mener at denne kampen langt på vei har lykkes. Det står nå i instruks fra Politidirektoratet, og i Riksadvokatens rundskriv, at rutinemessig beslag er lovstridig. Dette viser at det nytter med påvirkningsarbeid, selv om det noen ganger tar lang tid før man når frem.

Likevel opplever vi som er advokater i NLF fortsatt at medlemmer, og ansatte hos medlemsbedrifter får sitt førerkort beslaglagt uten at ”hensynet til trafikksikkerheten” krever det. NLF anbefaler derfor ofte at man ikke skal samtykke i førerkortbeslaget. Man har likevel en plikt til å levere fra seg førerkortet når politiet krever det. I slike tilfeller, har politiet inntil 3 uker på seg for å etterforske saken. På denne tiden skal etterforskningen vise om vilkårene for beslag og/eller tap av førerretten foreligger. Innen denne fristen, må politiet oversende saken til domstolene, eller levere førerkortet tilbake.

Domstolene og rettspraksis viser at NLFs advokater på vegne av medlemsbedrifter og deres ansatte, ofte får medhold i at vilkårene for førerkortbeslag ikke er oppfylt. Dette fører igjen til at førerkortet blir tilbakelevert.

Robert Aksnes
advokat, NLF