Skadeoppgjør rettshjelp

Trenger du hjelp?

Rettshjelpdekning inngår som element i standardvilkårene for landbruk-, bil- og visse sameie/borettslagforsikringer.

Forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister som har sammenheng med sikredes stilling som privatperson eller personlig eier av et forsikringsobjekt.

For sameier/borettslag gjelder rettshjelpforsikringen i de tilfeller hvor det er naturlig at dette opptrer på vegne av sameierne/andelseierne. I tillegg kan det tegnes egen rettshjelpforsikring for næringsliv. En tvist anses oppstått når et fremsatt krav helt eller delvis bestrides.

Saken må meldes innen ett år etter at tvist oppsto

Utgiftene skal normalt dekkes det selskap som har forsikringen på tvistetidspunktet og må meldes senest innen ett år etter at tvist oppsto og advokat ble engasjert. Du velger selv den advokaten du ønsker å engasjere. Forsikringen omfatter ikke juridisk rådgivning fra selskapets side.

Vi trenger kopi av sentrale dokumenter

For å kunne behandle en sak trenger vi kopi av de sentrale dokumentene i saken som beskriver tvisten og når den har oppstått.

De fleste advokater kjenner til rettshjelpforsikringen og det er mest vanlig at advokaten også håndterer rettshjelpsaken og sender oss de nødvendige opplysningene.

Meld sak

Kontakt ansvarsavdelingen

Kontakt ansvarsavdelingen hvis du har spørsmål angående Rettshjelp.

Telefon 21 49 24 00 eller

Send inn skjema