Er miljøfokuset godt nok i transportbransjen?

Fagsjef Anne Lise Torgersen i NLF, mener den største enkeltutfordringen for transportbransjen er å redusere CO2-utslippene.

Totale, norske utslipp av klimagasser (mest CO2) er noe over 43 mill tonn. Av dette forårsaker vegtrafikken noe over 22 %.

Selv om lastebilene har gjort store tekniske framskritt, er utslippet av CO2 fortsatt helt avhengig av forbruket. Fullgode erstatninger for fossil diesel vil ikke være i det vanlige markedet på mange år. Derfor må bransjen se på flere løsninger for å forbruke så lite diesel som mulig.

Biodiesel - ikke bare miljøvennlig?

Biodiesel er allerede i bruk, enten som 100 % biodiesel eller som ulike grader av innblanding. 5 % til 7 % biodiesel er innblandet i den dieselen som selges på bensinstasjoner i Norge. Noen bruker også 100 % biodiesel, men den har en del tekniske problemer, spesielt med kulde og lagring (ferskvare).

Det har også vært uttrykt tvil om den biodieselen som selges i dag er klimavennlig nok, samt at det kan være etiske problemer; for eksempel om dyrking av planter til biodiesel tar plassen fra matdyrking.

Annengenerasjons biodiesel laget av treavfall vil løse mange av disse problemene, men denne er heller ikke i vanlig bruk i dag.

NLFs tilbud til medlemmene på miljøsiden

På spørsmål om hva NLF konkret gjør for å bedre miljøet, forteller Torgersen at de er opptatte av å holde seg oppdatert og å videreformidle denne informasjonen til medlemmene.

Dessuten deltar de i ulike forskningsprosjekter som f.eks.:

  • Grønn Godstransport (nytt vindu), i regi av Sintef, og støttet av forskningsrådet
  • Andre samarbeidsprosjekter, som den nylig avsluttede Klimaveien (nytt vindu)

I tillegg har NLF utviklet en mal for miljøregnskap og klimakalkulator som tilbys medlemmer. Det samme gjelder bransjestandarden Kvalitet og miljø på vei som er skreddersydd for transportbedrifter. NLF utarbeider temahefter og brosjyrer og følger med på om myndighetene bruker miljøhensyn som alibi for å innføre avgifter og begrensninger, som ikke vil føre til bedre miljø, men heller til dyrere transport.

Påvirkning av rammevilkårene

NLF jobber stadig med å påvirke og endre rammevilkårene for å bedre miljøet ytterligere i bransjen. Vi jobber med en fempunkts miljøliste avslutter Anne Lise Torgersen:

  • Reversering av vedtaket i siste statsbudsjett om å gjeninnføre avgiften på biodiesel i løpet av to år. Selv om bare halve avgiften har blitt innført til nå, blir biodiesel dyrere i bruk enn fossil diesel, på grunn av øket behov for service
  • Lastebiler/vogntog bør tillates å benytte bussfil der det finnes, for å unngå å "stå og stampe" i kø og dermed forbruke mer diesel
  • Et bedre og mer vedlikeholdt veinett, som gjør det mulig å holde jevnere fart og dermed spare drivstoff
  • Bruk av positive virkemidler (incentiver) for å oppmuntre til miljøvennlige handlinger
  • Det offentlige bør være mer bevisst som storkjøper av transport, slik at de ikke bare krever en viss miljøstandard, men også velger leverandør i forhold til kravet og påser at det blir fulgt

Fagsjef Anne Lise Torgersen i NLF står gjerne til disposisjon for nærmere informasjon.

Informasjon om vår samarbeidsavtale med NLF

Lastebilforsikring